422/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 87 b, 88 d, 88 e, 105 b och 107 §,

sådana de lyder, 87 b, 88 d, 88 e och 107 § i lag 323/2009 samt 105 b § i lagarna 1158/2006 och 973/2007, som följer:

87 b §
Orsaker till förföljelse

Vid bedömningen av orsakerna till förföljelse beaktas åtminstone faktorer som hör samman med ursprung, religion, nationalitet och politisk åskådning samt tillhörighet till en viss samhällsgrupp, i enlighet med vad som föreskrivs i denna paragraf.

När det gäller orsaker till förföljelse, avses med

1) ursprung särskilt hudfärg, härkomst eller tillhörighet till en viss etnisk grupp,

2) religion särskilt teistiska, icke-teistiska och ateistiska trosuppfattningar, privat eller offentligt deltagande i eller avstående från formell trosutövning enskilt eller tillsammans med andra, andra religiösa handlingar eller åsiktsyttringar eller andra former av individuellt eller gemensamt handlande grundat på eller påbjudet av en trosriktning,

3) nationalitet medborgarskap i en viss stat eller avsaknad av medborgarskap, samt tillhörighet till en viss grupp som förenas av dess kultur, etniska särdrag eller språk, dess geografiska ursprung eller politiska bakgrund eller dess förbindelser med befolkningen i en annan stat,

4) politisk åskådning särskilt åsikter, tankar eller föreställningar om de aktörer som möjligen utövar förföljelse samt om deras politik eller metoder.

Vid bedömningen av orsakerna till förföljelse kan man som en viss samhällsgrupp betrakta en grupp

1) vars medlemmar har en sådan gemensam bakgrund, naturlig egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får tvingas avstå från den, och

2) som uppfattas som annorlunda av omgivningen.

En viss samhällsgrupp kan också bestå av en grupp vars gemensamma egenskap utgörs av personernas sexuella läggning, vilken vid bedömningen av orsakerna till förföljelse dock inte kan innefatta handlingar som betraktas som brottsliga. Vid bedömningen av om en person ska anses tillhöra en viss samhällsgrupp eller när särdragen hos en sådan grupp bestäms ska hänsyn dessutom tas till könsidentiteten och till andra könsrelaterade aspekter.

Vid bedömningen av huruvida sökandens fruktan för förföljelse är välgrundad är det irrelevant om sökanden faktiskt har sådana särdrag i fråga om ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en samhällsgrupp eller politisk grupp som är orsak till förföljelsen, om den som utövar förföljelsen tillskriver sökanden sådana särdrag.

88 d §
Givande av skydd

Skydd kan ges av en sådan stat eller av en sådan internationell organisation som utövar kontroll över staten eller en betydande del av dess territorium, som är villig och har förmåga att erbjuda skydd. Skyddet måste vara effektivt och av varaktig natur.

88 e §
Internt flyktalternativ

En utlänning kan förvägras asyl eller uppehållstillstånd enligt 88 eller 88 a §, om han eller hon i en del av sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland inte har en välgrundad anledning att frukta förföljelse eller att utsättas för en verklig risk för att lida allvarlig skada eller om han eller hon i en del av sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland har möjlighet att få skydd på det sätt som avses i 88 d §. Dessutom förutsätts det att han eller hon på ett säkert och lagligt sätt kan resa till och beviljas rätt till inresa i den delen av landet och rimligen kan förväntas uppehålla sig där.

Vid bedömningen av om någon del av landet överensstämmer med beskrivningen i 1 mom. ska de allmänna förhållanden som råder i den delen av landet och sökandens personliga förhållanden beaktas.

105 b §
Spårande av föräldrar till minderårig utan vårdnadshavare eller av någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden

För att främja det bästa för en sådan minderårig utan vårdnadshavare som söker internationellt skydd, ska Migrationsverket utan dröjsmål börja spåra föräldrarna eller någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden. Vid behov ska spårandet fortsätta efter det att internationellt skydd har beviljats.

Uppgifter som gäller en minderårigs föräldrar eller någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden ska samlas in, behandlas eller förmedlas under sekretess på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

107 §
Upphörande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

En persons flyktingstatus upphör, om han eller hon

1) av fri vilja på nytt begagnar sig av den stats skydd där han eller hon är medborgare,

2) efter att ha förlorat sitt medborgarskap återfår det av egen fri vilja,

3) förvärvar medborgarskap i en annan stat och kan få den statens skydd,

4) av fri vilja bosätter sig i det land som han eller hon flydde från och utanför vilket han eller hon stannade av rädsla för förföljelse, eller

5) inte längre är i behov av skydd, eftersom de förhållanden som rådde när han eller hon blev flykting har upphört att råda.

En persons status som alternativt skyddsbehövande upphör, om de förhållanden som beslutet att bevilja personen status som alternativt skyddsbehövande grundade sig på har upphört att råda eller har förändrats i sådan mån att skydd inte längre behövs.

Den förändring av förhållandena som avses i 1 mom. 5 punkten och i 2 mom. ska vara väsentlig och varaktig. Bestämmelserna i 1 mom. 5 punkten och 2 mom. tillämpas dock inte på personer som kan åberopa tvingande skäl grundade på tidigare förföljelse eller allvarlig skada för att inte vilja begagna sig av den stats skydd vari han eller hon är medborgare eller av sitt tidigare permanenta bosättningslands skydd.

Vid bedömningen av om en persons flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas ska en individuell utredning göras.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 9/2014
FvUB 7/2014
RSv 30/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.