398/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2014

Statsrådets förordning om ändring av 8 a § i statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) 8 a §, sådan den lyder i förordning 369/2013, som följer:

8 a §
Räntestöd i vissa fall

Med avvikelse från det som föreskrivs i 8 § 1 mom. är den bassjälvriskandel som låntagaren själv ska betala av räntan på ett räntestödslån för hyresbostäder en procent, när objektet för räntestödslånet är något annat än en ny hyresbostad eller ett nytt hyreshus för sådana grupper med särskilda behov som avses i 3 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004). Bassjälvriskandelen är en procent också i fråga om räntestödslån där objektet är en ny hyresbostad eller ett nytt hyreshus som byggs för studerande eller unga och för vilken eller vilket det beviljas understöd enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag.

Med avvikelse från 1 mom. är bassjälvriskandelen för ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad av en hyresbostad eller ett hyreshus dock 2,35 procent.

På det räntestöd som betalas för den del som överstiger bassjälvriskandelen enligt 1 och 2 mom. tillämpas vad som i 8 § 2, 3 och 5 mom. föreskrivs om räntestödslån för hyresbostäder.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte räntestödslån för hyreshus med sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

Denna förordning tillämpas på lån som godkänns som räntestödslån när förordningen har trätt i kraft men senast den 31 december 2015, också efter det att 8 a § har upphört att gälla.

Helsingfors den 22 maj 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringssekreterare
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.