432/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av 12 § i lagen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med riksdagen beslut

ändras i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010) 12 § 2 mom. som följer:

12 §
Förseelser som gäller sjötrafik

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av lagen om farkostregistret (424/2014) föreläggs ordningsbot som följer:

1) den som äger en farkost, för försummelse att göra en registreringsanmälan enligt 8 § 1 mom. innan farkosten tas i bruk, ägaren eller innehavaren, för försummelse att göra en ändringsregistrering enligt 9 § 1 eller 2 mom. inom föreskriven tid eller ägaren, för försummelse att inom föreskriven tid göra en anmälan enligt 10 § 1 mom. om slutlig avregistrering, 35 euro, eller

2) för användning av en farkost i strid med 5 § 1 mom. innan den har införts i registret och för användning i strid med 12 § 2 mom. av en farkost som inte är försedd med registerbeteckning och för användning i strid med 13 § 3 mom. av en farkost som inte är försedd med provbeteckning, 35 euro.


Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).

RP 14/2014
KoUB 4/2014
RSv 42/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.