486/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 4 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 12 § som följer:

4 §
Beviljande av export- och fartygskrediter

Bolaget kan bevilja export- och fartygskrediter med fast eller rörlig ränta som baserar sig på Finnvera Abp:s medelanskaffning till ett kapitalvärde av högst 7 000 miljoner euro.


8 §
Fullmakt att ingå ränteutjämningsavtal

Bolaget får med kreditinstitut och finansiella institut gå ränteutjämningsavtal om ränteutjämningskrediter eller fatta motsvarande ränteutjämningsbeslut enligt 6 § till ett kapitalvärde av högst 7 000 miljoner euro.


12 §
Uträkning av kapitalvärden

När kapitalvärdet av de export- och fartygskrediter som beviljats med stöd av 4 § och de ränteutjämningskrediter som upprättats med stöd av 8 § räknas ut, beaktas kapitalet i sin helhet inklusive det olyfta kapitalet från det att kreditavtalen undertecknades till den första återbetalningsdagen. Från och med den första återbetalningen beaktas det oamorterade kapitalet i sin helhet. Av kapitalet för anbuden beaktas 50 procent.

När kapitalvärdet av krediter, ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut räknas ut, omvandlas avtalsvalutan till euro enligt den kurs Europeiska centralbanken har meddelat för den dag krediterna beviljades, för den dag ränteutjämningsavtalen ingicks och för den dag ränteutjämningsbesluten fattades.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 58/2014
EkUB 5/2014
RSv 53/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.