495/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 5 § 2 punkten, 28 § 4 mom., 31 och 32 §, 55 § 2 mom., 58 § 1 mom. och 72 §,

av dem 31 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 964/2012 och 32 § sådan den lyder i lag 964/2012, samt

fogas till lagen nya 20 a och 47 a—47 e § samt till 55 § ett nytt 3 mom. och till 83 § ett nytt 6 mom. som följer:

5 §
Geografiska definitioner

I denna lag avses med


2) tredjeterritorium Kanarieöarna, landskapet Åland, Kanalöarna, ön Helgoland, territoriet Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia, de italienska delarna av Luganosjön samt de franska områden som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,


3 kap.

Skattefrihet

20 a §
Anteckning om skattefrihet

Om en punktskattepliktig produkt säljs skattefritt ska säljaren göra en anteckning om skattefriheten och grunden för skattefriheten enligt skatteslag i fakturan eller ett motsvarande verifikat.

28 §
Säkerheter

Tullen bestämmer storleken på säkerheten. Vid prövningen av storleken på säkerheten ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatter beaktas. Vid prövningen ska dessutom beaktas sökandens tidigare ekonomiska verksamhet och det betalningssätt som sökanden använt samt risken för att sökanden i framtiden blir insolvent. Tullen kan ändra säkerhetens belopp om det är behövligt på grund av förändringar i tillståndshavarens verksamhet.

31 §
Inlämnande av skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in en skattedeklaration till Tullen för varje skatteperiod senast den 18 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden.

Andra skattskyldiga än de som avses i 1 mom. ska lämna in en skattedeklaration till Tullen inom fyra vardagar efter den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt i övrigt uppkom, denna dag medräknad. Som vardag betraktas inte helgfri lördag. Tidsfristen fyra vardagar för inlämnande av deklaration tillämpas inte om det vid en granskning eller på annat sätt konstateras att produkterna har förts in i landet eller tagits emot i strid med denna lags bestämmelser om beskattning och övervakning.

Tullen kan av grundad anledning ålägga en skattskyldig att lämna in en skattedeklaration vid någon annan tidpunkt än vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna in en skattedeklaration som är gemensam för två eller flera skatteupplag. Tullen kan av grundad anledning även bestämma att skatteperioden för en viss skattskyldig ska vara längre än vad som bestäms i 6 § 17 punkten, dock högst ett kalenderår.

Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser per produktgrupp. Godkända upplagshavare ska lämna in en särskild skattedeklaration för varje skatteupplag.

Skattedeklarationen anses vara inlämnad då den har anlänt till Tullen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).

32 §
Sätt att lämna in skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in skattedeklarationen elektroniskt (elektronisk skattedeklaration). Tullen kan godkänna att deklarationen lämnas in på en pappersblankett.

Andra skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod kan lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett som fastställts av Tullen eller elektroniskt.

En elektronisk skattedeklaration ska certifieras enligt 5 § 2 mom. i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) eller på något annat godtagbart sätt. Den skattskyldige ska underteckna en skattedeklaration som lämnas in på en pappersblankett.

Trots bestämmelserna i 1 och 3 mom. får Tullen meddela föreskrifter om när förfarandet med elektroniska skattedeklarationer börjar tillämpas, om undantag från användningen av elektroniska skattedeklarationer samt om det elektroniska förfarande och de certifierings- eller identifieringsmetoder som kan användas när elektroniska skattedeklarationer lämnas in.

47 a §
Kvittning

Tullen kan kvitta en återbetalning som ska betalas med stöd av denna lag eller någon annan lag som gäller punktskatt mot en tullräkning, en debiterad skatt eller någon annan faktura som inte betalats inom utsatt tid och mot dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till den. Kvittning kan verkställas för betalning av en förfallen skuld för vilken mottagaren av återbetalningen är betalningsskyldig helt eller till en viss del eller annars ansvarar för.

Tullen ska underrätta den skattskyldige eller den som annars ansvarar för skulden om verkställd kvittning. Till kvittningsmeddelandet ska fogas anvisningar för sökande av ändring.

47 b §
Hinder för kvittning

Kvittning verkställs inte

1) för betalning av en preskriberad skuld,

2) för betalning av en skuld eller del av en skuld vars verkställighet har avbrutits eller förbjudits.

För kvittning används inte

1) tull, skatt eller avgift som av misstag betalts till ett för stort belopp,

2) återbetalning då motsvarande medel har betalts som utdelning ur den skattskyldiges konkursbo.

Konkurs för mottagaren av återbetalningen eller utmätning av återbetalningen hindrar inte att kvittning verkställs. Tullen ska omedelbart underrätta utmätningsmannen om kvittning av en fordran som finns hos utmätningsmannen för indrivning.

47 c §
Kvittningsdag

Kvittningsdag är den dag då beslutet om återbetalning fattas. Ränta på återbetalningen samt dröjsmålspåföljder beräknas till och med kvittningsdagen.

47 d §
Kvittningsordning

Om Tullen har flera förfallna fordringar på mottagaren av återbetalningen, och om återbetalningen inte räcker för att betala dem alla, ska återbetalningen användas till betalning av fordringar i den ordning som bestäms i 30 a § i tullagen.

Om återbetalningen inte används för kvittning av Tullens fordringar på mottagaren av återbetalningen kan den användas till att betala mottagarens andra förfallna, obetalda skatter till staten, offentligrättsliga avgifter samt dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till dem, förutsatt att den berörda myndigheten innan återbetalningen betalas ut har begärt detta av den myndighet som beslutar om kvittningen. På motsvarande sätt kan en kvittningsgill återbetalning som den skattskyldige har hos en annan myndighet på begäran användas för betalning av Tullens fordran. På kvittningen tillämpas i det fallet bestämmelserna i 47 a—47 c §.

Om det belopp som återbetalas inte används för att betala finska myndigheters fordringar kan återbetalningen med stöd av en överenskommelse om handräckning i tullfrågor med en främmande stat användas till betalning av en utländsk tull eller skatt som drivs in i Finland.

47 e §
Närmare föreskrifter om kvittning

Tullen får meddela närmare föreskrifter om kvittningsförfarandet.

55 §
Säkerhet vid flyttning av punktskattepliktiga produkter

Tullen fastställer säkerhetsbeloppet i samband med att den beviljar den godkände upplagshavaren och den registrerade avsändaren tillstånd.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser om möjligheten att med en annan medlemsstat ömsesidigt avstå från den säkerhet som avses i 1 mom. när energiprodukter flyttas under ett uppskovsförfarande.

58 §
Avsändande av produkter via det datoriserade systemet

Vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter ska det datoriserade systemet användas. En flyttning av sådana produkter ska anses äga rum under ett uppskovsförfarande endast om produkterna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med 2 och 3 mom. Ett elektroniskt administrativt dokument behöver emellertid inte användas vid flyttning av produkter i ett förenklat förfarande enligt 66 § eller vid tillämpning av kraven enligt kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn. I det fallet ska mottagaren anmäla de mottagna vinleveranserna till Tullen med det dokument som krävs enligt nämnda förordning eller genom att hänvisa till det dokumentet.


72 §
Produkter som privatpersoner för med sig

Punktskatt uppbärs inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Finland.

Vid bedömningen av om produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter.

Vid bedömningen enligt 2 mom. anses kvantiteterna för produkterna visa att produkterna är avsedda för användning i kommersiellt syfte, om inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till eget bruk, när personen för med sig mer än

1) 20 liter mellanprodukter,

2) 90 liter vin varav högst 60 liter mousserande viner,

3) 110 liter öl,

4) 10 liter andra alkoholdrycker.

En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i respektive lagar om punktskatt eller accis. Privatpersonen ska dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i kommersiellt syfte.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska en privatperson som för eget bruk för med sig motorbränsle till Finland från en annan medlemsstat betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på bränslet i enlighet med lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), om det är fråga om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank,

2) motorbränsle som förs in till landet i en reservtank, då kvantiteten är större än 10 liter per motorfordon, eller

3) flytande bränsle som används för uppvärmning, och bränslet förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

I situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson vid sin ankomst till Finland anmäla bränslet till Tullen för beskattning.

83 §
Återbetalning och eftergift av punktskatt

Om en avdragsrätt enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis inte har kunnat göras gällande till fullt belopp inom den tid som föreskrivs för avdrag, har den skattskyldige på ansökan rätt till en återbetalning som motsvarar den betalda skatt som blivit oavdragen. Ansökan om återbetalning ska göras hos Tullen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 .

RP 30/2014
FiUB 3/2014
RSv 54/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.