525/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om universiteten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 6 och 7 §, sådana de lyder i förordning 181/2012, som följer:

6 §
Finansieringsandelarna för utbildning och forskning

Den finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen grundar sig på antalet avlagda examina och studiepoäng, studenternas internationella rörlighet, antalet sysselsatta personer som utexaminerats från universitetet och studeranderesponsen.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av forskningen grundar sig på antalet publikationer, antalet avlagda doktorsexamina, den konkurrensutsatta finansieringen av forskningen och internationaliseringen av forskarsamhället.

Separata bestämmelser gäller för finansieringsandelarnas beräkningskriterier.

7 §
Finansieringsandelar för övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål

Den strategibaserade finansieringsandelen grundar sig på universitetens strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna inom strategiarbetet samt på universitetens profilering. Avtal om den strategibaserade finansieringsandelen ingås mellan undervisnings- och kulturministeriet och universiteten.

Den områdesspecifika finansieringsandelen grundar sig på de specifika behoven inom följande områden:

1) utbildningsområdet för konst,

2) det naturvetenskapliga utbildningsområdet,

3) det tekniska utbildningsområdet,

4) de medicinska utbildningsområdena:

a) medicin,

b) odontologi,

c) veterinärmedicin.

Undervisnings- och kulturministeriet fattar, efter att ha hört universiteten, i början av avtalsperioden beslut om den finansieringsandel som bestäms på basis av de riksomfattande uppgifterna.  Till denna finansieringsandel hör de funktioner och infrastrukturer som har särskild nationell utbildnings-, forsknings- eller kulturpolitisk betydelse, finansieringen av Nationalbiblioteket och övningsskolorna samt finansieringen av samordningen av universitetscentren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 3 juli 2014

Utbildnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Undervisningsråd
Jorma Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.