293/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 36 § 6 mom. i universitetslagen (558/2009) och 22 § 5 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003), sådana de lyder, det förstnämnda momentet i lag 482/2013 och det sistnämnda i lag 483/2013:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådan gemensam ansökan till högskolorna som avses i 36 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) och 22 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003).

2 §
Ordnande av gemensam ansökan till högskolorna

Utbildningsstyrelsen svarar för genomförandet på riksplanet av gemensam ansökan till högskolorna samt för ordnandet av riksomfattande information om ansökan och antagning till utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer de tidtabeller som ska iakttas vid gemensam ansökan.

Universiteten och yrkeshögskolorna svarar för att de uppgifter som behövs för antagningen av studerande förs in i datasystemet för gemensam ansökan samt för att informera om sina ansökningsobjekt och ge de sökande råd.

3 §
Ansökningsobjekt

Den sökande kan i den gemensamma ansökan välja högst sex ansökningsobjekt. Ansökningsobjekten beaktas i den prioritetsordning som den sökande har uppgett. Den sökande kan ändra sin prioritetsordning ända fram till utgången av den ansökningstid som har fastställts av undervisnings- och kulturministeriet.

4 §
Antagning av sökande till ansökningsobjekt

När antagningsförslagen för alla ansökningsobjekt är klara eller när antagningsresultatet för den sökandes del är slutligt antas den sökande till det högsta ansökningsobjekt som den sökandes framgång i antagningsförfarandet räcker till.

Den sökande kan dock senare antas från reservplats till ansökningsobjekt som han eller hon har prioriterat högre. Om den sökande har tagit emot en studieplats villkorligt och senare från reservplats väljs till ett ansökningsobjekt som han eller hon har prioriterat högre, inhiberas den plats som den sökande tagit emot villkorligt.

5 §
Tilläggsansökan

En högskola kan ordna tilläggsansökan till ansökningsobjektet som en del av den gemensamma ansökan. Om tilläggsansökan ordnas ska alla som har sökt till ansökningsobjektet i fråga under den egentliga ansökningstiden och som kan godkännas antas före dem som ansökt genom tilläggsansökan.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

Genom denna förordning upphävs 2 § i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) samt statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkeshögskolorna (1044/2009).

Förordningen tillämpas första gången vid antagning av studerande till utbildning som börjar våren 2015.

  Helsingfors den 10 april 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.