304/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002) 1 och 2 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 743/2010, som följer:

1 §
Inrättande av en gemensam utredningsgrupp

En behörig förundersökningsmyndighet kan tillsammans med en behörig myndighet i en främmande stat ingå en överenskommelse om att inrätta en gemensam utredningsgrupp (utredningsgrupp) för förundersökning av brott.

Innan en överenskommelse enligt 1 mom. ingås ska den behöriga förundersökningsmyndigheten underrätta den behöriga åklagaren om att avsikten är att inrätta en utredningsgrupp. Även Finlands nationella medlem i Eurojust ska underrättas, om utredningsgruppens verksamhet hänför sig till Eurojusts befogenheter eller uppgifter. Den behöriga åklagaren kan anmäla sig som medlem i utredningsgruppen.

Begäran om att inrätta en utredningsgrupp ska behandlas som en begäran om rättshjälp.

2 §
Utredningsgruppens sammansättning

En utredningsgrupp består av de behöriga myndigheterna i de stater som inrättat gruppen. Om den behöriga åklagaren i Finland har anmält sig som medlem i utredningsgruppen, hör även han eller hon till utredningsgruppen. Även andra personer kan höra till utredningsgruppen, i enlighet med vad som bestäms särskilt i överenskommelsen. Utredningsgruppens sammansättning ska anges i överenskommelsen om att inrätta utredningsgruppen.

Om en utredningsgrupp gäller Finland och får finansiering från Europeiska unionen, ska Finlands nationella medlem i Eurojust kallas till utredningsgruppen. När den nationella medlemmen deltar i utredningsgruppen verkar han eller hon som Finlands nationella åklagarmyndighet och har den behörighet som avses i 7 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011).


Denna lag träder i kraft den 15 april 2014.

RP 213/2013
LaUB 2/2014
RSv 23/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.