288/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 april 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2013 (823/2013) 6 § 1 mom., 8 § 1 mom., 11 och 20 § som följer:

6 §
Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för mjölkkor beviljas till ett belopp av 161,50 euro per djurenhet.


8 §
Beloppet för bidrag för nötkreatur som betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

Stödregion A—B euro Stödregion C1—C4 euro
dikor eller dikokvigor 167,10 97,60
tjurar eller stutar 429,00 246,10

11 §
Beloppet av kvalitetsbidrag för slaktlamm

I kvalitetsbidrag för slaktlamm kan beviljas 39 euro per djur. I hela landet kan bidrag beviljas till högst 900 000 euro. Om beloppet av bidraget per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

20 §
Beloppet av bidrag för stärkelsepotatis

För åkerareal som används för odling av bidragsberättigande stärkelsepotatis och som godkänts vid övervakningen kan bidrag beviljas till ett belopp av 629,80 euro per hektar. I hela landet kan bidrag för stärkelsepotatis beviljas till ett belopp av 3,5 miljoner euro. Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider nämnda maximibelopp ändras bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.


Denna förordning träder i kraft den 8 april 2014.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073) ; EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (32009R1120) ; EU T L 316, 2.12.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingfors den 3 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.