254/2014

Utfärdad i Helsingfors den 27 mars 2014

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker (1352/2011) bilaga 3, sådan den lyder i förordning (528/2012), som följer:


Denna förordning träder i kraft den 10 april 2014.

Helsingfors den 27 mars 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Kokko-Herrala

Bilaga 3

Förteckning över gränsvärden för överföring av de ämnen och blandningar som avses i 4 §

milligram i ett kilogram torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial milligram i ett kilogram vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial   milligram i ett kilogram avskavt leksaksmaterial    
1. Aluminium 5 625 1 406 70 000
2. Antimon 45 11,3 560
3. Arsenik 3,8 0,9 47
4. Barium 1 500 375    18 750*)
5. Bor 1 200 300 15 000
6. Kadmium 1,3 0,3 17
7. Krom (III) 37,5 9,4 460
8. Krom (IV) 0,02 0,005 0,2
9. Kobolt 10,5 2,6 130
10. Koppar 622,5 156 7 700
11. Bly 13,5 3,4 160
12. Mangan 1 200 300 15 000
13. Kvicksilver 7,5 1,9 9,4
14. Nickel 75 18,8 930
15. Selen 37,5 9,4 460
16. Strontium 4 500 1 125 56 000
17. Tenn 15 000 3 750 180 000
18. Organiskt tenn 0,9 0,2 12
19. Zink 3 750 938 46 000

Ovan nämnda gränsvärden ska inte tillämpas på leksaker eller delar av leksaker som på grund av sin tillgänglighet, funktion, volym eller massa uppenbarligen inte kan utgöra någon fara till följd av att barnen suger, slickar, sväljer eller har långvarig hudkontakt med leksakerna, när de används på förutsebart sätt.

*) Kommissionens förordning (EU) nr 681/2013 om ändring av del III i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.