333/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Lag om ändring av 4 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009) 4 § som följer:

 4 §
En näringsidkares rätt att hålla sin affär stängd

En näringsidkare har rätt att hålla sin detaljhandelsbutik eller frisersalong i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer stängd en valfri veckodag under sådana kalenderveckor då yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet får idkas alla dagar i veckan.

Ett avtalsvillkor och därmed jämförbart arrangemang som strider mot 1 mom. är utan verkan mot näringsidkaren.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på en näringsidkare i vars affärsrörelser enligt 1 mom. regelbundet arbetar sammanlagt högst fem personer.


Denna lag träder i kraft den 30 april 2014.

På de avtal och därmed jämförbara arrangemang som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas i fem månaders tid efter lagens ikraftträdande de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. Ett avtal och därmed jämförbart arrangemang som ingåtts före denna lags ikraftträdande ska bringas i överensstämmelse med denna lag inom fem månader från lagens ikraftträdande.

RP 210/2013
EkUB1/2014
RSv 22/2014

  Helsingfors den 25 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.