356/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 april 2014

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014):

1 kap.

Nationell utveckling av regionerna

1 §
Sammansättning och mandatperiod för delegationen för regional- och strukturpolitik

I den delegation för regional- och strukturpolitik som avses i 13 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) ingår företrädare för arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet. I delegationen ingår dessutom företrädare för landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt storområde samt företrädare för regionförvaltningsverken, Finlands Kommunförbund rf, de viktigaste arbetsmarknads- och näringslivsorganisationerna, miljöorganisationerna och organisationerna för främjande av jämställdheten mellan könen. Till medlemmar i delegationen kan dessutom utnämnas ordförandena i stadspoliska samarbetsgruppen, landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och skärgårdsdelegationen. De personer som utnämns till medlemmar i delegationen ska ha en sådan ställning att de representerar organisationens verksamhetsområde i dess helhet. Delegationen kan tillkalla sakkunniga. Företrädare för landskapet Åland och för sametinget kallas till delegationen när delegationen behandlar ärenden som berör dessa. Delegationen kan tillsätta sektioner för beredning av ärenden.

Som delegationens ordförande fungerar företrädaren för arbets- och näringsministeriet.  Delegationen utses för statsrådets mandatperiod.

2 §
Uppgifterna för delegationen för regional- och strukturpolitik

För att sköta de uppgifter som avses i 13 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten ska delegationen för regional- och strukturpolitik

1) stödja arbets- och näringsministeriet och de övriga ministerierna som deltar i utvecklingen av regionerna i samordningen och övervakningen av partnerskapsavtalet och de  planer och program som gäller utvecklingen av regionerna,

2) samordna beredningen av de planer och program som avses i 13 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och övervaka hur de genomförs,

3) övervaka att planerna och programmen genomförs och beaktas i styrningen av statens regionförvaltning,

4) på basis av övervakningen lägga fram förslag till inriktning av strukturfondsprogramarbetet,

5) behandla sådana i 13 § 3 punkten i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten avsedda lagstiftningsförslag och andra centrala dokument som hänför sig till genomförandet av programmen för samordning av olika program och genomförandet av dem, samt

6) utföra andra uppgifter inom delegationens uppgiftsområde.

3 §
Samarbetsgruppernas sammansättning och mandatperiod

Sammansättningen av de samarbetsgrupper som avses i 16 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten ska avpassas så att de parter som är viktiga i sammanhanget har företrädare i gruppen. De samarbetsgrupper som behandlar strukturfondsärenden ska vara sådana att de uppfyller de krav angående partnerskap som ställs i Europeiska unionens lagstiftning.

4 §
Samarbetsgruppernas uppgifter

De samarbetsgrupper som tillsätts för särskilda program bereder programförslagen med övriga parter som deltar i uppgörandet av programförslag och samordnar beredningen av de regionala program som anknyter till de särskilda programmen. Samarbetsgrupperna inriktar, följer upp och utvärderar programarbetet och utför prognostisering till stöd för detta arbete.  För andra regionalpolitiskt betydelsefulla helheter tillsatta samarbetsgrupper har hand om den beredning, styrning av verkställandet och uppföljning som grundar sig på samarbete.

De nationella landsbygdspolitiska och stadspolitiska samarbetsgrupperna och skärgårdsdelegationen lämnar årligen en rapport om sin verksamhet och samordningen av den till delegationen för regional- och strukturpolitik. Också andra delegationer som har tillsatts med stöd av denna paragraf ska rapportera om sitt arbete till delegationen för regional- och strukturpolitik.

5 §
Beredningen av, innehållet i och uppföljningen av regionutvecklingsbeslut

Arbets- och näringsministeriet bereder i samverkan med övriga ministerier, landskapsförbund och andra parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen ett regionutvecklingsbeslut som avses i 6 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten. Beredningen av regionutvecklingsbeslutet styrs av delegationen för regional- och strukturpolitik.

Regionutvecklingsbeslutet bereds före utgången av det första året av regeringsperioden.

Regionutvecklingsbeslutet innehåller åtminstone

1) utvecklingsmål och riktlinjerna för förverkligande av dem för varje förvaltningsområde,

2) en mer detaljerad beskrivning av målen för regionutvecklingen,

3) en beskrivning av de resurser som kanaliseras till utvecklingsarbetet,

4) kvalitativa och kvantitativa mål som beskriver resultat och effekter och mätinstrument med hjälp av vilka resultaten och effekterna av de åtgärder som ingår i beslutet med avseende på uppnåendet av målen för regionutvecklingen kan övervakas,

5) definition av de centrala målen för de särskilda programmen och de parter som ansvarar för uppgörandet av programmen.

6 §
Uppställning av förvaltningsområdenas mål för regionutvecklingen

De ministerier som är centrala med avseende på utvecklingen av regionerna fastställer för sina respektive förvaltningsområden målen för regionutvecklingen som en del av statsrådets regionutvecklingsbeslut.  De ska innehålla åtminstone

1) en beskrivning av nuläget i regionutvecklingen inom förvaltningsområdet,

2) riktlinjerna och de centrala åtgärderna för uppnåendet av förvaltningsområdets mål för regionutvecklingen,

3) en beskrivning av den finansiering som påverkar utvecklingen av regionerna och principerna för den regionala inriktningen av den, vilka ska beaktas i resultatstyrningen av statens regionalförvaltning,

4) en plan för övervakning av hur förvaltningsområdets mål för regionutvecklingen uppnås.

7 §
Centrala ministerier som deltar i genomförandet av regionutvecklingen

Centrala ministerier som deltar i genomförandet av regionutvecklingen är utöver arbets- och näringsministeriet

1) jord- och skogsbruksministeriet,

2) kommunikationsministeriet,

3) undervisnings- och kulturministeriet,

4) finansministeriet,

5) social- och hälsovårdsministeriet,

6) inrikesministeriet,

7) miljöministeriet

8) utrikesministeriet

8 §
Målen för och innehållet i de särskilda programmen

Med det särskilda programmet ska de mål förverkligas som fastställts i regionutvecklingsbeslutet.  Dessutom kan ett behörigt ministerium uppställa sådana mål för det särskilda programmet som är viktiga med tanke på det egna ansvarsområdet.

De regionala program som genomför ett särskilt program ska förverkliga det särskilda programmets och landskapsprogrammens mål. I det regionala programmet kan dessutom uppställas andra för programmet behövliga målsättningar.

9 §
Beredningen, verkställandet och uppföljningen av särskilda program

För utarbetandet av ett särskilt program ansvarar det behöriga ministeriet. Beredningen av särskilda program sker i samarbete med ministerier, landskapsförbund och övriga parter som är centrala i sammanhanget.

Det behöriga ministeriet ansvarar för verkställandet av det särskilda programmet och för tillräcklig styrning för att säkerställa genomförandet av det särskilda programmet.

För övervakningen av ett regionalt program som ansluter sig till det särskilda programmet och om rapporteringen om det till det behöriga ministeriet svarar det landskapsförbund och den närings-, trafik- och miljöcentral som har godkänt det regionala programmet.

10 §
Landskapsprogrammets innehållsstruktur

Utöver det som anges i 32 § 1 mom. i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten ska landskapsprogrammet innehålla

1) en uppskattning av effekterna av de program som genomförs inom landskapet,

2) ett avsnitt som behandlar utvecklingsåtgärderna och samarbetsmöjligheterna för olika delar av landskapet, speciellt skärgårds-, landsbygds- och stadsregionerna, samt beskriver samordningen av dessa med landskapets utvecklingsmål,

3) vid behov en definition av samarbetsområdena för kommunerna inom regionen vilka kan utgå från pendlingsregioner, resor för uträttande av ärenden, samarbetet och trafikförbindelserna mellan kommunerna eller någon annan områdesindelning som är ändamålsenlig med tanke på genomförandet av landskapsprogrammet, och som bildar sådana delområden som stöder utvecklingen av hela landskapet,

4) uppskattningar av sådan statlig finansiering, Europeiska unionens strukturfondsfinansiering, kommunernas och andra offentliga samfunds finansiering som används i landskapet och som ingår i programmets finansieringsplan,

5) effektmål och mätinstrument som behövs för kvantitativ och kvalitativ övervakning av programmet,

6) en redogörelse för sådana planer och viktiga projekt som utformas i landskapens samarbetsområden och i annat samarbete mellan landskapen,

7) en beskrivning av de olika faserna i utarbetandet av landskapsprogrammet och av parter som deltagit i det.

Fastställandet av utvecklingsbehoven och utvecklingsmålen i landskapsprogrammet ska basera sig på det gemensamma prognostiseringsarbete som utförs av landskapsförbundet och andra parter som deltar i regionutvecklingsarbetet.

11 §
Tidtabell för utarbetande av ett landskapsprogram

Landskapsprogrammet godkänns på det sätt som avses i 32 § 3 mom. i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten under första hälften av det år som följer efter det år då fullmäktigeperioden inleds.

12 §
Innehållsstrukturen i landskapsprogrammets genomförandeplan

I landskapsprogrammets genomförandeplan ska ingå prioriteringarna och de centrala åtgärderna för de följande åren i genomförandet av landskapsprogrammet samt de parter som ansvarar för finansieringen.

I genomförandeplanen ska inkluderas en finansieringsplan, som innehåller uppskattningar av den finansiering av den nationella, regionala planen för Europeiska unionens strukturfondsmedel som regionen fattar beslut om och av annan finansiering från Europeiska unionen och motsvarande statliga medel samt uppskattningar av kommunernas och andra offentliga samfunds medfinansiering.  Uppskattningarna av Europeiska unionens medfinansiering och av motsvarande statlig medfinansiering görs enligt förvaltningsmyndighetens finansieringsram. I finansieringsplanen inkluderas i informativt syfte uppgifter om finansieringen av riksomfattande planer.

I genomförandeplanen ska ingå ett eventuellt ställningstagande av den samarbetsgrupp som avses i 33 § 2 mom. till de projektansökningar och projektplaner som hänför sig till strukturfondsprogrammets riksomfattande teman samt till frågan om regionens deltagande i dem. I sitt ställningstagande kan landskapets samarbetsgrupp ta ställning till samordningen av de riksomfattande temana med landskapsprogrammet och till den strukturfondsverksamhet som bedrivs inom regionen samt fastställa vilka av de riksomfattande projektplanerna som är viktigast ur regionens synvinkel.

I genomförandeplanen ska dessutom ingå planerna för de åtgärder som landskapen vidtar gemensamt och de parter som ansvarar för dessa.

13 §
Tidtabell för utarbetandet av landskapsprogrammets genomförandeplan

Landskapsprogrammets genomförandeplan utarbetas under den höst som följer på godkännandet av landskapsprogrammet.

14 §
Utarbetande av ett samarbetsavtal

I utarbetandet av sådana avtal som hänför sig till de program och planer som anges i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten deltar utöver avtalsparterna dessutom de övriga parter som deltar i finansieringen av avtalen. Ett landskapsförbund deltar i utarbetandet av avtalet när det är fråga om ett avtal med anknytning till det regionala genomförandet av regionens landskapsprogram, ett särskilt program eller ett strukturfondsprogram. Inom landskapet Lappland deltar sametinget i utarbetandet av avtalen om avtalen inverkar på de omständigheter som nämns i 9 § i lagen om sametinget (974/1995).

15 §
Utvärdering och övervakning av programmen

Bestämmelser om skyldigheterna för de myndigheter som svarar för beredningen av program och planer enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten att utreda och bedöma miljökonsekvenserna finns i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

Vid den nationella övervakningen och bedömningen av hur målen för regionutveckling enligt 4 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten uppnås används åtminstone sådana effektmål och mätinstrument som beskriver

1) regionernas ekonomi och konkurrenskraft,

2) läget på arbetsmarknaden,

3) befolkningsutvecklingen och välfärden,

4) social delaktighet, och

5) en koldioxidsnål ekonomi och en hållbar miljöutveckling.

De mätinstrument som ska användas definieras närmare i regionutvecklingsbeslutet och de tillämpas även på annan uppföljning av konsekvenserna av planer och program i enlighet med lagen om utveckling av regionerna.  

2 kap.

Strukturfondsverksamheten

16 §
Förvaltningsmyndighetens uppgifter

Utöver de uppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (allmänna förordningen) om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 svarar strukturfondsprogrammets förvaltningsmyndighet för

1) inrättandet av ett förvaltnings- och kontrollsystem för programmet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning i budgetförordningen samt för att systemet fungerar,

2) utarbetandet av en utvärderingsplan för programmet, genomförandet av utvärderingarna och framläggningen av utvärderingsrapporterna från programperioden för kommissionen,

3) utarbetandet av en kommunikationsstrategi för programmet, verkställandet av informations- och kommunikationsåtgärderna i enlighet med kommunikationsstrategin, inrättandet av en central webbplats eller webbportal och upprätthållandet av en fondspecifik förteckning över projekten i den, informationen om allmänna finansieringsmöjligheter till allmänheten, sökande, eventuella stödmottagare och stödmottagare,

4) inställelse av den offentliga medfinansieringen för programmet på grund av oriktiga utgifter.

17 §
Förmedlande organs uppgifter

Arbets- och näringsministeriet överför med stöd av 7 § i lagen om utveckling av regionerna och finansiering av strukturfondsverksamheten följande uppgifter som förvaltningsmyndighet för strukturfondsprogrammet till förmedlande organ som ansvarar för

1) besluten om beviljande och utbetalning av stöd, 

2) återkrävandet av stöd som betalats ut felaktigt på basis av oriktiga utgifter och för andra korrigerande åtgärder,

3) informationen till och kommunikationen med allmänheten, sökande, eventuella stödmottagare och stödmottagarna inom sitt verksamhetsområde i enlighet med förvaltningsmyndighetens kommunikationsstrategi, 

4) övervakningen av projekt,

5) de administrativa kontrollerna och kontrollerna på ort och ställe av utgifter som betalats till stödmottagarna,

6) bekräftelse av lagenligheten hos de utgifter som betalats till stödmottagarna för den attesterande myndigheten en gång om året, 

7) biståendet av förvaltningsmyndigheten i övervakningskommittéarbetet och utarbetandet av rapporter om genomförandet av programmet till Europeiska kommissionen.

18 §
Förutsättningar för att vara förmedlande organ

Förutsättningarna för godkännande av förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten samt de förmedlande organen i fråga om de uppgifter som överförts på dem anges i bilaga XIII till allmänna förordningen.    

19 §
Skötseln av uppgifterna som förmedlande organ vid landskapsförbunden

Arbets- och näringsministeriet överför uppgifterna enligt 17 § 1 mom. enligt följande:

1) till Nylands förbund koncentreras uppgifterna för landskapsförbunden i Egentliga Finland, Kymmenedalen, Tavastland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen, och

2) till Birkalands förbund koncentreras uppgifterna för landskapsförbunden i Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Satakunta.

20 § 
Skötseln av vissa strukturfondsuppgifter vid landskapsförbunden

Arbets- och näringsministeriet överför de uppgifter som avses i 17 § 1 mom. 3 och 7 punkten samt besluten om beviljande och utbetalning av tekniskt stöd enligt följande:

1) till Norra Karelens landskapsförbund koncentreras ovannämnda uppgifter för landskapsförbunden i Norra Savolax och Södra Savolax,  

2) till Lapplands förbund koncentreras ovannämnda uppgifter för landskapsförbunden i Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Kajanaland.

21 §
Den attesterande myndighetens uppgifter

Utöver de uppgifter som anges i allmänna förordningen ansvarar strukturfondsprogrammets attesterande myndighet för

1)lämnandet av betalningsprognoser och andra ekonomiska uppgifter till Europeiska kommissionen,   

2) lämnandet av rapporter om oegentligheter till Europeiska kommissionen,  

3) för att man i den redovisning enligt artikel 59 i budgetförordningen (966/2012) som tillställs kommissionen låter bli att redovisa sådana utgifter som redan ingått i en ansökan om mellanliggande betalningar, om bedömningen av utgifternas lagenlighet och korrekthet ännu inte är avslutad, och att dessa helt eller delvis inkluderas i de ansökningar om mellanliggande betalningar som gäller något av de följande räkenskapsåren när frågan om utgifternas laglighet och korrekthet på tillbörligt sätt avgjorts.

22 §
Revisionsmyndighetens uppgifter

Utöver de uppgifter som anges i allmänna förordningen ska revisionsmyndigheten med stöd av 10 § 2 mom. i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten i samband med utnämning av förvaltningsmyndighet, attesterande myndighet och förmedlande organ svara för utfärdandet av det oberoende kontrollorganets rapport och utlåtande om uppfyllandet av de utnämningskriterier som anges i bilaga XIII till allmänna förordningen och vid behov om vidtagande av åtgärder för återkallande av utnämning.  

23 §
Sammansättningen av, medlemmarna i och mandatperioden för strukturfondsprogrammets övervakningskommitté

Övervakningskommitténs ordförande och vice ordförande är företrädare för arbets- och näringsministeriet.

I sammansättningen av den övervakningskommitté som tillsätts av statsrådet iakttas Europeiska unionens partnerskapsprincip. Till medlemmar i övervakningskommittén kan utses företrädare för ministerierna, för andra statliga myndigheter som deltar i genomförandet av programmet, landskapsförbund och deras medlemskommuner, centrala arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer samt för organisationer som representerar det civila samhället. Övervakningskommitténs mandat sträcker sig till avslutningen av programperioden.

24 §
Styrgruppen för en riksomfattande åtgärdshelhet

För den riksomfattande åtgärdshelheten kan det tillsättas en styrgrupp som ska svara för den strategiska styrningen av den riksomfattande åtgärdshelheten samt övervaka, utvärdera och i övrigt stöda förverkligandet av den. Styrgruppen övervakar också att strukturfondsprogrammets riksomfattande och regionala verksamheter kompletterar och stöder varandra i åtgärdshelheten.

Övervakningskommittén fastställer urvalskriterierna för projekten. Styrgruppen kan för det förmedlande organet lägga fram förslag till särskilda urvalskriterier som tillämpas på de projektansökningar som ingår i åtgärdshelheten och vid behov förslag till ansökningsspecifika prioriteringar. Styrgruppen kan behandla projektansökningar i samarbete med ett förmedlande organ.

Flera åtgärdshelheter kan ha en gemensam styrgrupp och sammanfalla med en riksomfattande ledningsgrupp eller styrgrupp eller någon annan grupp som tillsatts för att sköta en likande uppgift.

3 kap.

Ikraftträdande 

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

  Helsingfors den 30 april 2014 

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsrådet
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.