351/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga får och getter samt deras könsceller och embryon

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. och 7 § 2 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om härstamningsbevis för sådana renrasiga får och getter samt deras könsceller och embryon som används för avel.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med renrasiga får och getter får och getter som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken för samma ras eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken.

3 §
Levande djur

Härstamningsbevis för renrasiga får och getter ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på den stambokförande sammanslutningen,

2) stambokens namn,

3) djurets stamboksnummer,

4) djurets identifieringsnummer i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

5) djurets märkningssätt,

6) djurets födelsedatum, ras och kön,

7) namn och adress på ägaren till djurets födelsebesättning,

8) ägarens namn och adress,

9) djurets härstamning: stamboksnummer för djurets far, farfar och farmor samt mor, morfar och mormor,

10) resultaten från individprövningar eller avkastningsuppgifter samt resultatet från avelsvärdering som gäller djuret, dess föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, om de har gjorts i enlighet med bilagan till kommissionens beslut 90/256/EEG om metoder för individprövning och beräkning av avelsvärdet hos renrasiga avelsfår och avelsgetter, samt

11) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga I till kommissionens beslut 90/258/EEG om härstamningsbevis för renrasiga avelsfår och avelsgetter samt för deras sperma, ägg och embryon, nedan kommissionens beslut 90/258/EEG.

4 §
Sperma

Härstamningsbevis för sperma från renrasiga får och getter ska innehålla följande uppgifter:

1) i 3 § 1 mom. avsedda uppgifter om donatordjuret,

2) blodgrupp eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen för donatordjur av mjölkras,

3) uppgifter som möjliggör identifiering av sperman och samlingsdatum,

4) namn och adress på stationen för insamling av sperma eller spermalagret samt på mottagaren, samt

5) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilden i bilaga II till kommissionens beslut 90/258/EEG.

5 §
Äggceller och embryon

Härstamningsbevis för äggceller och embryon från renrasiga får och getter ska innehålla följande uppgifter:

1) i 3 § 1 mom. nämnda uppgifter om donatordjuret och, i fråga om embryon, även om det djur som använts för befruktningen,

2) i fråga om embryon, blodgrupp eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen för donatordjuret och det djur av mjölkras som använts,

3) uppgifter som möjliggör identifiering av äggcellen eller embryot och samlingsdatum,

4) namn och adress på embryosamlingsgruppen eller embryoproduktionsgruppen samt på mottagaren,

5) antalet äggceller och embryon, om det finns mer än en äggcell eller ett embryo i ett strå; äggcellerna ska då härstamma från samma donatordjur och embryona från samma donatordjur och djur som använts för befruktningen, samt

6) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Uppgifterna enligt 1 mom. kan meddelas enligt förebilderna i bilaga III (äggceller) och bilaga IV (embryon) till kommissionens beslut 90/258/EEG.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Rådets direktiv 89/361/EEG (31989L0361); EGT nr L 153, 6.6.1989, s. 107
Kommissionens beslut 90/258/EEG (31990D0258); EGT nr L 145, 8.6.1990, s. 224

  Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Berit Korpilo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.