418/2014

Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2014

Statsrådets förordning om biocidprodukter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av kemikalielagen (599/2013):

1 §
Giltighetstid för och återkallelse av beslut om godkännande

Bestämmelser om giltighetstiden för om godkännande av biocidprodukter finns i 30 § i kemikalielagen (599/2013) och i artikel 89.2 i biocidförordningen.

Vid ansökan om förnyande av godkännandet kan Säkerhets- och kemikalieverket förlänga giltighetstiden för beslutet om godkännande med den tid som behövs för att utreda huruvida förutsättningarna för godkännande alltjämt uppfylls.

När ett godkännande återkallas med stöd av 31 § i kemikalielagen kan en viss tid bestämmas för förstöring, lagring, marknadsföring eller användning av den mängd produkter som är ute på marknaden.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas också på förnyande och återkallelse av registrering av de biocidpreparat som avses i 30 b § 1 mom. 2 punkten i 1989 års kemikalielag.

2 §
Examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning

Innehållet i den examen som avses i 38 § i kemikalielagen ska uppfylla de krav som anges i bilaga 1 till denna förordning. 

Den som har minst tre års arbetserfarenhet av yrkesmässig skadedjursbekämpning, behöver inte avlägga den praktiska delen av examen.

När examen förnyas med fem års mellanrum avläggs endast et skriftligt prov.

Den som förbereder sig för examen får under en tid av högst två år utföra yrkesmässig skadedjursbekämpning under övervakning av en person som har förts in i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten i kemikalielagen.

3 §
Specialexamen

Innehållet i en specialexamen som avses i 41 § i kemikalielagen ska uppfylla de krav som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Specialexamen kan omfatta användning av en eller flera biocidprodukter som angetts vara produkter som förutsätter specialexamen. I examensbeviset ska nämnas vilka produkter eller vilka produkttyper examen omfattar. Examen berättigar till användning av endast de produkter eller produkttyper som nämns i examensbeviset.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om biocidpreparat (466/2000).

  Helsingfors den 5 juni 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Eeva Nurmi

Bilagor 1 och 2: SRf om biocidprodukter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.