354/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel samt deras könsceller och embryon 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. och 8 § 5 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om härstamningsbevis och andra handlingar som krävs för import av renrasiga nötkreatur, får, getter och svin, hybridsvin och registrerade hästdjur som används för avel samt deras könsceller och embryon.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) renrasiga nötkreatur nötdjur, inklusive buffel, som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken för samma ras eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken,

2) renrasiga får och getter får och getter som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken för samma ras eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken,

3) renrasiga svin svin som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda i stamboken för samma ras eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken,

4) hybridsvin svin som har tillkommit genom planerad korsning mellan renrasiga svin av olika raser eller linjer eller mellan hybridsvin och renrasiga svin eller mellan hybridsvin och som är införda i det register som förs av den sammanslutning som för register över hybridsvin, samt

5) registrerade hästdjur hästar, åsnor eller korsningar mellan dessa som är införda i stamboken eller i det register som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken.

3 §
Levande djur

Renrasiga nötkreatur, får, getter och svin ska åtföljas av ett härstamningsbevis enligt förebilden i bilaga I till kommissionens beslut 96/510/EG om härstamningsbevis för import av avelsdjur samt för deras sperma, ägg och embryon, nedan kommissionens beslut 96/510/EG.

Hybridsvin ska åtföljas av ett härstamningsbevis enligt förebilden i bilaga II till kommissionens beslut 96/510/EG.

Registrerade hästdjur ska åtföljas av en av ursprungslandets behöriga myndighet, av en godkänd stambokförande sammanslutning eller av en internationell organisation som för register över kapplöpningshästar utfärdad handling gällande djurets härstamning och registrering enligt kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur.

Om ett djur som avses i 1—3 mom. är dräktigt, ska det dessutom åtföljas av ett intyg om dräktighet enligt förebilden i bilaga III till kommissionens beslut 96/510/EG.

4 §
Sperma

Sperma från sådana djur som avses i 2 § 1—3 och 5 punkten ska komma från donatordjur som genomgått testerna för individprövning och beräkning av avelsvärde. Över donatordjuret ska finnas ett härstamningsbevis enligt förebilden i bilaga IV till kommissionens beslut 96/510/EG.

Tillförlitligheten hos resultaten av beräkningen av avelsvärdet för nötkreatur av mjölkras ska vara minst 0,5 utom vid beräkning av avelsvärdet på basis av djurets genomen. I sådana fall ska metoden för bedömning ha verifierats av den part som avses i rådets beslut 96/463/EG om att utse ett referensorgan som skall ansvara för samarbetet vid harmoniseringen av provtagningsmetoderna och bedömningen av resultaten hos renrasiga avelsdjur av nötkreatur. 

Sådan sperma från djur som avses i 2 § 1—3 punkten som inte uppfyller villkoren för import i 1 mom. får endast importeras i den kvantitet som krävs för att godkända föreningar eller organisationer ska kunna utföra officiella undersökningar. Över donatordjuret ska då finnas ett härstamnings- och zootekniskt bevis enligt förebilden i bilaga I till kommissionens beslut 96/509/EG om fastställande av härstamnings- och zootekniska krav för import av sperma från vissa djur och ett bevis enligt förebilden i bilaga II till det beslutet.

5 §
Äggceller och embryon

Äggceller och embryon av renrasiga nötkreatur, får, getter, svin och registrerade hästdjur ska åtföljas av ett intyg enligt förebilderna i bilaga V (äggceller) och bilaga VI (embryon) till kommissionens beslut 96/510/EG. 

6 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om upplysningar som skall lämnas vid införsel av hästavelsmaterial (670/2004).

Rådets direktiv 94/28/EG (31994L0028); EGT nr L 178, 12.7.1994, s. 31
Rådets beslut 96/463/EG (31996D0463); EGT nr L 192, 2.8.1996, s. 19
Kommissionens beslut 96/510/EEG (31996D0510); EGT nr L 210, 20.8.1996, s. 53
Kommissionens beslut 96/509/EEG (31996D0509); EGT nr L 210, 20.8.1996, s. 47

  Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Berit Korpilo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.