352/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga svin och hybridsvin samt deras könsceller och embryon

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. och 7 § 2 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om härstamningsbevis för sådana renrasiga svin och hybridsvin samt deras könsceller och embryon som används för avel.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) renrasiga svin svin som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken för samma ras eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken,

2) hybridsvin svin som har tillkommit genom planerad korsning mellan renrasiga svin av olika raser eller linjer eller mellan hybridsvin och renrasiga svin eller mellan hybridsvin och som är införda i det register över hybridsvin som förs av den hybridsvinregistrerande sammanslutningen.

3 §
Renrasiga svin

Härstamningsbevis för renrasiga svin ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på den stambokförande sammanslutningen,

2) stambokens namn,

3) djurets stamboksnummer,

4) djurets identitetskod,

5) djurets märkningssätt,

6) djurets födelsedatum, ras och kön,

7) namn och adress på ägaren till djurets födelsebesättning,

8) ägarens namn och adress,

9) djurets härstamning: stamboksnummer för djurets far, farfar och farmor samt mor, morfar och mormor,

10) resultaten från individprövningar eller avkastningsuppgifter samt resultatet från avelsvärdering som gäller djuret, dess föräldrar, morföräldrar och farföräldrar samt vem som utfört värderingen; resultaten kan anges i en bilaga till beviset, samt

11) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga I till kommissionens beslut 89/503/EEG om intyg för renrasiga avelssvin och för sperma, ägg och embryon från sådana djur, nedan kommissionens beslut 89/503/EEG.

4 §
Sperma från renrasiga svin

Härstamningsbevis för sperma från renrasiga svin ska innehålla följande uppgifter:

1) i 3 § 1 mom. avsedda uppgifter om donatordjuret,

2) uppgifter som möjliggör identifiering av sperman och samlingsdatum, samt

3) namn och adress på stationen för insamling av sperma och på mottagaren.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga II till kommissionens beslut 89/503/EEG.

I fråga om sperma från renrasiga svin som är avsedd att användas i Finland kan ett härstamningsbevis som avser en enskild spermados ersättas med en offentligt tillgänglig förteckning, av vilken framgår de uppgifter som krävs i 1 mom. 1 och 2 punkten.

5 §
Äggceller och embryon från renrasiga svin

Härstamningsbevis för äggceller och embryon från renrasiga svin ska innehålla följande uppgifter:

1) i 3 § 1 mom. avsedda uppgifter om donatordjuret och, i fråga om embryon, också om det djur som använts för befruktningen,

2) uppgifter som möjliggör identifiering av äggcellen eller embryot och samlingsdatum,

3) namn och adress på embryosamlingsgruppen eller embryoproduktionsgruppen samt på mottagaren,

4) antalet äggceller och embryon, om det finns mer än en äggcell eller ett embryo i ett strå; äggcellerna ska då härstamma från samma donatordjur och embryona från samma donatordjur och djur som använts för befruktningen, samt

5) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilderna i bilaga III (äggceller) och IV (embryon) till kommissionens beslut 89/503/EEG.

6 §
Hybridsvin

Härstamningsbevis för hybridsvin ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på den registerförande sammanslutningen,

2) djurets registreringsnummer,

3) djurets identitetskod,

4) märkningssätt,

5) djurets födelsedatum, genetiska typ eller linje och kön,

6) namn och adress på ägaren till djurets födelsebesättning,

7) ägarens namn och adress, samt

8) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga I till kommissionens beslut 89/506/EEG om intyg för hybridavelssvin och för sperma, ägg och embryon från sådana djur, nedan kommissionens beslut 89/506/EEG.

Uppgifter om hybridsvin av samma härstamning får lämnas i ett och samma intyg som åtföljer en sändning av djur som har samma ursprung och samma bestämmelseort.

7 §
Sperma från hybridsvin

Härstamningsbevis för sperma från hybridsvin ska innehålla följande uppgifter:

1) i 6 § 1 mom. avsedda uppgifter om donatordjuret,

2) uppgifter som möjliggör identifiering av sperman och samlingsdatum,

3) namn och adress på stationen för insamling av sperma och på mottagaren, samt

4) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga II till kommissionens beslut 89/506/EEG.

I fråga om sperma från hybridsvin som är avsedd att användas i Finland kan ett härstamningsbevis som avser en enskild spermados ersättas med en offentligt tillgänglig förteckning, av vilken framgår de uppgifter som krävs i 1 mom. 1 och 2 punkten.

8 §
Äggceller och embryon från hybridsvin

Härstamningsbevis för äggceller och embryon från hybridsvin ska innehålla följande uppgifter:

1) i 6 § 1 mom. avsedda uppgifter om donatordjuret och, i fråga om embryon, också om det djur som använts för befruktningen,

2) uppgifter som möjliggör identifiering av äggcellen eller embryot och samlingsdatum,

3) namn och adress på embryosamlingsgruppen eller embryoproduktionsgruppen samt på mottagaren,

4) antalet äggceller och embryon, om det finns mer än en äggcell eller ett embryo i ett strå; äggcellerna ska då härstamma från samma donatordjur och embryona från samma donatordjur och djur som använts för befruktningen, samt

5) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilderna i bilaga III (äggceller) och IV (embryon) till kommissionens beslut 89/506/EEG.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Rådets direktiv 88/661/EEG (31988L0661); EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 96
Kommissionens beslut 89/503/EEG (31989D0503); EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 96
Kommissionens beslut 89/506/EEG (31989D0506); EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 108

  Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Berit Korpilo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.