257/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 1 mom. 2 punkten och 2 § 2 mom., av dem 1 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 224/2008, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder:


2) disciplinbot som ett utegångsförbud har förvandlats till med stöd av 84 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) eller som arrest har förvandlats till med stöd av 85 § 1 mom. i den lagen,


2 §
Påföljders verkställbarhet

Sådan disciplinbot enligt 84 § 1 mom. och 85 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten som ett utegångsförbud eller arrest har förvandlats till är verkställbar omedelbart efter förvandlingen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 30/2013
FvUB 5/2014
RSv 15/2014

  Helsingfors den 28 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.