415/2014

Utfärdat i Åbo den 8 november 2013

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen (1055/1993) rubriken för underkap. D och 21–27 § i 6 kap. samt 7 kap. 2 §,

av dem rubriken för underkap. D och 21–27 § i 6 kap. sådana de lyder i kyrkomötets beslut 798/2013,

ändras 5 kap. 10 §, rubriken för underkap C, 14–20 §, 33 § 1 mom. och 36 § i kap. 6 samt 19 kap. 2 §,

av dem 5 kap. 10 § sådan den lyder delvis ändrad i kyrkomötets beslut 864/1995 och 237/2006, 6 kap. rubriken till underkapitel C, 14–20 §, 33 § 1 mom. och 36 § sådana de lyder i kyrkomötets beslut 798/2013 och 19 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i kyrkomötets beslut 1275/2003, samt

fogas till 5 kap. en ny 11 § samt till 18 kap. nya 1 b–1 d § som följer:

5 kap.

Prästämbetet

10 §

En präst hör till det stift där han eller hon har ordinerats till prästämbetet eller till vilket han eller hon med domkapitlets samtycke har övergått. Om en präst utnämns till en prästtjänst i ett annat stift övergår han eller hon till detta stift. En präst som avgått från en prästtjänst eller från någon annan tjänst i en församling, en kyrklig samfällighet, ett domkapitel eller kyrkostyrelsen hör till det stift till vilket han eller hon hörde vid sin avgång eller till vilket han eller hon med domkapitlets samtycke har övergått.

En präst som är anställd i en kyrklig samfällighet kan höra till det stift till vilket språkminoriteten bland de närvarande medlemmarna i församlingarna hör.

11 §

En präst som är anställd i en församling hör till samma prosteri som församlingen. En präst som är anställd i en kyrklig samfällighet hör till samma prosteri som den kyrkliga samfälligheten.

Om det finns flera prosterier med samma språk inom den kyrkliga samfällighetens område, bestämmer domkapitlet till vilket prosteri en präst i den kyrkliga samfälligheten ska höra.

En präst som är anställd i en kyrklig samfällighet och på språkliga grunder hör till ett annat stift hör till respektive prosteri i detta stift.

Om en präst inte är anställd i en församling eller en kyrklig samfällighet, hör han eller hon till samma prosteri som den församling i vilken han eller hon är medlem.

En präst i stiftet som inte är bosatt inom stiftets område hör till domprosteriet.

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

C. Kyrkoherdeval och kaplansval
14 §

När en kyrkoherdetjänst eller en kaplanstjänst har blivit ledig ska domkapitlet lediganslå tjänsten med en ansökningstid på minst 14 dagar genom att publicera annonsen på lämpligt sätt.

Domkapitlet kan för högst ett år i sänder besluta att kyrkoherde- eller kaplanstjänsten inte ledigförklaras om

1) ett projekt som gäller anslutning av församlingen till en annan församling har inletts,

2) domkapitlet anser att en omorganisering av församlingen kan leda till att tjänsten blir överflödig,

3) det i övrigt finns en särskild orsak för detta.

15 §

När ansökningstiden löpt ut granskar domkapitlet de sökandes behörighet för tjänsten.

Behörig för en kyrkoherde- eller kaplanstjänst är inte en sökande som

1) inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt 10 §,

2) har avstängts från utövandet av prästämbetet,

3) söker en kyrkoherdetjänst som tillsätts genom direkt val, förutom i de fall som avses i 18 § 2 och 3 mom.,

4) uppenbart saknar de förutsättningar som krävs för att sköta tjänsten.

Domkapitlet kan av grundad anledning besluta att förlänga ansökningstiden, om ett nytt ansökningsförfarande eller att tjänsten inte tillsätts.

16 §

Domkapitlet ska upprätta ett valförslag för direkt kyrkoherdeval. Innan valförslaget upprättas kan domkapitlet av kyrkorådet eller församlingsrådet begära ett utlåtande om de sökande som är behöriga för tjänsten. I valförslaget ska domkapitlet placera tre av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren i förslagsrum i den ordning som de anses ha skicklighet och förmåga för tjänsten, med beaktande av de särskilda behoven i tjänsten.

När en kyrkoherde väljs genom direkt val, får en sökande återta sin ansökan innan valförslaget upprättats. Domkapitlet kan av särskilda skäl godkänna att ansökan återtas senare.

För indirekt kyrkoherdeval och kaplansval ska domkapitlet ge ett utlåtande om de sökande till församlingen. I utlåtandet konstateras de sökandes behörighet och bedöms deras skicklighet och förmåga för den lediganslagna tjänsten.

17 §

Domkapitlet kan på begäran av kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet på nytt förklara kyrkoherde- eller kaplanstjänsten ledig, om tjänsten har sökts av endast en behörig sökande eller om det ligger i församlingens intresse.

Om nya sökande till kyrkoherde- eller kaplanstjänsten som uppfyller behörighetsvillkoren inte anmäler sig under den nya ansökningstiden, ska domkapitlet på begäran av kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet utfärda tjänsteförordnande för den behöriga sökanden. I annat fall kan domkapitlet av grundad anledning besluta att tjänsten inte ska tillsättas.

Efter beslutet om att tjänsten inte ska tillsättas ska tjänsten förklaras ledig inom ett år från det att ansökningstiden löpt ut.

18 §

När ett direkt kyrkoherdeval fått laga kraft ska domkapitlet utfärda tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten för den som i valet har fått de flesta rösterna.

Den valkandidat som enligt valets utgång ska få tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten har rätt att söka en annan kyrkoherde- eller kaplanstjänst, om tjänsteförordnandet inte har utfärdats inom tre månader efter att valet förrättades. Om prästen får tjänsteförordnande för flera tjänster ska han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot.

Övriga valkandidater har rätt att söka någon annan kyrkoherde- eller kaplanstjänst efter att valet har förrättats. Kandidaten kvarstår dock på förslag till den tjänst han eller hon först sökt till dess ärendet är slutligt avgjort. Om denne får tjänsteförordnande till flera tjänster ska i ärendet förfaras enligt 2 mom.

19 §

Vid indirekt kyrkoherdeval och kaplansval ska domkapitlet sända de sökandes ansökningar och sitt utlåtande om de sökande till församlingen. Domkapitlet ska utse en person med uppgift att bereda det indirekta kyrkoherdevalet i församlingen.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser till tjänsten någon av de sökande som domkapitlet konstaterat vara behöriga för tjänsten. Kapellrådet utser dock kaplanen i en kapellförsamling.

Om ingen vid ett indirekt kyrkoherdeval fått mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas vid samma sammanträde ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som erhållit de flesta rösterna i detta val blir vald.

Om antalet röster vid kaplansvalet eller i den avgörande röstningen vid det indirekta kyrkoherdevalet är lika ska domkapitlet utfärda tjänsteförordnade för någon av de sökande som erhållit de flesta rösterna med beaktande av grunderna i 16 § 3 mom.

20 §

När kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet har förrättat ett indirekt kyrkoherdeval eller ett kaplansval, ska de sända ansökningshandlingarna för tjänsten som kyrkoherde eller kaplan och ett protokollutdrag till domkapitlet. Till utdraget ur protokollet ska fogas ett meddelande om när beslutet och besvärsanvisning har delgivits de sökande.

Om den som utsetts till en tjänst får tjänsteförordnande för flera tjänster ska han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot. Om han eller hon återtar sin ansökan ska tjänsten på nytt förklaras ledig om inte kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet handlar i enlighet med 6 kap. 11 § 1 mom. 5 punkten i kyrkolagen.

Efter att kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets eller kapellrådets beslut fått laga kraft ska domkapitlet utfärda tjänsteförordnande för den som utsetts till tjänsten.

F. Lektorstjänster
33 §

Vid tillsättandet av en ordinarie lektorstjänst tillämpas vad som i 14–17, 19 och 20 § föreskrivs om tillsättandet av en kaplanstjänst.


G. Gemensamma tjänster i församlingarna
36 §

Indirekt val av gemensam kyrkoherde förrättas vid församlingarnas kyrkofullmäktiges och församlingsråds gemensamma sammanträde, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 19 och 20 §.

18 kap.

Biskopsämbetet

1 b §

När en biskopstjänst är ledig ska domkapitlet förordna att biskopsval förrättas.

1 c §

Om endast en kandidat har ställts upp i biskopsvalet, blir denne utsedd till biskop utan val. Om flera kandidater har ställts upp, blir den kandidat som i valet får mer än hälften av de avgivna rösterna vald.

Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna ska nytt val förrättas mellan de två kandidater som har fått flest röster på en dag som domkapitlet bestämmer. Den som vid det nya valet har fått flest röster blir vald till biskop.

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande för den som blivit utsedd till biskop. 

1 d §

Om en som är uppställd som kandidat avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen vid det första valet har avslutats, ska val av biskop förrättas på nytt så snart som möjligt. Detsamma gäller om någondera av kandidaterna vid det nya valet avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen har avslutats eller den som valts till biskop avlider eller får bestående förhinder innan tjänsteförordnande har utfärdats.

19 kap.

Domkapitlet

2 §

Behörig som prästassessor är en sådan kyrkoherde eller kaplan i en församling i stiftet som har avlagt högre pastoralexamen. En prästassessor väljs för tre år åt gången.

Stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar väljer domkapitlets lekmannamedlem och suppleanter för fyra år åt gången.

Behörig som lagfaren assessor och suppleant för denna är den som avlagt annan juris magisterexamen än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som är förtrogen med förvaltning.

Behörig som stiftsdekan är en präst som har avlagt högre pastoralexamen och som är förtrogen med kyrkligt liv och utbildningsuppgifter.


Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 8 november 2013, varigenom ändras 5, 7–9, 17 a, 17 b, 18–20 och 23–25 kap. i kyrkolagen.

  Åbo den 8 november 2013

För kyrkomötet


Kari Mäkinenärkebiskop


Katri Kuuskoskikyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.