531/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen (587/2011) 1 kap. 2 § 1 mom., 2 kap. 6 § 1 mom., 3 kap. 10 § 3 mom., 4 kap. 1 § 2 mom. och 12 § 2 mom., 5 kap. 3 § 1 punkten och 14 § 1 mom., 11 kap. 12 § 1 mom., 13 kap. 6 § 3 mom. 2 punkten, 18 kap. 1 § 1 mom. samt 19 kap. 14 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på vattenhushållningsärenden. På vattenhushållningsärenden som medför risk för förorening av vattendrag och som inte förutsätter tillstånd enligt denna lag ska miljöskyddslagen (527/2014) tillämpas.


2 kap.

Allmänna rättigheter, skyldigheter och inskränkningar

6 §
Undanröjande av olägenhet och placering av muddermassa

Om uppslamning, ett grund eller en annan jämförbar olägenhet vid nyttjandet av ett vattendrag är till förfång för någon, får denne utan samtycke av den som äger vattenområdet vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten och som är avsedda att förbättra vattendragets tillstånd och möjligheterna att nyttja det. Denna rätt förutsätter att åtgärderna inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 2 eller 3 § och att arbetet inte medför avsevärd olägenhet för ägaren eller sådan förorening av miljön i vattenområdet som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen. Detsamma gäller placering av muddermassa på någon annans vattenområde.


3 kap.

Tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt

10 §
Allmänna tillståndsvillkor

Om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt denna lag medför i 5 § i miljöskyddslagen avsedd förorening av miljön i ett vattenområde eller risk för sådan förorening, ska också miljöskyddslagens bestämmelser om meddelande av tillståndsvillkor tillämpas när tillståndsvillkoren meddelas.


4 kap.

Uttag av vatten

1 §
Tillämpningsområde

I fråga om uttag av konstgjort grundvatten tillämpas det som i detta kapitel föreskrivs om uttag av grundvatten. När ytvatten leds in i marken för konstgjord grundvattenbildning ska dessutom 16, 17 och 28 § i miljöskyddslagen beaktas.


12 §
Skyddsområdesbestämmelser

Tillståndsmyndigheten kan på ansökan bevilja undantag från skyddsområdesbestämmelserna i enskilda fall. I 47 § 4 mom. i miljöskyddslagen föreskrivs om beviljande av undantag i samband med miljötillståndsärenden.


5 kap.

Dikning

3 §
Tillståndsplikt för dikning

För dikning och för användning och underhåll av dike krävs tillstånd enligt denna lag av tillståndsmyndigheten, om dikningen, användningen eller underhållet kan leda till

1) förorening enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen på ett vattenområde, eller


14 §
Användning av annans dike för annat än torrläggning av mark

Om avtal inte träffas om saken, kan den kommunala miljövårdsmyndigheten på ansökan bevilja rätt att leda vatten i annans dike också när det inte är fråga om att avleda vatten som hindrar användningen av ett område. Om saken har anknytning till ett miljötillståndsärende beviljas denna rätt dock av den behöriga tillståndsmyndighet som avses i 34 § i miljöskyddslagen.


11 kap.

Ansökningsförfarande

12 §
Gemensam behandling av tillståndsansökningar

Om ett projekt omfattar åtgärder som kräver tillstånd enligt både denna lag och miljöskyddslagen, ska vad som i 47 § i miljöskyddslagen föreskrivs om gemensam behandling av tillståndsansökningar tillämpas.


13 kap.

Ersättningar

6 §
Myndigheter och domstolar som behandlar ersättningsärenden

Tingsrätten behandlar


2) ärenden som avses i 3 § 1 mom., om inte ärendet med stöd av 128 § i miljöskyddslagen ska behandlas av tillståndsmyndigheten,


18 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §
Uppgifter som ska antecknas i datasystemet för miljövårdsinformation

I datasystemet för miljövårdsinformation ska uppgifter antecknas om beslut som tillståndsmyndigheten, Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen har meddelat med stöd av denna lag.


19 kap.

Ikraftträdande

14 §
Avledande av avloppsvatten

Om en åtgärd som avses i 10 kap. i den gamla vattenlagen har vidtagits före ikraftträdandet av denna lag eller om en bädd eller anläggning för avledande av avloppsvatten har tagits i bruk före den 1 april 1962, ska 158 § i miljöskyddslagen tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.