358/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 april 2014

Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

På finansieringen av ett projekt som hör till strukturfondsprogrammet, nedan projektet, tillämpas utöver bestämmelserna i 3 kap. i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) dessutom denna förordning.  

Om programmedel används för stödjande av finansieringsinstrument, tillämpas i fråga om stödberättigande kostnader bestämmelserna i avdelning fyra i del två i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, nedan allmänna förordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kostnad utgift eller del av den som avses i allmänna förordningen,

2) projekt och projekthelhet insats som avses i allmänna förordningen.

3 §
Förutsättningar för stöd

De kostnader för projektet som är nödvändiga för genomförandet av det och är rimliga till sitt belopp är stödberättigande om

1) de är förenliga med strukturfondsprogrammet,

2) de är förenliga med projektets stödbeslut,

3) de har uppstått under tiden för genomförande av projektet enligt projektbeslutet, med undantag för kostnader som orsakats av den revision av projektets räkenskaper som den myndighet som beviljar stöd förutsätter eller av förberedelserna för ett projekt som är förenligt med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014).

En ytterligare förutsättning för att kostnaderna ska vara stödberättigande är att de faktiskt har betalats av stödmottagaren, att de kan styrkas med bokföringsverifikat och att de kostnader som uppgivits motsvarar det bokföringsmaterial och de verifikationer som stödmottagaren har i sin besittning.  Det som föreskrivs i detta moment gäller inte engångsersättning enligt 2 kap. 8 § och inte kostnader enligt 9−14 § som ersätts enligt ett procenttal. En kostnad är inte stödberättigande till den del som stödmottagaren har fått eller har rätt att få ersättning för kostnaden från annat håll, om inte något annat följer av den lagstiftning om statligt stöd som tillämpas på projektet.

Kostnader för upphandling är stödberättigande, om lagen om offentlig upphandling (348/2007) har följts i upphandlingsförfarandet.  Om lagen om offentlig upphandling inte tillämpas på upphandlingen, ska stödmottagaren, när den myndighet som har beviljat stödet kräver det, visa att kostnaden för upphandlingen är skälig.

4 §
Projektets varaktighet

I fråga om projekt som inbegriper investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar är en förutsättning för att kostnader som orsakats av ett projekt ska vara stödberättigande att varken dess godkända innehåll eller realiseringsförutsättningar har varit föremål för någon sådan betydande ändring som anges i artikel 71.1 a–c i allmänna förordningen inom fem år från betalningen av den sista utbetalningsposten till stödmottagaren, om inte något annat föreskrivs i 19 § och 26 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet eller i lagstiftningen om statligt stöd.

En förutsättning för att kostnaderna för ett projekt som inbegriper investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar är stödberättigande är att den produktiva verksamheten inte omlokaliseras utanför Europeiska unionen inom tio år från betalningen av den sista utbetalningsposten till stödmottagaren, utom om stödmottagaren är ett litet eller medelstort företag. Om medfinansieringen från strukturfonderna beviljas i form av statligt stöd, tillämpas i stället för tidsfristen på tio år en tidsfrist enligt bestämmelserna om statligt stöd.

I ett beslut som gäller stöd ska det tas in ett villkor om stödmottagarens skyldighet att underrätta den myndighet som har beviljat stödet om sådana ändringar som avses i 1 och 2 mom.

5 §
Inkomster av projektet

Om inte något annat följer av lagstiftningen om statligt stöd, ska stödmottagaren i sin ansökan uppge alla inkomster som projektet genererat under projektets gång eller en uppskattning om dessa. Stödmottagaren ska i sin ansökan om utbetalning uppge de faktiska inkomsterna. De faktiska inkomsterna dras av från de stödberättigande kostnaderna per utbetalningsperiod. Projektet får inte generera vinst.

Myndigheten ska i ett beslut som gäller stöd ta in ett villkor om stödmottagarens skyldighet att underrätta den myndighet som har beviljat stödet om de inkomster som avses i 1 mom.

Denna paragraf tillämpas inte på understöd för utvecklande av företag enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet. Paragrafen tillämpas inte heller på understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö enligt nämnda lag om understödet beviljas i form av stöd av mindre betydelse.

6 §
Inkomstgenererande projekt

På projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och vars totala kostnader överskrider en miljon euro och som genererar nettoinkomster efter att projekten avslutats, tillämpas i stället för bestämmelserna i 5 § artikel 61 i allmänna förordningen, om inte något annat följer av den lagstiftning om statligt stöd som tillämpas på projektet.

Om inkomsterna kan uppskattas i förväg, tillämpas på fastställandet av inkomsterna artikel 61.3 b i allmänna förordningen. Om det är inte är möjligt att uppskatta inkomsterna i förväg, tillämpas artikel 61.6 i allmänna förordningen på avdragandet av nettoinkomsterna.

7 §
Ersättningsgrunder för kostnader

Beslutet om kostnadsmodellen för ett projekt fattas av den myndighet som beviljar stöd. Beslutet fattas för tiden för genomförande av projektet i sin helhet och beslutet gäller samtliga stödmottagare och mottagare av överfört stöd.

Kostnader kan ersättas från strukturfonder enligt följande:

1) som engångsersättning,

2) så att en del av kostnaderna för projektet ersätts som en procentuell andel av projektets lönekostnader,

3) på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader.

I fråga om projekt för tekniskt stöd enligt 28 § som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, projekt som i sin helhet utförs inom ramen för offentlig upphandling samt investeringsprojekt som inte inbegriper lönekostnader ersätts kostnaderna enbart enligt 2 mom. 3 punkten på basis av de faktiska och betalda kostnader som projektet föranlett.

I fråga om projekt för tekniskt stöd enligt 28 § som medfinansieras av Europeiska socialfonden, projekt som i sin helhet utförs inom ramen för offentlig upphandling samt projekt som inbegriper offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) ersätts kostnaderna enbart enligt 2 mom. 3 punkten på basis av de faktiska och betalda kostnader som projektet föranlett.

 I fråga om andra projekt än projekt enligt 3–4 mom. ska sådana förenklade kostnadsmodeller som anges i 2 mom. 1−2 punkten användas, om inte den myndighet som beviljar stöd undantagsvis av ytterst vägande skäl beslutar något annat.   

I fråga om andra projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden än projekt enligt 4 mom. och för vilka det offentliga stödbeloppet uppgår till högst 50 000 euro, ersätts kostnaderna för projektet som engångsersättning enligt 8 § eller som en i 14 § avsedd ersättning på 40 procent, som ersätter alla andra kostnader som projektet föranlett utom lönekostnader.

2 kap.

Förenklade kostnadsmodeller

8 §
Engångsersättning

Den myndighet som beviljar stöd kan besluta att stödet för projektet beviljas som engångsersättning. Stödmottagaren ska i fråga om ett sådant projekt verifiera att det resultat som nåtts eller de åtgärder som vidtagits är förenliga med stödbeslutet. I fråga om ett projekt som finansieras genom engångsersättning kan den offentliga finansieringen uppgå till högst 100 000 euro.

I samband med ansökan om engångsersättning ska sökanden för fastställande av stödets storlek lämna en detaljerad kostnadskalkyl med motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående. Den myndighet som beviljar stöd kan besluta att kostnadskalkylen görs så att det vid de projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden tillämpas en i 9 § avsedd andel om 24 procent av projektpersonalens lönekostnader och vid de projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden tillämpas en i 12 § avsedd andel om 17 procent av projektpersonalens lönekostnader.

I ett beslut som gäller engångsersättning ska det resultat som ska nås eller de åtgärder som ska vidtas i fråga om projektet och de handlingar som behövs för verifiering av utfallet specificeras, så att det kan bli klarlagt att projektet har genomförts i enlighet med beslutet innan stödet betalas ut. Projektet kan genomföras och utbetalningen av stödet kan ske i etapper, om detta är ändamålsenligt med tanke på projektets art och stöder genomförandet av projektet.

Ett projekt som finansieras genom engångsersättning kan ändras endast i fråga om tidsfristen för genomförandet. En förutsättning för att annan finansiering från kommuner och andra offentliga sammanslutningar än sådan finansiering som ingår i projektets självfinansieringsandel ska kunna godkännas är att det i samband med ansökan om utbetalning lämnas en verifikation över att finansieringen har verkställts.

9 §
Procentuell ersättning vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden kan som ersättningsbara kostnader godkännas 24 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektpersonalen enligt 16 §.  De kostnader för vilka en procentuell ersättning kan betalas inbegriper

1) projektets resekostnader,

2) kontorskostnader,

3) avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier, 

4) kostnader för projektpersonalens företagshälsovård,

5) kostnader för lokaler och maskiner samt anordningar som ställts till förfogande för projektpersonalen,

6) kostnader för projektets styrgrupp.

Andra kostnader för projektet än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader, och dessa ska kunna verifieras med bokföringsverifikat. Sådana kostnader är

1) lönekostnader,

2) kostnader för köpta tjänster som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet inklusive resekostnader som ingår i tjänsterna,

3) kostnader för informationen och kommunikationen om projektet,

4) projektets revisionskostnader,

5) anskaffnings-, leasing-, avskrivnings- och hyreskostnader för maskiner och anordningar som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

6) anskaffnings-, hyres- och arrendekostnader för byggnader och markområden som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

7) materiella och immateriella anskaffningar som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet.

10 §
Procentuell ersättning vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden i vissa fall

Den myndighet som beviljar stöd kan av grundad anledning besluta att vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och som på grund av innehållet i projektet föranleder särskilt höga resekostnader, som ersättningsbara kostnader godkänns 15 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektpersonalen enligt 16 §. De kostnader för vilka en procentuell ersättning kan betalas inbegriper

1) kontorskostnader,

2) avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier,

3) kostnader för projektpersonalens företagshälsovård,

4) kostnader för lokaler och maskiner samt anordningar som ställts till förfogande för projektpersonalen,

5) kostnader för projektets styrgrupp.

Andra kostnader för projektet än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader, och dessa ska kunna verifieras med bokföringsverifikat. Sådana kostnader är

1) lönekostnader,

2) köpta tjänster som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

3) kostnader för informationen och kommunikationen om projektet,

4) projektets resekostnader,

5) projektets revisionskostnader,

6) anskaffnings-, leasing-, avskrivnings- och hyreskostnader för maskiner och anordningar som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

7) anskaffnings-, hyres- och arrendekostnader för byggnader och markområden som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

8) materiella och immateriella anskaffningar som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet.

11 §
Procentuell ersättning vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och som gäller understöd för utvecklande av företag

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 9 och 10 § kan vid utvecklingsåtgärder enligt 7 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet som kostnader som ersätts enligt ett procenttal godkännas 15 procent av projektets godtagbara lönekostnader.

På utvecklingsåtgärdernas kostnader som ersätts som kostnader enligt ett procenttal samt på de faktiska och betalda kostnaderna tillämpas bestämmelserna i statsrådets förordning som utfärdats med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet.

12 §
Procentuell ersättning vid projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden

Vid projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden kan som kostnader som ersätts godkännas 17 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektpersonalen enligt 16 §. De kostnader för vilka en procentuell ersättning kan betalas inbegriper

1) projektets resekostnader,

2) kontorskostnader,

3) avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier,

4) kostnader för projektpersonalens företagshälsovård,

5) kostnader för lokaler och maskiner samt anordningar som ställts till förfogande för projektpersonalen,

6) kostnader för projektets styrgrupp.

Andra kostnader för projektet än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader, och dessa ska kunna verifieras med bokföringsverifikat. Sådana kostnader är

1) lönekostnader,

2) kostnader för köpta tjänster som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet inklusive resekostnader som ingår i tjänsterna,

3) kostnader för informationen och kommunikationen om projektet,

4) projektets revisionskostnader,

5) hyreskostnader för de lokaler som reserverats för projektets målgrupp,

6) små anskaffningar för att tillgodose målgruppens behov.

13 §
Procentuell ersättning vid vissa projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden

Den myndighet som beviljar stöd kan av grundad anledning besluta att vid projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden och som på grund av innehållet i projektet föranleder särskilt höga resekostnader, som kostnader som ersätts godkänns 15 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektpersonalen enligt 16 §. De kostnader för vilka en procentuell ersättning kan betalas inbegriper

1) kontorskostnader,

2) avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier,

3) kostnader för projektpersonalens företagshälsovård,

4) kostnader för lokaler och maskiner samt anordningar som ställts till förfogande för projektpersonalen,

5) kostnader för projektets styrgrupp.

Andra kostnader för projektet än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader, och dessa ska kunna verifieras med bokföringsverifikat.  Sådana kostnader är

1) lönekostnader,

2) köpta tjänster som har samband med det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

3) kostnader för informationen och kommunikationen om projektet,

4) projektets resekostnader,

5) projektets revisionskostnader,

6) hyreskostnader för de lokaler som reserverats för projektets målgrupp,

7) små anskaffningar för att tillgodose målgruppens behov.

14 §
Procentuell ersättning för andra projekt- kostnader än lönekostnader vid projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden i vissa fall

Den myndighet som beviljar stöd kan av grundad anledning besluta att vid projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden, alla andra kostnader som föranleds av projektet än lönekostnader ersätts med en summa som är 40 procent av de godtagbara lönekostnaderna för personalen enligt 16 §.

I ett sådant fall ska endast lönekostnaderna för projektpersonalen verifieras på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader.

15 §
Separat rapporterade lönekostnader för deltagare i projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden

Vid projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden godkänns sådana lönekostnader för deltagare som ska rapporteras separat och betalas av någon annan än stödmottagaren eller mottagaren av överfört stöd enligt en tabell som förvaltningsmyndigheten har fastställt och som baserar sig på de genomsnittliga lönekostnaderna enligt yrkesgren. Som separat rapporterade kostnader godkänns endast kostnader som betalats av kommuner och andra offentliga samfund.

Något stöd betalas inte för deltagarnas lönekostnader som ska rapporteras separat.

3 kap.

Faktiska kostnader, vissa stödberättigande kostnader och avskrivningar

16 §
Lönekostnader

Som stödberättigande lönekostnader kan godkännas lönekostnader som föranleds av arbete som krävs för att ett projekt ska kunna genomföras samt kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal. Lönerna är stödberättigande endast till den del de inte överskrider den lön som sökanden i allmänhet betalar för motsvarande uppgift. Resultatpremier, naturaförmåner och bonusar är inte stödberättigande.

Om det arbete som utförs för att genomföra ett projekt upptar endast en del av personens arbetstid, förutsätter stödet för lönekostnader att det har förts godtagbar arbetstidsbokföring över arbetet för projektet och över den totala mängden arbete som har utförts under tiden för genomförande av projektet. Arbetstidsbokföringen ska vara undertecknad av arbetstagaren och arbetsgivaren.

17 §
Kostnader för anskaffning av markområden

Av kostnaderna för anskaffning av markområden kan de stödberättigande kostnaderna i enlighet med artikel 69.3 b i allmänna förordningen uppgå till högst 10 procent av projektets totala kostnader.

18 §
Resekostnader

Resekostnader är stödberättigande till den del de inte överskrider beloppet av reseersättning som ska betalas enligt det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på stödmottagaren. Om det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på stödmottagaren inte innehåller bestämmelser om ersättning av resekostnader eller om inget tjänste- eller kollektivavtal tillämpas på stödmottagaren, är resekostnaderna stödberättigande enligt statens gällande resereglermente, som ingår i statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

De kostnader som föranleds av sådana resor till utlandet som är nödvändiga för ett ändamålsenligt genomförande av projektet är stödberättigande, om den myndighet som beviljar stödet på förhand har godkänt resplanen och de kostnader som hänför sig till resan samt motiveringen till att resan är nödvändig, om inte myndigheten i stödbeslutet anser att ett förhandsgodkännande är onödigt på grund av projektets art.

19 §
Egendom som förvärvats genom avbetalningsköp

Anskaffningsutgiften för egendom som förvärvats genom avbetalningsköp enligt 1 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966) betraktas vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden som stödberättigande kostnad också i fråga om skuldandelen av köpeskillingen, om

1) stödmottagaren har en rättsligt bindande skyldighet, som grundar sig på lagen om avbetalningsköp och ett ingånget finansieringsavtal, att betala den återstående skulden till finansbolaget,

2) finansbolaget har betalat skuldandelen av köpeskillingen till försäljaren på stödmottagarens vägnar,

3) egendomen har levererats till stödmottagaren,

4) rättigheter motsvarande äganderätten till egendomen övergår till stödmottagaren, så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendomen och, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig, dra av mervärdesskatten.

Kostnaderna för försäkring, reparation och underhåll av sådan egendom som förvärvats genom avbetalningsköp är inte stödberättigande.

20 §
Långvarig hyrning och stödberättigande kostnader

I stället för att köpas kan maskiner och anordningar hyras under tiden för genomförandet av projektet.  Förvaltnings-, finansierings-, försäkrings- reparations- och underhållskostnader som orsakas av hyrning samt andra motsvarande kostnader ersätts inte som stödberättigande kostnader.

21 §
Maskiner och anordningar som anskaffats i begagnat skick

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som köps begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Den återstående användningstiden för en maskin eller anordning ska vara tillräckligt lång med tanke på investeringens syfte, och den ska till sina tekniska egenskaper vara relevant för den planerade användningen. Ett ytterligare villkor för stödberättigande är att inget offentligt stöd har erhållits för anskaffningen av maskinen eller anordningen under de fem år som föregått anskaffningen.

22 §
Stödberättigande i fråga om mervärdeskatt och vissa avgifter och kostnader

Mervärdesskatten på ett projekt är en stödberättigande kostnad, om stödmottagaren visar upp ett beslut av skatteförvaltningen eller en tillräcklig utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till verksamheten i fråga.

Eventuella dröjsmålsräntor och andra räntekostnader, serviceavgifter för transaktioner, valutaväxlingsavgifter, kursförluster samt andra rent finansiella kostnader som ett projekt orsakat stödmottagaren är inte stödberättigande kostnader.

Böter, parkeringsböter, ordningsböter samt andra lagbaserade ekonomiska påföljder och rättegångskostnader är inte stödberättigande.

23 §
Kostnader för företagshälsovården

Som stödberättigande kan godkännas de nödvändiga och skäliga kostnader för ordnandet av företagshälsovård som arbetsgivaren är skyldig att ordna enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001). Med dessa avses kostnader som ska ersättas på basis av 13 kap. 1 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004). Om arbetsgivaren har fått eller har rätt att få ersättning för ordnandet av företagshälsovård från något annat håll, är kostnaden inte till denna del stödberättigande.

24 §
Stödberättigande i fråga om vissa kostnader

Sådana myndighetsavgifter som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras är stödberättigande, om de har godkänts särskilt i det beslut som gäller projektet.

Stödberättigande kostnader är kostnader för förberedelse och genomförande av de åtgärder som ingår i projektet. Stödberättigande kostnader är dessutom de materialkostnader som hänför sig till utvärderingen och uppföljningen av samt informationen om åtgärderna inom projektet. Avgifter som hänför sig till projekt som gäller post och elektronisk kommunikation samt telefonkostnader är stödberättigande.

25 §
Indirekta kostnader

Som stödberättigande kostnader för projektet kan godkännas den del av kostnaderna för sökandens projektverksamhet som baserar sig på de faktiska kostnader som stödmottagaren betalat.  Projektets indirekta kostnader ska fördelas på projektet i proportion till de totala kostnader som orsakats av projektet på ett motiverat, rättvist och jämlikt sätt. I samband med ansökan ska en motiverad utredning företes om grunderna för fördelningen av kostnaderna.  Av utredningen ska klart framgå både de kostnader som hänför sig till projektet och de kostnader som hänför sig till stödmottagarens övriga verksamhet som inte har något samband med projektverksamheten. Myndigheten ska i beslutet om beviljande av stöd godkänna grunderna för fördelningen av kostnaderna.

26 §
Avskrivningar

Avskrivningar på fastigheter och anläggningstillgångar under den tid ett projekt genomförs är stödberättigande kostnader vid projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, om inget offentligt stöd har erhållits för anskaffning av den egendom som är föremål för avskrivningarna. Avskrivningarna beräknas enligt gällande bokföringsregler och bokföringsbestämmelser.

Som offentligt stödenligt 1 mom. betraktas inte sådan nationell offentlig finansiering som en myndighet eller ett offentligt samfund som genomfört ett projekt har riktat till sina egna anskaffningar av egendom enligt 1 mom., om finansieringen baserar sig på omkostnadsanslag som beviljats myndigheten eller samfundet.

27 §
Stödberättigande kostnader som hänför sig till offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Vid projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden ges i fråga om offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice de arbets- och näringsmyndigheter som avses i 1 kap. 3 § 4 punkten i nämnda lag ersättning för följande stödberättigande kostnader:

1) med stöd av 4 kap. 4 § i nämnda lag kostnader för anskaffningar som föranleds av träning,  

2) med stöd av 5 kap. i nämnda lag kostnader för anskaffningar som föranleds av arbetskraftsutbildning,

3) med stöd av 7 kap. i nämnda lag kostnader som betalas i form av lönesubvention, med undantag för de kostnader som anges i 14 § i nämnda lag.

28 §
Tekniskt stöd

Stödberättigande kostnader som betalas från strukturfondsprogrammets tekniska stöd är sådana kostnader som föranleds av beredningen, förvaltningen, uppföljningen och utvärderingen av samt informationen och kommunikationen om och  övervakningen och kontrollerna av programmet. Med det tekniska stödet kan ovan nämnda åtgärder finansieras även under de föregående och de följande programperioderna. Från det tekniska stödet kan ersättas sådana kostnader för datasystem som föranleds av förvaltningen av strukturfonderna och som förvaltningsmyndigheten godkänner för finansiering. De kostnader som betalas från programmets tekniska stöd är stödberättigande från början av programperioden.

Från programmets tekniska stöd ersätts inte indirekta kostnader. Icke stödberättigande är också både direkta och indirekta lokalkostnader som hänförs till projektet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Beslut om återkrav, återbetalning och andra korrigerande åtgärder

Ett förmedlande organ ska i ärenden som gäller återkrav, återbetalning och andra korrigerande åtgärder bereda beslut inom det datasystem som avses i 29 § 1 mom. i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt.

30 §
Skyldighet att bevara handlingar

Stödmottagaren är skyldig att förvara allt bokföringsmaterial och övriga handlingar som anknyter till projektet, på ett sådant sätt att det är möjligt att övervaka användningen av stödet. Bokföringsmaterialet och övriga handlingar som anknyter till projektet ska bevaras i tio års tid räknat från projektets slutdatum som fastställts i finansieringsbeslutet. I ett stödbeslut ska det inkluderas ett villkor om stödmottagarens skyldighet att bevara handlingarna och om bevaringstiden.

Myndigheten kan genom ett skriftligt meddelande till stödmottagaren förlänga den bevaringstid som avses i 1 mom. med stöd av artikel 140.1 fjärde stycket i allmänna förordningen.

Om den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd förutsätter en längre bevaringstid, ska denna iakttas.

31 §
Iakttagande av datastyrningsplanen för datasystemet EURA 2014

Ägaren till ett hjälpsystem som används för förvaltning av strukturfondsprojekt är skyldig att på det sätt som förvaltningsmyndigheten förutsätter iaktta datastyrningsplanen för datasystemet EURA 2014.

32 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (501/2011).

På stöd som har beviljats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då stödet beviljades.

På stöd som beviljas enligt de strukturfondsprogram som börjat genomföras före denna förordnings ikraftträdande ska de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

  Helsingfors den 30 april 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsrådet
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.