413/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2014

Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen (86/2000):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på användningen av tung brännolja och lätt brännolja i Finland.

Denna förordning tillämpas inte på

1) bränsle som förädlas för eget bruk inom raffineringsindustrin,

2) bränsle som förädlas före slutlig förbränning,

3) bränsle avsett för forskning och testning;

4) bränsle som används i flygtrafiken,

5) sådant bränsle som avses i 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen (1206/2010),

6) marina bränslen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) lätt brännolja sådana i första hand för uppvärmning använda, i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) avsedda och till position 2710 i tulltariffen hörande dieseloljor eller dieselbrännoljor, med undantag av marina bränslen, som ger minst 65 volymprocent destillat, inklusive förluster, vid 250 celsiusgrader och minst 85 volymprocent destillat, inklusive förluster, vid 350 celsiusgrader vid användning av metoden EN ISO 3405 som motsvarar den metod som fastställts av American Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga av standarddefinitioner och specifikationer för petroleumprodukter och smörjmedel (ASTM D 86-metoden), eller som gjorts identifierbara i enlighet med vad som föreskrivs särskilt,

2) tung brännolja sådana andra i lagen om punktskatt på flytande bränslen avsedda och till position 2710 i tulltariffen hörande av råolja tillverkade oljor och oljeprodukter avsedda för uppvärmning, med undantag av marina bränslen, som inte avses i 1 punkten och som vid destillation enligt metoden EN ISO 3405 som motsvarar ASTM D 86-metoden ger mindre än 65 volymprocent destillat, inklusive förluster, när temperaturen höjs till 250 celsiusgrader eller för vilka volymprocent inte kan bestämmas genom dessa metoder vid 250 celsiusgrader,

3) utsläppande på marknaden att mot betalning eller gratis för tredjeman tillhandahålla eller göra tillgängliga bränslen för användning som bränsle i Finland.

Om ett bränsles destillation inte kan fastställas med metoden EN ISO 3405 som motsvarar ASTM D86-metoden klassas petroleumprodukten som tung brännolja.

3 §
Svavelhalten i tung brännolja

Svavelhalten i tung brännolja som används i Finland får uppgå till högst 1,00 viktprocent.

Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas dock inte på tung brännolja som används i

1) förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt i vilkas miljötillstånd utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid fastställs enligt statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt (96/2013) eller på vilka statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt (1017/2002) tillämpas till och med den 31 december 2015,

2) andra än i 1 mom. avsedda förbränningsanläggningar vars svaveldioxidutsläpp uppgår till högst 1 700 milligram per normalkubikmeter med ett syreinnehåll i rökgasen på tre volymprocent,

3) oljeraffinaderier, om de genomsnittliga svaveldioxidutsläppen per månad i raffinaderiets alla anläggningar, med undantag av förbränningsanläggningar som avses i 1 punkten vars bränsleeffekt är minst 50 megawatt, oberoende av bränslekombination och bränsletyp uppgår till högst 1 700 milligram per normalkubikmeter med ett syreinnehåll i rökgasen på tre volymprocent,

4) energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt, vilka iakttar utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid enligt statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt (750/2013) eller i vilkas miljötillstånd utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid fastställs enligt den förordning som nämns ovan.

4 §
Svavelhalten i lätt brännolja

Svavelhalten i lätt brännolja som används i Finland får uppgå till högst 0,10 viktprocent.

5 §
Miljöministeriets behörighet att bevilja undantag

Miljöministeriet kan med stöd av 17 § i miljöskyddslagen (86/2000) på ansökan bevilja undantag från en bestämmelse om bränslets svavelhalt i 3 och 4 §, om ett undantag behövs på grund av en exceptionell och plötslig förändring i leveransen av råolja eller oljeprodukter, och det inte är möjligt för raffinaderierna att uppfylla kraven.

Ett undantag kan beviljas för högst sex månader, om Europeiska kommissionen har tillåtit undantag med stöd av rådets direktiv 1999/32/EG om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG.

6 §
Bestämningsmetoder

När de maximala svavelhalterna i de bränslen som avses i denna förordning bestäms, ska som referensmetod användas en metod enligt standarderna ISO 8754 (2003) eller PrEN ISO 14596 (2007).

7 §
Tillsyn

Tillverkare och importörer av tung brännolja och lätt brännolja ska årligen upprätta en redogörelse över mängderna av de i denna förordning avsedda oljor som släppts ut på marknaden i Finland under föregående kalenderår och över oljornas svavelhalt. Redogörelsen ska lämnas till miljöministeriet årligen senast den 1 mars.

Den som idkar verksamhet som kräver miljötillstånd ska till närings-, trafik- och miljöcentralen anmäla den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt. Uppgifterna ska lämnas senast den 1 mars om inte något annat anges i miljötillståndet för verksamheten.

Tullen övervakar efterlevnaden av denna förordning på det sätt som avses i 8 § och lämnar uppgifter om resultaten till miljöministeriet.

8 §
Tagning och analys av prov

Tullen tar för analys en representativ mängd prover i lager och distributionsstationer för bränslen. Utifrån proverna ska det kontrolleras att svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja överensstämmer med 3 och 4 §. Provtagningen ska inledas den dag det tillämpliga gränsvärdet för maximal svavelhalt i bränslet träder i kraft. Provtagningen ska utföras regelbundet, tillräckligt ofta och i tillräcklig omfattning och på ett sådant sätt att proven är representativa för det undersökta bränslet. Proven ska analyseras utan onödigt dröjsmål.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja (689/2006).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/21/EU (32012L0033); EUT nr L 327, 27.11.2012, s. 1

Helsingfors den 5 juni 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.