513/2014

Utfärdad i Helsingfors den 24 juni 2014

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets arbetsordning (550/2008) 4 §, 13 §, 14 §, 18 §, 21 §, 24 §, 26 §, 33 §, 36 § 1 mom., 38 §, 49 §, 53 §, 89 §, 90 § och 91 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 81/2009, 18 § sådan den lyder i förordning 1280/2013 och 26 § sådan den lyder i förordning 1356/2011, som följer:

4 §
Intern revision

Vid ministeriet finns en funktionellt sett oberoende enhet för intern revision för att säkerställa att den interna kontrollen är relevant och tillräcklig och för andra revisions- och utvärderingsuppdrag som ledningen bestämmer.

Enheten lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Understatssekreteraren som ansvarar för utvecklingssamarbetet biträder statssekreteraren i ärenden som gäller revision av utvecklingssamarbetet.

Närmare bestämmelser om den interna revisionen finns i reglementet för intern kontroll som avses i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), nedan budgetförordningen.

13 §
Utvecklingspolitiska styrgruppen

Utvecklingspolitiska styrgruppen fungerar som stöd för avdelningarnas och ministeriets ledning. Den ger strategiska rekommendationer som hänför sig till utvecklingspolitiska mål, resursfördelning samt utvärdering och utnyttjande av resultat för bättre genomslag. Dessutom har den en rådgivande roll som syftar till att göra den externa kommunikationen om utvecklingssamarbetets resultat effektivare.

Ministern är ordförande för utvecklingspolitiska styrgruppen. Om ministern har förhinder fungerar chefen för utvecklingspolitiska avdelningen som ordförande och biträdande avdelningschefen för utvecklingspolitiska avdelningen som vice ordförande. Övriga medlemmar är cheferna för Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien samt avdelningen för Afrika och Mellanöstern, chefen för enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet och ersättare är ställföreträdarna för dessa. I utvecklingspolitiska styrgruppens möten får också andra avdelningar eller tjänster som administrerar anslag för utvecklingssamarbete delta. Styrgruppens sekreterare är en tjänsteman som förordnas av ordföranden. Styrgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på något annat sätt som gruppen bestämmer.

14 §
Utvecklingssamarbetets kvalitetsgrupp

Innan ett finansieringsförslag i ett ärende som avses i 90 § läggs fram ska utvecklingssamarbetets kvalitetsgrupp behandla projekt- och programplanerna för utvecklingssamarbetet som fastställs i utvecklingspolitiska avdelningens anvisningar för gruppen samt planerna för andra åtgärder som förbereds för finansiering. Kvalitetsgruppen behandlar dock inte ärenden som gäller redan i statens budgetproposition i dispositionsplanen under punkten multilateralt utvecklingssamarbete närmare fördelade anslag, humanitärt bistånd, anslag för utvecklingssamarbete som administreras av enheten för intern revision eller projekt som ministern av särskilda utrikes- och säkerhetspolitiska skäl avgör utan den behandling som avses här. Kvalitetsgruppens mål är att säkerställa att åtgärderna är förenliga med gällande utvecklingspolitik och att de uppfyller ministeriets kvalitetskrav. Kvalitetsgruppen ger rekommendationer eller annan respons på planerna. Den föredragande avdelningen ska beakta responsen i beredningen av finansieringsförslaget.

Ordförande för kvalitetsgruppen är utvecklingspolitiska avdelningens biträdande avdelningschef och medlemmar är företrädare som utses av avdelningen för Afrika och Mellanöstern, avdelningen för Amerika och Asien, Europaavdelningen och östavdelningen, tre företrädare för utvecklingspolitiska avdelningen samt företrädare för övriga avdelningar och tjänster som kvalitetsgruppen anser befogat till följd av frågans natur.  Sekreterare för kvalitetsgruppen är en tjänsteman som förordnas av ordföranden. Kvalitetsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på annat sätt som gruppen beslutar.

18 §
Ministeriets organisation

I enlighet med statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) finns det vid ministeriet en politisk avdelning, en avdelning för externa ekonomiska relationer, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en kommunikationsavdelning. Utanför indelningen i avdelningar finns det en rättstjänst, allmänhetstjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern revision, en enhet för planering och forskning samt en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Vid ministeriet finns dessutom den nationella säkerhetsmyndigheten och en servicecentral för visering.

21 §
Utvecklingspolitiska avdelningens organisation

Vid utvecklingspolitiska avdelningen finns följande enheter:

1) enheten för utvecklingspolitik,

2) enheten för sektorpolitik,

3) enheten för det civila samhället,

4) enheten för FN:s utvecklingsfrågor,

5) enheten för institut för utvecklingsfinansiering,

6) enheten för internationell miljöpolitik,

7) enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, och

8) förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete.

24 §
Organisationen vid avdelningen för Amerika och Asien

Vid avdelningen för Amerika och Asien finns följande enheter:

1) enheten för östra Asien och Oceanien,

2) enheten för Nordamerika,

3) enheten för Latinamerika och Karibien, och

4) enheten för södra Asien.

26 §
Kommunikationsavdelningens organisation

Vid kommunikationsavdelningen finns följande enheter:

1) enheten för aktualitetskommunikation,

2) enheten för Europa- och närområdeskommunikation,

3) enheten för utvecklingskommunikation,

4) enheten för Asien-, Afrika- och Amerikakommunikation, och

5) enheten för offentlig diplomati.

33 §
Utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter

Till den utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter hör:

1) Finlands internationella utvecklingspolitik, utvecklingssamarbete och utvecklingsfinansiering,

2) helhetsplanering och uppföljning av utvecklingssamarbetet, verksamhets- och ekonomiplanering, beredning av budgeten, ekonomiförvaltning samt statistikföring och rapportering,

3) övervakning, utveckling och rådgivning när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet, utvecklingsforskning och högskolesamarbete,

4) utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete inom EU och OECD,

5) utvecklingssamarbetet bland det civila samhällets aktörer, stöd till internationella frivilligorganisationer till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

6) Finnfund, räntestödspolitik och affärspartnerskapsprogram samt en del andra instrument inom den privata samarbetssektorn,

7) FN:s utvecklingsfrågor, FN:s operativa utvecklingsprogram och -fonder,

8) de utvecklingspolitiska dimensionerna i handels- och utvecklingsärenden samt handelsfrämjande utvecklingssamarbete,

9) institut för utvecklingsfinansiering, utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer,

10) hållbar utveckling och internationell miljöpolitik, inklusive finansiering,

11) humanitärt bistånd och relaterade globalpolitiska och EU-politiska frågor,

12) planering och styrning av biträdande expertverksamhet, och

13) juridisk rådgivning i anknytning till planering och genomförande av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet, lagberedning som hänför sig till avdelningens uppgifter och verkställighetssamordning av kategoriplanen för utvecklingssamarbetsprojekt.

36 §
Avdelningen för Amerika och Asien, region och uppgifter

Till den geografiska regionen för avdelningen för Amerika och Asien hör Förenta staterna och Kanada, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru och de övriga länderna i Latinamerika och Karibien samt Afghanistan, Demokratiska folkrepubliken Korea, Filippinerna, Indonesien, Indien, Japan, Kina, Malaysia, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Republiken Korea, Singapore, Thailand, Vietnam och de övriga länderna i Asien samt Australien, Nya Zeeland och det övriga Oceanien.

38 §
Kommunikationsavdelningens uppgifter

Till kommunikationsavdelningens uppgifter hör:

1) utrikesförvaltningens externa kommunikation,

2) utrikesförvaltningens interna kommunikation,

3) Finlandsbilden,

4) kommunikation och påverkan som stödjer utrikesförvaltningens strategiska prioriteter,

5) kommunikation om de externa ekonomiska relationerna och ministeriets Team Finland-tjänster,

6) kommunikation om utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet, och

7) kommunikation om Europeiska unionen och Finlands EU-politik och stöd till frivilligorganisationerna i deras Europainformation till den del de inte ingår i en annan verksamhetsenhets uppgifter.

49 §
Avdelningschefen

Avdelningschefen

1) leder avdelningens verksamhet i enlighet med fastställda riktlinjer och resultatmål,

2) svarar för den allmänna utvecklingen av avdelningens verksamhet,

3) leder beredningen av avdelningens verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag och följer utfallet,

4) svarar för att avdelningens planer och projekt med större bärvidd kommer i gång, genomförs och följs upp,

5) samordnar underlydande verksamhetsenheters verksamhet, och

6) avgör ärenden inom sina befogenheter.

Kommunikationsavdelningen leds av kommunikationsdirektören som i tillämpliga delar har samma uppgifter och beslutanderätt som en avdelningschef.

53 §
Cheferna för fristående enheter

Enheten för intern revision leds av inspektören för utrikesförvaltningen som i tillämpliga delar har samma uppgifter som avdelningscheferna.

Enheten för planering och forskning leds av planerings- och forskningschefen som i tillämpliga delar har samma uppgifter som enhetscheferna.

89 §
Fördelningen per resultatområde av anslag och fullmakter för egentligt utvecklingssamarbete

Ministern beslutar hur anslagen och fullmakterna för det egentliga utvecklingssamarbetet ska fördelas per resultatområde.

90 §
Beslutanderätten i användningen av anslag och fullmakter för egentligt utvecklingssamarbete 

Ministern beslutar hur anslagen och fullmakterna för det egentliga utvecklingssamarbetet ska användas för biståndsprojekt och biståndsprogram, om inte något annat föreskrivs.

Chefen för utvecklingspolitiska avdelningen beslutar dock i ärenden som avses i 1 mom. till ett belopp på högst 500 000 euro, såvida det inte är fråga om understöd till en finländsk förening eller stiftelse eller en motsvarande utländsk privaträttslig sammanslutning, humanitärt bistånd, understöd till ett finländskt universitet eller en finländsk högskola, biståndsanslag som administreras av enheten för intern revision eller någon annan fråga av samhällelig betydelse. Ministern ska informeras i ärenden som enligt detta moment avgörs av chefen för utvecklingspolitiska avdelningen innan beslut fattas. Chefen för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik beslutar dock efter att ha hört minstern i brådskande ärenden som avses i 1 mom., om det rör humanitärt bistånd för att underlätta omfattande och akuta kriser.

Ministern och chefen för utvecklingspolitiska avdelningen inom ramen för sina befogenheter enligt 2 mom. kan delegera ett ärende som gäller en närmare fördelning av anslagen inom ett projekt eller ett program i form av beviljande av understöd eller annan ekonomisk förmån för avgörande till en tjänsteman som fungerar som föredragande vid ministeriet.

En ambulerande ambassadör avgör inom sitt verksamhetsområde ärenden inom ramen för de anslag som har anvisats för ändamålet inom det egentliga utvecklingssamarbetet som gäller användningen av anslag som hänför sig till lokala biståndsprojekt samt avtal och andra rättshandlingar i samband med det.

91 §
Beslutanderätten i planering, genomförande och övervakning av utvecklingssamarbetet

Tjänstemännen vid de avdelningar som administrerar anslagen för utvecklingssamarbete avgör inom ramen för de anslag och fullmakter som fastställts och bestämmelserna i denna paragraf ärenden som gäller genomförande av beslut som fattats enligt 90 §, planering och övervakning av genomförandet samt avtal, uppdrag och andra förbindelser i samband med det.

Avdelningschefen avgör följande frågor som avses i 1 mom.:

1) avtal och andra förbindelser som gäller utvecklingssamarbete med och bistånd till främmande stater, mellanstatliga internationella organisationer och internationella institut för utvecklingsfinansiering när det gäller ärenden som hör till ministeriets behörighet och något annat inte följer av internationella överenskommelser, och

2) återkrav och avstående från återkrav av understöd eller någon annan ekonomisk förmån.

Enhetschefen avgör följande frågor som avses i 1 mom.:

1) ändring av tidtabellen för de utgifter som användningen av anslag och fullmakter föranleder,

2) återställande av understöd eller någon annan ekonomisk förmån som beviljats en enskild, avbrytande av utbetalning och ändring av betalningstidtabellen samt ändringar mellan kostnadsslagen i kostnadskalkylen som godkänts i beslutet där understödet eller någon annan ekonomisk förmån beviljades,

3) frigörande av anslag som blivit oanvända efter att ett projekt eller program har avslutats för annan användning inom resultatområdet, och

4) övriga ärenden som avses i 1 mom. som inte med stöd av 2 mom. hör till avdelningschefens beslutanderätt.

Om ett ärende som avses i 3 mom. inte hör till någon enhets ansvarsområde, avgör avdelningschefen.

Avdelningschefen och enhetschefen kan bemyndiga någon annan tjänsteman inom utrikesförvaltningen att underteckna en förbindelse eller ett avtal som avdelningschefen eller enhetschefen har godkänt.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 juni 2014

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.