347/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 april 2014

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut 

upphävs i arbets- och näringsministeriets arbetsordning (979/2011) 39 § 2 mom. 2 punkten,

ändras 16 § 11 punkten, 17 § 8 och 9 punkten, 18 § 8, 10, 14 och 15 punkten, 24 §, 39 § 2 mom. 7 punkten samt 49 §, sådana de lyder, 16 § 11 punkten i förordning 1111/2011, 18 § 10, 14 och 15 punkten i förordning 638/2013 och 39 § 2 mom. 7 punkten i förordning 1574/2011, och

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1111/2011, 1574/2011 och 321/2013, en ny 12 punkt, till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1111/2011, 1574/2011, 321/2013 och 638/2013, nya 10 a och 10 b punkter, till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1574/2011 och 638/2013, ett nytt 2 mom., samt till 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1574/2011, nya 2 mom. 8 och 9 punkter, samt ett nytt 4 mom., som följer:

16 §
Koncernstyrningsenheten

Koncernstyrningsenheten har utöver vad som föreskrivs i 11—13 § hand om följande ärenden: 


11) samordning av ministeriets gemensamma ställningstaganden i internationella frågor och EU-ärenden samt stödet för ministeriets ledning i EU-ärenden och internationella frågor, samt

12) hållbar utveckling.

17 §
Regionavdelningen

Regionavdelningen har hand om följande ärenden:


8) uppgifter som förvaltningsmyndighet samt budgetering och fördelning av medel i fråga om programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland och ERUF:s och ESF:s operativa program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning programperioden 2007—2013 samt uppgifter som förmedlande organ för de projekt som ministeriet genomför själv,

9) medlemsstatens uppgifter i samband med målet Europeiskt territoriellt samarbete, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och Europeiska grannskapsinstrumentet samt samordning av Europeiska unionens Östersjöstrategi,


10 a) koordinering av samordningen mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna när det gäller partnerskapsavtalet,

10 b) medlemsstatsansvar och ansvar för budgeteringen i fråga om fonden för dem som har det sämst ställt,


18 §
Energiavdelningen

Energiavdelningen har hand om ärenden som gäller


8) användning av kärnenergi inklusive kärnavfallshantering samt tillsyn över Statens kärnavfallshanteringsfond,


10) samordning av de klimatförändrings- och miljöfrågor som hör till ministeriet,


14) styrning av och tillsyn över Energimyndigheten, samt

15) materialeffektivitet och naturresursekonomi.

22 §
Avdelningen för sysselsättning och företagande

I anslutning till avdelningen finns ett kompetenscentrum för integrationsfrämjande.

24 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har hand om ärenden som gäller

1) ministeriets interna och externa kommunikation,

2) webbkommunikation,

3) kommunikationssamarbete med förvaltningsområdet och statsrådet,

4) medierelationer, ministeriets information till intressentgrupper, samt

5) personalens kommunikationsfärdigheter.

39 §
Ärenden som avgörs av en understatssekreterare, avdelningschef, enhetschef eller av en tjänsteman som denne förordnar

Den begränsning i euro som avses i 1 mom. 2 punkten gäller dock inte fördelning av anslag och befogenheter, fattande av utgiftsbeslut eller godkännande av utgifter i följande fall:


7) ersättningar som betalas till kommuner med stöd av lagen om främjande av integration,

8) kredit- och garantiförlustersättningar som betalas till Finnvera Abp, samt

9) partiell överföring av befogenheter och anslag (32.20.43) i samband med arbets- och näringsministeriets gemensamma projekt till närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och Egentliga Finland.


Avdelningschefen fattar de i 5 kap. i lagen om utsläppshandel (311/2011) avsedda besluten om utsläppsrätterna för nya deltagare och minskning av antalet utsläppsrätter.

49 §
Utnämningsbehörighet

Den personal som anställs i chefsuppgifter och högre sakkunniguppgifter utnämns av respektive minister för sitt eget ansvarsområdes del. Personaldirektören utnämner den personal som placerats på kravnivå 7.0 eller en lägre kravnivå i ministeriets lönesystem.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

  Helsingfors den 28 april 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.