382/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2014

Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) 5 §,

ändras 2 § 2 punkten och 3 punkten underpunkt c, 7 § 1 mom. samt 10 och 14 §, av dem 2 § 2 punkten och 3 punkten underpunkt c, 7 § 1 mom. och 10 § sådana de lyder i lag 786/2010, samt

fogas till lagen en ny 9 b § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) make tjänstemannens make eller sambo som lever med tjänstemannen, om de samboende bevisligen har bott tillsammans i minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn,

3) barn


c) tjänstemannens eller makens barn som fyllt 20 år och vars intressebevakare tjänstemannen eller maken är och som på grund av sjukdom, lyte eller skada inte förmår försörja sig genom eget arbete,


7 §
Flyttersättning

När en tjänstgöringsperiod börjar eller slutar har en tjänsteman rätt att få ersättning för egna och medföljande familjemedlemmars kostnader för byte av boningsort till följd av förflyttning till eller från stationeringsorten (flyttersättning). Den andel av flyttersättningen som hänför sig till tjänstemannens eller medföljande familjemedlemmars flyttning kan på ansökan beviljas separat. Om tjänstemannen blir tjänstledig vid tjänstgöringsperiodens utgång, men fortfarande bor på stationeringsorten, kan flyttersättningen beviljas när tjänstledigheten går ut.


9 b §
Ersättning för hälso- och sjukvård

En tjänsteman har rätt att få ersättning för egna, medföljande familjemedlemmars och hembiträdes skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som uppstår i stationeringslandet (ersättning för hälso- och sjukvård). Tjänstemannen har rätt till ersättning för hälso- och sjukvård också under en tjänsteresa utanför stationeringslandet samt av särskilda skäl också annanstans i utlandet.

En förutsättning för att få ersättning för hälso- och sjukvård är att vården ges av en av utrikesministeriet godkänd producent av hälso- och sjukvårdstjänster. Utrikesministeriet kan dock betala ersättning för kostnader utomlands för utnyttjande av någon annan än en av ministeriet på förhand godkänd tjänsteproducent, om det är motiverat av hälsoskäl eller andra särskilda skäl.

Om hälso- och sjukvården kan ordnas mest ändamålsenligt i Finland, betalas ersättning för hälso- och sjukvård endast för de kostnader som uppkommit under den tid då ordnande av vård utomlands kunde betraktas som motiverat. I detta fall ska sjukdomens art och totalkostnaderna för vården beaktas.

Ersättning för hälso- och sjukvård betalas för de kostnader som inte ersätts med stöd av någon annan lag.

Ersättning för hälso- och sjukvård betalas dock inte till tjänstemannen om kostnaderna per ansökan understiger ett minimibelopp som får vara högst 70 euro.

Närmare bestämmelser om de kostnader som ersätts som ersättning för hälso- och sjukvård och om det minimibelopp för ersättningen som avses i 5 mom. utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

10 §
Reseersättningar

När en tjänsteman flyttar på det sätt som avses i 7 § har han eller hon rätt att få ersättning för egna och medföljande familjemedlemmars kostnader för flyttresan (ersättning för flyttresa). Ersättningen betalas enligt flyttrutten. Om tjänstemannen blir tjänstledig från utrikesförvaltningen när tjänstgöringsperioden går ut, men fortfarande bor på stationeringsorten, kan ersättningen för flyttresan på ansökan av tjänstemannen beviljas när tjänstledigheten går ut. Flyttar en tjänsteman till eller från något annat land än Finland eller till eller från någon annan ort än sin stationeringsort, betalas ersättningen högst till det belopp som skulle ha betalats vid flyttning mellan stationeringsorten och Finland.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa från stationeringsorten till Finland (ersättning för semesterresa hem) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

För familjemedlemmar som bor utanför stationeringsorten har en tjänsteman rätt att få ersättning för besöksresor tur och retur från den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt till tjänstemannens stationeringsort eller till Helsingfors eller för tjänstemannens eller makens resa från stationeringsorten till den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt (ersättning för besöksresor) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för egen och medföljande familjemedlemmars resa på grund av hälso- och sjukvård (ersättning för hälso- och sjukvårdsresa), när hälso- och sjukvården i enlighet med 9 b § ordnas utanför stationeringslandet. Ersättning betalas också för nödvändiga resekostnader för läkare och följeslagare.

En beskickningschef har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för privat användning av tjänstebil på grund av säkerhetsskäl, lokala förhållanden och beskickningschefens ställning (ersättning för användning av tjänstebil).

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa med anledning av en nära anhörigs dödsfall (ersättning för begravningsresa). Med nära anhörig avses en familjemedlem, tjänstemannens och makens förälder samt ett barn som inte kan anses vara familjemedlem enligt 2 §, men som tjänstemannen eller maken haft vårdnaden om. Medföljande familjemedlemmar har rätt till reseersättning på grund av tjänstemannens dödsfall. Ersättningstagaren har till följd av ett och samma dödsfall rätt till ersättning för högst en tur- och returresa.

En tjänsteman har rätt att få ersättning också för ett hembiträdes flyttresa, semesterresa hem och hälso- och sjukvårdsresa. En förutsättning för ersättning för flyttresa är att hembiträdets anställning varar i minst nio månader. Reseersättning kan betalas för högst ett hembiträde per kalenderår. I övrigt tillämpas på reseersättningar för hembiträde bestämmelserna i 1, 2 och 4 mom.

Genom förordning av utrikesministeriet kan närmare föreskrifter utfärdas om antalet resor som avses i 1–7 mom., grunderna för hur de kostnader som ersätts ska bestämmas och ersättningsbeloppen.

14 §
Ersättningar för makar som förordnats till samma stationeringsort

När makar arbetar såsom tjänstemän inom utrikesförvaltningen och har förordnats till samma stationeringsort, ska ortstillägget nedsättas för vardera och ingendera av dem ska ha rätt till tillägg för make i fråga om ortstillägg eller ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden. Genom förordning av utrikesministeriet utfärdas bestämmelser om den procentuella storleken på nedsättningen av ortstillägget.

Barntillägg till ortstillägg och barntillägg till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning samt utrustnings-, flytt- och bostadsersättning betalas för hela familjen så att vardera maken får hälften. Om makarnas rätt till dessa ersättningar bestäms på olika grunder, betalas ersättning enligt den av makarna vars ersättning är större.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 17/2014
FvUB 8/2014
RSv 29/2014

  Helsingfors den 16 maj 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.