476/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 juni 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom Finlands skogscentrals varje regionenhetens verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. i jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2011–2013 som följer:

Finlands skogscentralens regionenhetens verksamhetsområde

euro
 Kusten/Sydkusten 33,47
 Kusten/Österbotten 29,42
 Sydvästra Finland 36,52
 Tavastland-Nyland 38,27
 Sydöstra Finland 36,22
 Birkaland 37,71
 Södra Savolax 36,00
 Södra och Mellersta Österbotten 32,17
 Mellersta Finland 35,46
 Norra Savolax 32,48
 Norra Karelen 32,15
 Kajanaland 29,13
 Norra Österbotten 26,38
 Lappland 25,78
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2014 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (530/2013).

  Helsingfors den 23 juni 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Föredragande
Anna Siljamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.