522/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014 (287/2014) 1 och 3 § samt 4 § 1 mom. och

fogas till förordningen en ny 10 a § som följer:

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

En jordbrukare kan 2014 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag och en sådan förbindelse om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och om eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen, om det inte är fråga om en sådan situation som avses i 2 § i denna förordning och om till honom eller henne inte kan överföras en förbindelse på det sätt som avses i 9 § 1 mom. i nämnda lag.

3 §
Fogande av nya arealer till förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

I en sådan förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i 1 § kan på ansökan av jordbrukaren som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i miljöstödsförordningen.

Till kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2014 kan på ansökan av jordbrukaren godkännas som stödberättigande och fogas sådana åkerarealer som avses i 4 § 3 mom. och 9 § i miljöstödsförordningen.

4 §
Förlängning av förbindelser om specialstöd som upphör 2014

Om jordbrukaren har ingått ett sådant avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, enligt 18 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) eller 39 § i miljöstödsförordningen, vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör den 30 april 2014 eller den 31 maj 2014, kan jordbrukaren förlänga giltighetstiden för avtalet om specialstöd med ett år genom att göra en anmälan om det på det sätt som Landsbygdsverket bestämmer. Avtalets giltighet fortgår då till och med den 30 april 2015.


10 a §
Anpassning av förbindelser för kompensationsbidrag

När en jordbrukare ingår en ny förbindelse om kompensationsbidrag godkänner jordbrukaren att förbindelsen kan anpassas under förbindelseperioden på det sätt som avses i artikel 46 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och med beaktande av finansieringsramarna.


Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2014.

  Helsingfors den 3 juli 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.