311/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 2 § 1 mom. 2 punkten och 4 § 2 mom. 5 punkten samt 9 §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 2 punkten i lag 1114/2005, 4 § 2 mom. 5 punkten i lag 150/2010 och 9 § i lag 461/1985, som följer:

2 §

Med arbetsgivare avses i denna lag


2) Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget,


4 §

Med lön avses i denna lag


5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976).


9 §

Skattemyndigheterna ska vid tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna och föreskrifterna om innehållning av förskott som avses i lagen om förskottsuppbörd, av slutlig löneskatt som avses i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt av källskatt som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst även övervaka att arbetsgivarna följer bestämmelserna i denna lag samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 203/2013
UtUB 2/2014
RSv 17/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.