451/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2014

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 10 § 3 mom., 12 § 5 punkten och 43 § 1 mom. 4 punkten, av dem 10 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 92/2012 och 12 § 5 punkten sådan den i förordning 325/2007, samt

fogas till 12 § 1 mom. nya 6 och 7 punkter som följer:

10 §
Behörigt ministerium och vissa samarbetsorgan

Bestämmelser om samarbete mellan ministerierna finns i 2 § i lagen om statsrådet. Permanenta samarbetsorgan är kanslichefsmötet och beredskapschefsmötet. Kanslichefsmötet verkar som stöd för ledningen av statsrådet. I störningssituationer verkar dessutom beredskapschefsmötet som stöd för ledningen.

12 §
Statsrådets kanslis ansvarsområde

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör:


5) statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik,

6) statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet samt den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer,

7) samordning av målen för statens sektorsforskning som stöd för beslutsfattandet.

43 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor är:


4) för regeringsråd och regeringssekreterare en annan högre högskoleexamen i juridik än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

  Helsingfors den 12 juni 2014

Statsminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.