357/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 april 2014

Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på såväl nationellt stöd som stöd som medfinansieras av strukturfonderna enligt 2 kap i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) (finansieringslagen) om inte något annat föreskrivs i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna (358/2014).

2 kap.

Stödförfarande

2 §
Stöd som beviljas av ministerier

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja landskapsutvecklingspengar eller anslag som reserverats för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden för sådana utvecklingsprojekt enligt 6 § 1 mom. i finansieringslagen där projektets riksomfattande betydelse eller utnyttjandet av projektet i fler än en region förutsätter beslut av ministeriet.

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden och motsvarande statliga medel för sådana utvecklingsprojekt enligt 6 § 2 mom. i finansieringslagen där projektets riksomfattande betydelse eller utnyttjandet av projektet i fler än en region förutsätter beslut av ministeriet. 

Bestämmelser om stöd som beviljas av social- och hälsovårdsministeriet finns i 6 § 3 mom. i finansieringslagen.

3 § 
Godtagbara kostnader och maximalt stödbelopp för utvecklingsprojekt

Arbets- och näringsministeriet eller social- och hälsovårdsministeriet (ministeriet) kan bevilja stöd för rimliga kostnader för ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) lönekostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) köptjänster,

4) andra specificerade kostnader som direkt följer av att projektet genomförs,

5) indirekta kostnader.

I ett utvecklingsprojekt utgör stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

I strukturfondernas projekt för tekniskt stöd och projekt som innehåller arbetskrafts- och företagsservice enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) kan stödet täcka samtliga godtagbara kostnader för projektet.  

I andra projekt kan stödet överstiga det högsta beloppet enligt 2 mom., om det finns särskilda skäl till det.   

4 § 
Regionalt utvecklingsstöd som beviljas av ett landskapsförbund

Ett landskapsförbund kan bevilja regionalt utvecklingsstöd enligt 7 § i finansieringslagen

1) för projekt som gäller utvecklingen av regionens näringsverksamhet,

2) för utvecklingsprojekt som gäller främjande av det näringspolitiska samarbetet mellan kommunerna,

3) för andra utvecklingsprojekt för uppnående av regionens utvecklingsmål,

4) för näringspolitiska samarbetsprojekt mellan Finland och andra länder och för andra samarbetsprojekt som främjar den regionala utvecklingen,

5) till programgenomförare för förvaltning av program enligt 6 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), vilket kan omfatta främjande av samarbetet mellan aktörerna inom programstrukturen eller programområdet, om dessa åtgärder är godkända enligt programmet.

 En investering som hänför sig till ett utvecklingsprojekt ska vara nödvändig för genomförandet av projektet.

Ett landskapsförbund kan inte bevilja ett enskilt företag stöd för utveckling av dess affärsverksamhet.

5 § 
Godtagbara kostnader i anslutning till ett regionalt utvecklingsstöd

Regionalt utvecklingsstöd kan beviljas för rimliga kostnader för ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) lönekostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) upphandling av köptjänster,

4) andra specificerade kostnader som direkt föranleds av genomförandet av utvecklingsprojektet,

5) indirekta kostnader.

Stöd kan beviljas för rimliga kostnader för en investering som ingår i ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) för kostnader för anskaffning av material och tillbehör för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad eller konstruktion samt för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, för kostnader för planering samt för arbetslöner och ackordkostnader,

2) för kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) för kostnader för planering och byggande av datanät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som köps begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Den återstående användningstiden för en maskin eller anordning ska vara tillräckligt lång med tanke på investeringens syfte och den ska till sina tekniska egenskaper vara relevant för den planerade användningen.  En redogörelse för offentligt stöd som under de fem föregående åren har erhållits för anskaffning av maskinen eller anordningen ska lämnas in för bedömning av stödberättigandet. 

6 §
Maximibeloppet för regionalt utvecklingsstöd och tekniskt stöd

I ett utvecklingsprojekt som hänför sig till regionalt utvecklingsstöd utgör stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

I strukturfondernas projekt för tekniskt stöd kan stödet täcka samtliga godtagbara kostnader för projektet.    

I andra projekt kan stödet överstiga det högsta beloppet enligt 1 mom., om det finns särskilda skäl till det.  

 För investeringar som ingår i ett utvecklingsprojekt är stödet högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

7 §
Godtagbara kostnader för infrastrukturellt investeringsstöd

Infrastrukturellt investeringsstöd kan beviljas kommuner för sådana investeringar i regionens infrastruktur som är betydande för regionutvecklingen.

Stöd kan beviljas för rimliga kostnader för en investering i infrastruktur och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) för kostnader för anskaffning av material och tillbehör för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad eller konstruktion samt för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, för kostnader för planering samt för arbetslöner och ackordkostnader,

2) för kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) för kostnader för planering och byggande av datanät eller motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som köps begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Maskinens eller anordningens återstående användningstid ska vara tillräcklig i förhållande till målet för investeringen, och maskinen eller anordningen ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig för den planerade användningen.  En redogörelse för offentligt stöd som under de fem föregående åren har erhållits för anskaffning av maskinen eller anordningen ska lämnas in för bedömning av stödberättigandet. 

8 §
Maximibeloppet för infrastrukturellt investeringsstöd

Maximibeloppet för infrastrukturellt investeringsstöd är 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

9 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt inom undervisnings- och kulturministerietsansvarsområde

Ett landskapsförbund kan bevilja stöd för rimliga kostnader för ett utvecklingsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) lönekostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) upphandling av köptjänster,

4) andra specificerade kostnader som direkt föranleds av genomförandet av utvecklingsprojektet,

5) indirekta kostnader.

10 §
Godtagbara kostnader för investeringsprojekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Ett landskapsförbund kan bevilja stöd enligt 7 § 1 mom. 3 punkten i finansieringslagen för rimliga kostnader för ett investeringsprojekt och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) för kostnader för anskaffning av material och tillbehör för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad eller konstruktion samt för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, för kostnader för planering samt för arbetslöner och ackordkostnader,

2) för kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) för kostnader för planering och byggande av datanät eller motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som köps begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Maskinens eller anordningens återstående användningstid ska vara tillräcklig i förhållande till målet för investeringen, och maskinen eller anordningen ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig.

11 §
Maximibeloppet för stöd för projekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Maximibeloppet för stöd för utvecklingsprojekt är 80 procent av projektets godtagbara totalkostnader. Stödet kan överstiga 80 procent, om det finns särskilda skäl till det.  

I investeringsprojekt utgör stödet högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

12 §
Stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna för utvecklingsprojekt

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd för rimliga kostnader för ett utvecklingsprojekt enligt 8 § i finansieringslagen och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) lönekostnader och lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) upphandling av köptjänster,

4) andra specificerade kostnader som direkt föranleds av genomförandet av utvecklingsprojektet,

5) indirekta kostnader.

13 §
Stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna för investeringsprojekt

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd för rimliga kostnader för ett investeringsprojekt enligt 8 § i finansieringslagen och för nödvändiga godtagbara kostnader för genomförande av projektet, enligt följande:

1) för kostnader för anskaffning av material och tillbehör för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad eller konstruktion samt för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, för kostnader för planering samt för arbetslöner och ackordkostnader,

2) för kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) för kostnader för planering och byggande av datanät eller motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som köps begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Maskinens eller anordningens återstående användningstid ska vara tillräcklig i förhållande till målet för investeringen, och maskinen eller anordningen ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig.

14 §
Maximibeloppet för stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna

Maximibeloppet för stöd för utvecklingsprojekt är 80 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

I projekt för tekniskt stöd och projekt som innehåller arbetskrafts- och företagsservice enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice kan stödet täcka samtliga godtagbara kostnader för projektet.   

I andra projekt kan stödet överstiga det högsta beloppet enligt 1 mom., om det finns särskilda skäl till det.  I investeringsprojekt och i sådana investeringar enligt 8§ 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen som ingår i ett investeringsprojekt utgör stödet högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

15 §
Stödmottagare

Stödmottagarna ska vid behov kunna visa att de som arbetar inom projektet har den utbildning eller kompetens som behövs för genomförandet av projektet.

16 §
Överföring av stöd

Om stöd avses bli överfört enligt 12 § i finansieringslagen ska det avtal som ingås mellan stödmottagaren och dem som stödet överförs till innehålla åtminstone uppgifter om avtalsparterna och om vars och ens andelar av åtgärderna och kostnaderna för genomförandet av projektet samt om beloppet för det stöd som ska överföras.  I avtalet ska dessutom ingå en beskrivning av förfarandena för offentlig upphandling, bokföringsskyldigheten samt förfarandet vid tillsyn och lämnande av uppgifter. Dessutom ska i avtalet tas upp övriga behövliga förfaranden, genom vilka stödmottagaren kan säkerställa att projektet genomförs i enlighet med stödbeslutet. I avtalet ska ingå en redogörelse för namnteckningsrätten för den som stödet överförs till.

Om nya parter ansluter sig till projektet efter att stödbeslutet fattats, ska stödmottagaren omedelbart sända en ansökan som gäller detta till den myndighet som har beviljat stödet.

17 §
Samprojekt

I ett samprojekt ska samtliga parter i stödbeslutet nämnas som ansvariga stödmottagare. Parterna i samprojektet väljer bland sig den aktör som ska sköta förvaltningen av projektet och kontakterna med den stödbeviljande myndigheten.

Parterna i samprojektet ska ingå ett ömsesidigt avtal, där varje parts andel i genomförandet och finansieringen av projektet bestäms.

Om avsikten är att ta med nya parter i samprojektet under projektets genomförandetid, ska en ansökan som gäller detta omedelbart sändas till den myndighet som har beviljat stödet. Kostnaderna blir stödberättigande när ändringsansökan har lämnats in till den stödbeviljande myndigheten.

18 §
Ansökan om stöd

I ansökan eller i den projektplan som bifogas den ska ingå åtminstone

1) uppgifter om den sökande och den sökandes organisation och vid behov om dess ekonomiska situation samt om projektets kontaktpersoner,

2) projektets namn och specificerade innehåll, en beskrivning av hur projektet genomförs samt hur överföringen av eventuellt stöd enligt 12 § i finansieringslagen påverkar projektets genomförande, uppgifter om de parter som deltar i genomförandet av projektet, om de olika parternas ansvar för genomförandet och finansieringen av projektet samt om eventuella avtalsarrangemang,

3) projektets kostnadskalkyl jämte kostnadsspecifikation,

4) projektets finansieringsplan inklusive uppgift om projektintäkterna,

5) information om projektets målsättningar, åtgärder, resultatmål och konsekvenser,

6) en beskrivning av rapporteringen om projektresultaten och informationen om dem,

7) en redogörelse för hur den verksamhet som ansökan gäller kommer att fortsätta när stödet har upphört, om inte detta redan på grund av verksamhetens art är onödigt, samt en redogörelse för hur resultaten från tidigare stödda projekt som är av betydelse för projektet har beaktats vid beredningen,

8) anmälan om annan finansiering som erhållits eller sökts för projektet,

9) en anmälan om stöd av mindre betydelse som sökanden erhållit under innevarande beskattningsår och de två föregående beskattningsåren, specificerat för varje sökande eller projektdeltagare, om det är fråga om stöd i enlighet med 11 § i finansieringslagen,

10) andra uppgifter som den stödbeviljande myndigheten kräver.

De stöd som avses i denna förordning kan sökas fortgående, om inte annat föreskrivs i programdokumentet för det projekt som ska beviljas stöd om inte den myndighet som ansvarar för verkställandet av programmet beslutar annat.

19 §
Engångsersättning och kostnader som ersätts enligt ett procenttal  

Den myndighet som beviljar stöd med landskapsutvecklingspengar eller med anslag som reserverats för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden kan besluta att ett projektstöd beviljas som engångsersättning. Den som får en engångsersättning ska då verifiera att det resultat som nåtts eller de åtgärder som vidtagits inom projektet är förenliga med stödbeslutet.  

För projekt som i sin helhet genomförs som offentlig upphandling beviljas dock inte stöd i form av engångsersättning.

Det stöd som beviljas för ett projekt kan uppgå till högst 100 000 euro.

I samband med ansökan om engångsersättning ska sökanden för fastställande av stödet lämna en detaljerad kostnadskalkyl med motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående.

I ett stödbeslut om engångsersättning ska det resultat som ska nås eller de åtgärder som ska vidtas i projektet och de handlingar som behövs för verifiering av detta specificeras så att det kan bli klarlagt att projektet har genomförts i enlighet med stödbeslutet innan stödet betalas ut. Genomförandet av projektet kan delas upp i olika delar, om detta är möjligt med tanke på projektets art.

I fråga om kostnader som enligt ett procenttal ersätts med landskapsutvecklingspengar eller med anslag som reserverats för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden tillämpas vad som föreskrivs i 9 och 10 § i förordningen om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna.

20 §
Stödbeslutet

I ett beslut om beviljade av stöd ska nämnas åtminstone stödmottagaren, det projekt för vilket stöd beviljas, projektets genomförandetid samt användningstiden för den egendom som förvärvats i projektet, stödets maximibelopp, vid behov så att strukturfondernas andel och den nationella andelen anges separat i euro och procent, de godtagbara kostnaderna och fördelningen av dem på olika kostnadsslag, villkoren för beviljande av stöd, tidpunkten för utbetalningen av stödet och villkoren och förfarandet för utbetalningen, anvisningar om hur man begär omprövning, grunderna för återkrav av stöd enligt 37 § i finansieringslagen.

I beslutet ska nämnas beloppet av det stöd enligt 11 § i finansieringslagen som beviljats i form av stöd av mindre betydelse, specificerat för varje deltagare i projektet.

Stöd kan beviljas för högst tre år i sänder.

21 §
Utbetalning av stöd

Till ansökan om utbetalning av stöd ska fogas en specifikation av de utgifter som föranletts av projektet, till den del de ersätts utifrån faktiskt föranledda och betalda kostnader, av projektfinansieringen samt av projektets framskridande.  Av specifikationen ska utgifternas samband med bokföringen framgå.   När beloppet av det stöd som ska betalas räknas ut, ska från de godtagbara kostnaderna avdras intäkterna från projektet.  Som intäkter betraktas sådana intäkter i den understödda verksamheten som under projekttiden eller som resultat av projektet erhållits från försäljning av produkter eller tjänster, intäkter från försäljning av övriga anläggnings- eller omsättningstillgångar samt serviceintäkter och motsvarande intäkter.

Utbetalning av den sista stödposten ska sökas inom fyra månader efter att projektet avslutats.

Den myndighet som betalar ut stödet kan besluta att stödet kan betalas ut inom ramen för de anslag som står till förfogande på ansökan som gjorts efter tidsfristen, om stödmottagaren kan lägga fram vägande skäl för att ansökan har dröjt.

22 §
Förskott och utbetalning av förskott

Den första stödposten, dock högst 30 procent av det stöd som beviljats för projektet, kan betalas ut i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet. Till offentliga samfund kan förskott betalas endast om det finns särskilda skäl till det.

Förskott ska sökas särskilt och behovet av det ska motiveras. Förskott kan betalas endast en gång.

23 §
Vissa villkor för beviljande av stöd

Om lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte ska tillämpas på projektet, ska stödmottagaren kunna visa att kostnaden för upphandlingen är rimlig.

Ett villkor för beviljande av stöd är att stödmottagaren har en separat bokföring över det projekt som ska beviljas stöd.  Om projektet ingår i den bokföring som stödmottagaren har enligt bokföringslagen (1336/1997), ska stödmottagaren ha en separat bokföring över projektet i huvudbokföringen, så att det utan svårighet är möjligt att övervaka den. 

24 §
Kostnader som inte omfattas av stödet  

Stöd beviljas inte för

1) mervärdesskatt, som inte är en slutlig kostnad för sökanden,

2) räntor, provisioner och andra finansieringsrelaterade kostnader,

3) kostnader som föranleds av sökandens normala verksamhet eller av PR-verksamhet i anslutning till den,  

4) löner till den del de överskrider den lön som sökandens organisation allmänt betalar för motsvarande arbete,

5) andra kostnader för avlöningen än de som är lagstadgade eller beroende av tjänste- eller kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren.

25 §
Naturaprestationer

Ett landskapsförbund eller arbets- och näringsministeriet kan besluta att hälften av självfinansieringsandelen för ett projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar eller med anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden kan bestå av ett vederlagsfritt överlåtet arbete eller produktionsinsatser.  Naturaprestationen ska vara motiverad med avseende på projektets innehåll eller de mål som har uppställts för projektet.

 Som värdet på en naturprestation beaktas högst de föranledda kostnaderna eller den lön som betalats för motsvarande arbete eller i fråga om produktionsinsatser tjänstens eller produktens verkliga värde eller de föranledda kostnaderna.

26 §
Arbete mot vederlag eller överlåtelse av produktionsinsats

Hälften av självfinansieringen eller den andra finansieringen än den statliga finansieringen för projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar eller med ett nationellt anslag för utveckling av landsbygden får i stället för en penningprestation vara arbete som överlåtits till projektet eller nyttigheter som behövs i projektet.

Arbetets värde räknas ut enligt bokföringen över de timmar som arbetats för projektet samt den lön som har betalats till arbetstagaren.  Nyttighetens värde visas enligt den beräkningsgrund som framgår av bokföringen.

27 §
Utlåtanden om projekt inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Om det är fråga om ett stöd enligt 7 § 1 mom. 3 punkten i finansieringslagen krävs det för beviljande av stöd att landskapsförbundet har begärt utlåtande om de viktigaste projekten för att säkerställa att projekten inte avviker från lag, förordning, riksdagens eller statsrådets beslut som gäller verksamhetsområdet och inte heller från beslut som grundar sig på lag och omfattas av undervisnings- och kulturministeriets eller Utbildningsstyrelsens beslutanderätt.  Undervisnings- och kulturministeriets utlåtande ska alltid begäras om sådana projekt inom strukturfondsprogrammet som gäller inledande av utbildning som leder till högskoleexamen eller som gäller ändringar i högskolenätet. 

Landskapsförbundet ska också begära utlåtande av undervisnings- och kulturministeriet om sådana nationellt viktiga investeringsprojekt inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som kan ha en väsentlig inverkan på statsbudgeten.  

Undervisnings- och kulturministeriets utlåtande är bindande för landskapsförbundet, om det baserar sig på författningar eller beslut som nämns i 1 mom. Utlåtandet ska sändas för kännedom till arbets- och näringsministeriet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

28 §
Styrgrupp

För styrningen och uppföljningen av utvecklingsprojekt och vid behov andra projekt kan det utses en styrgrupp som godkänns av den stödbeviljande myndigheten. Den som ansöker om stöd kan ge ett förslag till styrgruppens sammansättning. I styrgruppen ska ingå ett tillräckligt antal sakkunniga.

Ändringsbehov i fråga om genomförandet av projektet, projektets innehåll och finansieringen av projektet behandlas i styrgruppen innan motsvarande ansökan lämnas till den myndighet som har beviljat stödet.

29 §
Uppföljning

Den myndighet som beviljat stödet ska följa hur projektet genomförs och vidta nödvändiga åtgärder om projektet inte framskrider enligt villkoren i stödbeslutet. Den myndighet som beviljat stödet ska omedelbart underrätta arbets- och näringsministeriet, om myndigheten i genomförandet av programmet eller projektet märker sådana brott mot reglerna som beror på brister i lagstiftningen eller på betydande tolkningssvårigheter.  

 30 §
Uppgifter för uppföljning

Stödmottagaren lägga fram en redogörelse för hur projektet genomförts. Av redogörelsen ska framgå hur de för projektet uppställda målen har nåtts samt övriga uppgifter som begärts av den myndighet som beviljat stödet.

31 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

  Helsingfors den 30 april 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsrådet
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.