507/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 2 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten, 102 a § 2 mom., 122 § 1 mom. 1 punkten, 131 § 1 mom. 3 punkten, 133 § 5 mom. 4 punkten, 149 a § 5 mom. 4 punkten och 209 e § 1 mom. 12 punkten,

sådana de lyder, 2 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten, 122 § 1 mom. 1 punkten och 149 a § 5 mom. 4 punkten i lag 686/2010, 102 a § 2 mom. och 209 e § 1 mom. 12 punkten i lag 399/2012, 131 § 1 mom. 3 punkten i lag 505/2014 samt 133 § 5 mom. 4 punkten i lagarna 686/2010 och 761/2013, och

fogas till lagen en ny 8 d § och en ny mellanrubrik före den som följer:

2 §

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) på sådan försäljning som nämns i 1 § är den som sålt varorna eller tjänsterna, om inte något annat föreskrivs i 2 a, 8 a—8 d eller 9 §.


Köpare av skrot och avfall
8 d §

Skattskyldig för försäljningen av skrot och avfall som avses i 2 mom. är köparen, om köparen är en näringsidkare som har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på följande skrot och avfall som avses i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen som gällde den 1 januari 2013:

1) avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av skrot av järn eller stål (KN-nummer som börjar med 7204),

2) avfall och skrot av koppar (KN-nummer som börjar med 7404),

3) avfall och skrot av nickel (KN-nummer som börjar med 7503),

4) avfall och skrot av aluminium (KN-nummer som börjar med 7602),

5) avfall och skrot av bly (KN-nummer som börjar med 7802),

6) avfall och skrot av zink (KN-nummer som börjar med 7902),

7) avfall och skrot av tenn (KN-nummer som börjar med 8002),

8) avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nummer som börjar med 8101—8113), samt

9) avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer (KN-nummer som börjar med 854810).

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas emellertid inte, om försäljningen är skattefri med stöd av 3—5 §.

102 §

Den skattskyldige får för skattepliktig rörelse dra av

1) skatten på en vara eller tjänst som den skattskyldige köper av en annan skattskyldig eller den skatt på ett köp som ska betalas enligt 8 a—8 d eller 9 §,


102 a §

Avdragsrätten för skatt som enligt 2 a, 8 a—8 d eller 9 § ska betalas på ett köp eller för skatt som ska betalas på ett gemenskapsinternt förvärv förutsätter dessutom att den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 162 § eller att skatten har påförts. Får den skattskyldige inte en i 1 mom. avsedd faktura av säljaren, förutsätter avdragsrätten att den skattskyldige själv upprättar en verifikation som i tillämpliga delar innehåller de uppgifter som avses i 209 e § 1 mom. samt anger den skatt som ska betalas och den skattesats som ska tillämpas på köpet eller det gemenskapsinterna förvärvet.


122 §

En utländsk näringsidkare har rätt att få återbäring för den i förvärvet inkluderade mervärdesskatten för en vara eller en tjänst, om näringsidkaren inte har fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs och om han inte i form av affärsverksamhet bedriver annan säljning av varor och tjänster i Finland än

1) försäljning enligt 8 a—8 d eller 9 § för vilken köparen är skattskyldig eller där staten är köpare, och


131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med


3) verksamhet för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 a—8 d §, eller


133 §

Vad som bestäms i 3 mom. i denna paragraf tillämpas på en person som i Finland inte bedriver annan försäljning än sådan som berättigar till återbäring enligt 131 § och som inte vill använda sin rätt till återbäring endast, om det är fråga om följande försäljningar:


4) försäljning av en vara eller en tjänst för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 b—8 d §.


149 a §

Lättnad fås inte


4) i skatt som köpare ska betala enligt 2 a, 8 a—8 d och 9 §, eller


209 e §

En i 209 b § avsedd faktura ska innehålla följande uppgifter på valfritt språk:


12) när köparen är skattskyldig enligt 2 a, 8 a—8 d eller 9 § eller en bestämmelse som motsvarar 2 a eller 9 § i någon annan medlemsstat, uppgiften "omvänd betalningsskyldighet",Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 31/2014
FiUB 4/2014
RSv 55/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.