471/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 1 juni 2014

Statsrådets förordning om mätinstrument

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om mätinstrument (707/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningen av förordningen

Denna förordning gäller mätinstrument och mätmetoder som används i enlighet med 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om mätinstrument (707/2011) samt icke-automatiska vågar som används i enlighet med 3 § 1 mom. 1, 2 och 6 punkten i den lagen.

Denna förordning gäller också sådana besiktningsorgan enligt 15 § i lagen om mätinstrument som verifierar mätinstrumenten under användningstiden och sådana servicefirmor för mätinstrument som avses i 18 § i den lagen.

2 §
Största tillåtna fel under användningstiden

Bestämmelser om de största tillåtna felen för icke-automatiska vågar under drift finns i bilaga 1 till statsrådets förordning om icke-automatiska vågar (400/2012).

För andra mätinstrument är de största tillåtna felen under användningstiden desamma som de största tillåtna felen i samband med ibruktagandet.

3 §
Justeringen av ett mätinstrument

Ett mätinstrument ska justeras så att dess mätfel är så litet som möjligt. I samband med justeringen får mätinstrumentets största tillåtna fel inte utnyttjas och ingen part får favoriseras systematiskt.

4 §
Overifierat mätinstrument på försäljningsstället

Overifierade mätinstrument får inte hållas på allmänna försäljningsställen, om inte det är uppenbart att de inte används för ändamål som avses i 2 eller 3 § i lagen om mätinstrument.

På hjälpmått som används vid försäljning av trävaror tillämpas inte 1 mom. På ett försäljningsställe för trävaror ska det dock finnas även ett verifierat mätinstrument som lämpar sig för mätning av trävaror.

2 kap.

Användningen av ett mätinstrument

5 §
Användningen av ett mätinstrument och övervakningen av användningen

Mätinstrument som används på allmänna försäljningsställen ska ställas på en synlig plats så att mätningen och mätinstrumentets utslag kan iakttas av köparen och säljaren. Efter att ett mätinstrument har använts ska utslaget återställas eller återgå till noll före följande mätning.

Verksamhetsutövaren ska övervaka användningen av mätinstrument och tara på ett tillräckligt och ändamålsenligt sätt för att säkerställa att kraven i lagen om mätinstrument uppfylls. Verksamhetsutövaren ska föra bok över vidtagna övervakningsåtgärder.

6 §
Temperaturbaserad volymomvandlare i mätsystem för flytande bränsle

I ett mätsystem för flytande bränsle får det finnas en temperaturbaserad volymomvandlare, om den är tillåten enligt typkontrollintyget över mätinstrumentet eller försäkran om överensstämmelse. Den temperaturbaserade volymomvandlaren ska omvandla den uppmätta volymen av flytande bränsle så att den motsvarar volymen i referenstemperaturen 15 oC med beaktande av det flytande bränslets egenskaper. Om en temperaturbaserad volymomvandlare för flytande bränsle har installerats i ett mätinstrument som används i detaljförsäljningen av flytande bränsle, ska det finnas en tydlig, väl synlig märkning om volymomvandlaren på mätinstrumentet och omvandlarens kontinuerliga funktion ska säkerställas genom försegling.

3 kap.

Verifieringen av ett mätinstrument under användningstiden

7 §
Förfarandena för verifiering under användningstiden

Vid verifiering av ett mätinstrument under användningstiden

1) kontrolleras det att mätinstrumentets egenskaper stämmer överens med vad som anges i försäkran om överensstämmelse, typkontrollintyget eller intyget över typgodkännande och de krav som ställs i lagen om mätinstrument,

2) kontrolleras det att instrumentet är försett med de märkningar som anges i försäkran om överensstämmelse, typkontrollintyget eller intyget över typgodkännande och uppfyller vad som föreskrivs i lagen om mätinstrument,

3) kontrolleras det att felen i de mätresultat som mätinstrumentet ger inte är större än de största tillåtna felen,

4) bedöms mätinstruments lämplighet för ändamålet och användningsmiljön.

8 §
Största tillåtna fel vid verifiering under användningstiden

De största tillåtna felen vid verifiering under användningstiden är desamma som de största tillåtna fel som föreskrivits för mätinstrumentet i samband med ibruktagandet.

9 §
Tidsfristerna för verifiering av ett mätinstrument

Ett mätinstrument ska verifieras med tre års intervall räknat från ibruktagandet.

Mätsystem för flytande bränsle, mätsystem för gas som används som bränsle i fordon och automatiska linjevågar som används vid kontroll av innehållsmängden i förpackningar ska dock verifieras med två års intervall.

De materialiserade mått som avses i underbilaga MI-008 till bilaga 3 till statsrådets förordning (211/2012) om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och speciella tekniska krav behöver inte verifieras under användningstiden om det inte finns skäl att betvivla måttets överensstämmelse med kraven.

Besiktningsorganet kan, för att ordna verifieringen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt, med verksamhetsutövarens samtycke förlänga eller förkorta tidsfristen för verifieringen med högst fyra månader. Ändringen av tidsfristen påverkar inte bestämningen av följande verifieringstidpunkt. Om tidsfristen förlängs, ska verksamhetsutövaren ge en skriftlig eller annars lätt verifierbar bekräftelse på det.

10 §
Märkning om verifiering av ett mätinstrument och märkningens innehåll

Den märkning som visar en godkänd verifiering består av kronmärket enligt figur 1 i bilagan, en märkning som visar tidpunkten för verifieringen samt av en symbol för det besiktningsorgan som har utfört verifieringen.

Som bevis på verifieringen kan på små mätinstrument märkas ut endast de uppgifter som ändrats sedan föregående verifiering eller i undantagsfall enbart verifieringstidpunkten invid föregående verifieringsmärkning.

Det verifierade mätinstrumentets sigill ska vara hela. Besiktningsorganets sigill återges i figur 2 i bilagan och servicefirmans sigill i figur 3 i bilagan.

Ett instrument som har underkänts vid verifiering ska förses med ett tydligt märke enligt figur 4 i bilagan och den märkning som visar verifiering ska avlägsnas.

4 kap.

Besiktningsorgan som verifierar ett mätinstrument under användningstiden

11 §
Besiktningsorganets uppgifter

Besiktningsorganet har till uppgift att verifiera mätinstrument som avses i denna förordning under den tid de används. Verifieringen ska utföras med iakttagande av de villkor som har ställts i besiktningsorganets beslut om godkännande.

Över godkänd verifiering ska beställaren av verifieringen ges ett skriftligt intyg. Intyget ska innehålla åtminstone

1) uppgifter som identifierar det verifierade mätinstrumentet,

2) beställarens kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer, om beställaren har ett sådant,

3) uppgift om det besiktningsorgan som utfört verifieringen och den person som ansvarat för verifieringen,

4) uppgifter om verifieringsplatsen,

5) uppgift om tidpunkten för verifieringen,

6) uppgifter om metoder och anordningar som använts vid verifieringen,

7) uppgifter om verifieringsförhållandena,

8) uppgift om tidpunkten för följande verifiering.

Över ett mätinstrument som underkänts vid verifiering ska ges ett intyg som innehåller motsvarande uppgifter och där grunderna för underkännande specificeras.

12 §
Ansökan om godkännande av ett besiktningsorgan

Ansökan om godkännande av ett besiktningsorgan ska lämnas in skriftligen till Säkerhets- och kemikalieverket.

Ansökan ska innehålla

1) besiktningsorganets namn, kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer,

2) ackrediteringsdokument, som visar att förutsättningarna enligt 30 § 1 mom. i lagen om mätinstrument uppfylls,

3) utredning om ansvarsförsäkringar som gäller verksamheten eller om något annat motsvarande arrangemang,

4) exakta och ändamålsenliga uppgifter om föremålen för verksamheten och verksamhetens omfattning.

13 §
Uppgifter som ska lämnas in årligen

Besiktningsorganet ska i den redogörelse som avses i 30 § 5 mom. i lagen om mätinstrument inkludera

1) en allmän beskrivning av besiktningsverksamheten,

2) uppgifter om antalet utförda verifieringar per mätinstrumenttyp,

3) uppgift om de vid verifieringen underkända mätinstrumentens andel av de verifierade mätinstrumenten per instrumentgrupp samt ett sammandrag av de brister som upptäckts vid besiktningarna,

4) uppgift om antalet omprövningsbegäranden samt utredning om vad de har gällt och om besiktningsorganets åtgärder med anledning av omprövningsbegärandena,

5) uppgift om antalet kundbesvär samt utredning om vad de har gällt och om besiktningsorganets åtgärder med anledning av besvären,

6) en beskrivning av utnyttjandet av utomstående besiktnings- och underleverantörstjänster,

7) en bedömning av situationen inom branschen och av tillämpligheten av den lagstiftning som gäller branschen och eventuella ändringsbehov i den,

8) en beskrivning av samarbetet mellan besiktningsorganen.

Besiktningsorganet ska lämna en i 1 mom. avsedd redogörelse till Säkerhets- och kemikalieverket årligen före utgången av mars året efter det år som redogörelsen gäller.

14 §
Uppgifter om att förutsättningarna för att godkännandet av ett besiktningsorgan gäller

Besiktningsorganet ska lämna Säkerhets- och kemikalieverket kopior av sammandrag och redogörelser som gäller ackrediteringsorganets periodiska utvärderingar.

5 kap.

Serviceförsegling av ett mätinstrument

15 §
Ansökan om godkännande av en servicefirma och uppgifter som ska anges i ansökan

Ansökan om godkännande av en servicefirma ska lämnas in skriftligen till Säkerhets- och kemikalieverket.

Ansökan ska innehålla

1) servicefirmans namn, kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer,

2) uppgifter om servicefirmans anställdas arbetserfarenhet och utbildning,

3) specificerade uppgifter om de mätinstrumenttyper för vilka servicefirman ansöker om förseglingsrätt,

4) specificerade uppgifter om de anordningar, verktyg och system som ska användas i verksamheten och om underhållet av dem,

5) arbetsinstruktioner och beskrivningar av de metoder som servicefirman tänker använda för en sådan åtgärd enligt 18 § i lagen om mätinstrument som ersätter verifieringen och vid försegling enligt 10 § 1 mom. i den lagen,

6) den ansvariga personens namn, samtycke och kontaktuppgifter.

16 §
Utförandet av servicefirmans uppgifter

Servicefirman ska i enlighet med 7, 8 och 10 § säkerställa att mätinstrumentet fungerar tillförlitligt efter servicen och försegla mätinstrumentet.

Vid vidtagandet av sådana åtgärder enligt 18 § i lagen om mätinstrument som ersätter verifieringen och vid utförande av förseglingar enligt 10 § i den lagen ska de arbetsinstruktioner följas och de beskrivna metoder tillämpas som avses i 15 § 2 mom. 5 punkten i denna förordning.

17 §
Uppgifter och behörighetskrav för servicefirmans ansvariga person

Servicefirmans ansvariga person ska ha

1) en lämplig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen samt två års arbetserfarenhet av branschen, eller

2) minst fem års arbetserfarenhet av branschen och avlagd yrkesexamen för mätare och kalibrerare.

Den ansvariga personen ska

1) övervaka att den lagstiftning som gäller verksamheten och villkoren i beslutet om godkännande följs,

2) för personalen ordna den utbildning som krävs för att serviceuppgifterna ska utföras på behörigt sätt,

3) övervaka att personalen förfogar över alla behövliga anordningar, verktyg, instrument och system,

4) övervaka att personalen förfogar över adekvata arbetsinstruktioner och andra behövliga dokument som gäller den utrustning som är föremål för service och att dessa följs,

5) lämna en redogörelse för de uppgifter enligt 16 § 2 mom. som utförts och utarbeta ett sammandrag av dem för Säkerhets- och kemikalieverket årligen före utgången av mars året efter det som redogörelsen gäller.

6 kap.

Ikraftträdande

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

  Helsingfors den 18 juni 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Veli Viitala

Bilaga 1: Märkning av verifieringen av ett mätinstrument

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.