350/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur samt deras könsceller och embryon

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. och 7 § 2 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om härstamningsbevis för sådana renrasiga nötkreatur samt deras könsceller och embryon som används för avel.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med renrasiga nötkreatur nötdjur, inklusive buffel, som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken för samma ras eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken.

3 §
Levande djur

Härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur ska innehålla följande uppgifter:

1) rubriken: "Härstamningsbevis utfärdat i enlighet med kommissionens beslut 2005/379/EG för handel inom gemenskapen",

2) namn på den stambokförande sammanslutningen,

3) stambokens namn,

4) djurets födelsedatum, ras och kön,

5) djurets stamboksnummer,

6) djurets identifieringsnummer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

7) namn och adress på ägaren till djurets födelsebesättning,

8) ägarens namn och adress,

9) djurets härstamning: stamboksnummer för djurets far, farfar och farmor samt mor, morfar och mormor,

10) alla tillgängliga resultat från individprövning och aktuella resultat från avelsvärderingen, inklusive genetiska egenskaper och defekter hos djuret, dess föräldrar samt far- och morföräldrar enligt kraven i avelsprogrammet för den kategori och det djur som avses; om resultaten från avelsvärderingen är allmänt tillgängliga på internet räcker det att man hänvisar till den webbplats som innehåller denna information,

11) för dräktiga djur, datum för inseminering eller betäckning och identifiering av det djur som använts för befruktningen eller datum för embryoöverföring och embryots mors och fars identifieringsnummer, samt

12) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

4 §
Sperma

Härstamningsbevis för sperma från renrasiga nötkreatur ska innehålla följande uppgifter:

1) i 3 § nämnda uppgifter om donatordjuret,

2) blodgrupp eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen för donatordjuret,

3) uppgifter som möjliggör identifiering av sperman och samlingsdatum, 

4) namn och adress på stationen för insamling av sperma eller spermalagret samt på mottagaren,

5) för sperma avsedd för officiell prövning av renrasiga nötkreatur: namn och adress på godkänd organisation eller förening som är ansvarig för att utföra prövningen, samt

6) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Härstamningsbevis för sperma från renrasiga nötkreatur kan i stället för av den stambokförande sammanslutningen utfärdas av en godkänd station för insamling av sperma eller ett godkänt spermalager utifrån de uppgifter som den stambokförande sammanslutningen meddelat.

I fråga om sperma från renrasiga nötkreatur som är avsedd att användas i Finland kan ett härstamningsbevis som avser en enskild spermados ersättas med en offentligt tillgänglig förteckning, av vilken framgår de uppgifter som krävs i 1 mom. 1 och 2 punkten.

5 §
Äggceller och embryon

Härstamningsbevis för äggceller och embryon från renrasiga nötkreatur ska innehålla följande uppgifter:

1) i 3 § nämnda uppgifter om donatordjuret och, i fråga om embryon, även om det djur som använts för befruktningen,

2) blodgrupp eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen för donatordjuret och, i fråga om embryon, även för det djur som använts för befruktningen,

3) uppgifter som möjliggör identifiering av äggcellen eller embryot och samlingsdatum,

4) namn och adress på embryosamlingsgruppen eller embryoproduktionsgruppen samt på mottagaren,

5) antalet äggceller och embryon, om det finns mer än en äggcell eller ett embryo i ett strå; äggcellerna ska då härstamma från samma donatordjur och embryona från samma donatordjur och djur som använts för befruktningen, samt

6) datum och plats för utfärdande samt namnteckning av den person som beviljat beviset.

Härstamningsbevis för äggceller och embryon från renrasiga nötkreatur kan i stället för av den stambokförande sammanslutningen utfärdas av en godkänd embryosamlingsgrupp och embryoproduktionsgrupp utifrån de uppgifter som den stambokförande sammanslutningen meddelat.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Rådets direktiv 2009/157/EG (32009L0157); EUT nr L 323, 10.12.2009, s. 1
Kommissionens beslut 2005/379/EG (32005D0379); EUT nr L 125, 18.5.2005, s. 15

  Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Berit Korpilo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.