287/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 april 2014

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), av dem 4 § 4 mom. och 6 § 5 mom. sådana de lyder i lag 194/2013:

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

Kommunen tar inte år 2014 emot nya förbindelser om kompensationsbidrag eller miljöstöd för jordbruket enligt 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen.

2 §
Förlängning av förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som upphör 2014

En jordbrukare som 2007, 2008 eller 2009 ingått en förbindelse om miljöstöd för jordbruket kan förlänga förbindelsens giltighetstid till den 30 april 2015 genom att göra en anmälan om det på det sätt som Landsbygdsverket bestämmer. En jordbrukare som 2009 ingått en förbindelse om kompensationsbidrag kan på motsvarande sätt förlänga förbindelsens giltighetstid till den 30 april 2015. Om jordbrukaren förlänger sin förbindelse, fortsätter den på samma villkor och på samma stödnivå som tidigare, om inte jordbrukaren frångår en tilläggsåtgärd som han eller hon valt eller byter den på det sätt som avses i 37 a § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007), nedan miljöstödsförordningen.

3 §
Fogande av nya arealer till förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

Till kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2014 kan på ansökan av jordbrukaren godkännas som stödberättigande och fogas sådana åkerarealer som avses i 4 § 3 mom. och 9 § i miljöstödsförordningen.

4 §
Förlängning av förbindelser om specialstöd som upphör 2014

Om jordbrukaren har ingått ett sådant avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, enligt 18 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) eller 39 § i miljöstödsförordningen, vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör den 30 april 2014, kan jordbrukaren förlänga giltighetstiden för avtalet om specialstöd med ett år genom att göra en anmälan om det på det sätt som Landsbygdsverket bestämmer.

Om jordbrukaren förlänger avtalet om specialstöd fortsätter avtalet på samma villkor och på samma stödnivå som tidigare. Jordbrukaren ska i enlighet med villkoren i avtalet om specialstöd fortsätta att genomföra årliga och regelbundet återkommande åtgärder tills avtalet går ut.

Till ett avtal om specialstöd som förlängs 2014 kan, med undantag av avtal som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen, inte fogas områden som inte tidigare ingått i avtalet.

5 §
Nya avtal om specialstöd

Om inte det är fråga om en sådan situation som avses i 4 §, kan en jordbrukare 2014 ansöka om avtal om specialstöd som avses i 5 § i axel 2-lagen beträffande:

1) ekologisk produktion,

2) ekologisk husdjursproduktion,

3) skötsel av mångfunktionell våtmark, eller

4) skötsel av vårdbiotoper.

Avtal om specialstöd som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten kan endast sökas av en jordbrukare eller en i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen avsedd stödtagare, som gjort en icke-produktiv investering i avtalsobjektet och fått stöd för den.

6 §
Fogande av nya arealer till ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Till gällande avtal som har börjat 2012 eller 2013 och som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen kan på ansökan fogas nya åkerarealer 2014. En åkerareal som godkänns för avtalet ska vara berättigad till stöd 2014 eller kunna godkännas som stödberättigande 2014 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen. Arealen av de åkerarealer som fogas till avtalet ska ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts för avtalet vara högst 50 procent av jordbrukarens ursprungliga avtalsareal eller utgöra högst två hektar. I fråga om de nya arealerna ska övergången till ekologisk produktion ske enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

En jordbrukare kan ansöka om ett nytt i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen avsett avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som det ansöks om till ett avtal som ingåtts 2012 eller 2013 ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal eller överstiger två hektar. En jordbrukare kan också ansöka om ett nytt avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som det ansöks om till ett avtal som ingåtts år 2008, 2009, 2010 eller 2011 är minst två hektar. Den åker som godkänns för avtalet ska uppfylla de villkor som föreskrivs i 1 mom.

7 §
Nya förbindelser om stöd för djurens välbefinnande

Kommunen tar inte år 2014 emot nya förbindelser om stöd för djurens välbefinnande enligt 5 § 3 mom. i axel 2-lagen.

8 §
Förlängning av förbindelser om stöd för djurens välbefinnande som upphör 2014

En jordbrukare som har förbundit sig vid stödet för djurens välbefinnande 2008 eller 2009 kan förlänga förbindelsens giltighetstid med ett år till den 30 april 2015 genom att göra en anmälan om det på det sätt som Landsbygdsverket bestämmer. Om jordbrukaren förlänger sin förbindelse fortsätter den på samma villkor och på samma stödnivå som tidigare.

9 §
Ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar

Sådant stöd för icke-produktiva investeringar som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i axel 2-lagen och som gäller anläggning av mångfunktionell våtmark och inledande röjning eller inhägnande av värdefulla vårdbiotoper beviljas inte år 2014.

10 §
Förlängning i fråga om över 65-åriga jordbrukares förbindelser och avtal om specialstöd

Det är möjligt att förlänga giltighetstiden för en förbindelse som avses i 2 och 8 § och ett avtal om specialstöd som avses i 4 § fastän jordbrukaren eller hans eller hennes make har fyllt 65 år 2013 eller tidigare under förbindelsens eller avtalets giltighetstid. Om jordbrukaren inte förlänger sin förbindelse eller sitt avtal upphör avtalet eller förbindelsen. Det stöd som betalats ut på grundval av förbindelsen eller avtalet behöver då inte betalas tillbaka.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2014.

  Helsingfors den 3 april 2014  

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.