484/2014

Utfärdar i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om temporär ändring av 45 a § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) rubriken för 45 a § och 45 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1304/2013, som följer:

45 a §
Statsunderstöd för kompetensprogrammet för unga vuxna och för stärkande av kompetensbasen för vuxna

Utöver det som föreskrivs i 5 § 1 och 2 punkten kan grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och som anordnas vid en läroanstalt, utbildning som förbereder för yrkesexamen eller för specialyrkesexamen och som anordnas vid en läroanstalt samt anordnandet av fristående examina finansieras med statsunderstöd. Statsunderstöd kan beviljas inom ramen för det anslag som i statsbudgeten anvisas för kompetensprogrammet för unga vuxna och för stärkande av kompetensbasen för vuxna.

Genom statsunderstöd kan utbildning finansieras för studerande som inte fullgjort den grundläggande utbildningens lärokurs eller helt saknar examen efter grundskolan samt är i åldern 20—50 år det år utbildningen inleds. Statsunderstöd kan beviljas utbildningsanordnare som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning eller i 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 och gäller till och med den 31 december 2015.

Denna lag tillämpas inte på utbildning som inletts före lagens ikraftträdande.

RP 62/2014
KuUB 5/2014
RSv 61/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.