353/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för registrerade hästdjur samt deras könsceller och embryon

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. och 7 § 2 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om härstamningsbevis för sådana registrerade hästdjur samt deras könsceller och embryon som används för avel.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med registrerade hästdjur hästar, åsnor eller korsningar mellan dessa som är införda i stamboken eller i det register som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken.

3 §
Levande djur

Identitetshandlingen för registrerade hästdjur som är födda i gemenskapen eller som införts till gemenskapen ska stämma överens med bilaga I avsnitt I och II till kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur.

4 §
Sperma

Härstamningsbevis för sperma från registrerade hästdjur ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på den stambokförande sammanslutning som beviljar beviset,

2) uppgifter om donatordjuret:

a) namn och adress i ursprungsstambok,

b) ras och födelsedatum,

c) ursprungligt stamboksnummer,

d) djurets namn,

e) identifieringsmetod,

f) djurets registreringsnummer,

g) blodgrupp eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen,

h) ägarens namn och adress,

i) namn på och stamboksnummer för djurets far, mor och morfar samt stamböckernas namn,

3) uppgifter om sperman:

a) uppgifter som möjliggör identifiering av sperman och samlingsdatum,

b) antalet spermadoser,

c) namn och adress på samt registreringsnummer för stationen för insamling av sperma eller spermalagret,

d) mottagarens namn och adress, samt

4) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Som uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten kan dessutom meddelas uppgifter om utfallet av individprövningen och beräkningen av avelsvärdet i fråga om donatordjuret.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga I till kommissionens beslut 96/79/EG om härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon av registrerade hästdjur, nedan kommissionens beslut 96/79/EG.

5 §
Äggceller och embryon

Härstamningsbevis för äggceller och embryon från registrerade hästdjur ska innehålla följande uppgifter:

1) i 4 § 2 punkten nämnda uppgifter om donatordjuret och, i fråga om embryon, även om det djur som använts för befruktningen,

2) uppgifter som möjliggör identifiering av äggcellen eller embryot och samlingsdatum samt, i fråga om embryon, datum för seminering eller befruktning,

3) embryosamlingsgruppens eller embryoproduktionsgruppens namn, adress och registreringsnummer,

4) mottagarens namn och adress,

5) antalet äggceller och embryon, om det finns mer än en äggcell eller ett embryo i ett strå; äggcellerna ska då härstamma från samma donatordjur och embryona från samma donatordjur och djur som använts för befruktningen, samt

6) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga II till kommissionens beslut 96/79/EG.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Rådets direktiv 90/427/EEG (31990L0427); EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 172
Kommissionens beslut 96/79/EEG (31996D0079); EGT nr L 19, 25.1.1996, s. 41

  Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Berit Korpilo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.