430/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av 28 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (1466/1994) 28 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 406/2010, och

fogas till 28 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 774/2003, 983/2007, 406/2010, 533/2010 och 961/2012, en ny 7 punkt som följer:

28 §

Trots sekretessbestämmelserna har Tullen rätt att, även med hjälp av en teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av Tullens åligganden enligt överenskommelse med den registeransvarige


6) ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsregister uppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås,

7) för de uppgifter som Tullen sköter enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, beskattning och indrivning samt för förebyggande, avslöjande och utredning av tullbrott, ur det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (424/2014) och ur Ålands fritidsbåtsregister uppgifter om båtar och deras ägare och innehavare.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 14/2014
KoUB 4/2014
RSv 42/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.