454/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2014

Statsrådets förordning om betalningsdagen för fronttillägg och extra fronttillägg och om betalning av statens andel

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 § 2 mom. och 17 § 2 mom. i lagen om frontmannapension (119/1977), sådana de lyder i lag 169/2008:

1 §
Intyg för beviljande av fronttillägg

Den som söker fronttillägg är skyldig att för Folkpensionsanstalten visa upp ett i militärpasset antecknat eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att han eller hon har tilldelats frontmannatecken, eller utredning om att han fått fronttjänsttecken, fronttecken, eller ett sådant intyg som avses i 9 § 3 mom. i lagen om frontmannapension (119/1977). När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.

2 §
Betalningsdag för förmåner

Betalningsdag för fronttillägg och extra fronttillägg är den sjunde dagen varje kalendermånad.

Om betalningsdagen enligt 1 mom. inte är en bankdag, betalas förmånen föregående bankdag.

En förmån som betalas retroaktivt kan betalas med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

3 §
Betalning av förskott på statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet betalar månatligen Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel senast tre bankdagar före den betalningsdag som avses i 2 §. Folkpensionsanstalten ska månatligen senast tio bankdagar före betalningsdagen för förmåner i varje kalendermånad meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg eller extra fronttillägg som ska betalas på betalningsdagen.

4 §
Justering av förskott på statens andel

Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de fronttillägg och extra fronttillägg som betalats under en kalendermånad och det förskott på statens andel som betalats för att täcka förmånerna beaktas när förskottet på statens andel bestäms för den tredje månaden efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid justeringen av förskottet på statens andel.

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.

Förordningen tillämpas första gången på de statens andelar som betalas i november 2014.

Genom denna förordning upphävs förordningen om frontmannapension (271/1977).

  Helsingfors den 12 juni 2014

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.