238/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 29 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007) 29 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 66/2012, som följer:

29 §
Mångsidigare odling

Den planerade växtföljden för de åkerskiften på gårdsbruksenheten som berättigar till miljöstöd ska anges i den skriftliga växtföljdsplan som görs upp ända till utgången av förbindelseperioden. I planen anges per basskifte vilken växtart som planeras bli odlad på varje skifte under varje förbindelseår. Planen är riktgivande och avvikelser kan vid behov göras. Planen ska göras upp före utgången av juni månad det första förbindelseåret. Om en jordbrukare som ingått en förbindelse gällande miljöstöd år 2007, 2008 eller 2009 förlänger sin förbindelse fram till den 30 april 2015, ska planen för den förlängda tiden göras upp före utgången av juni månad det första förbindelseåret under den förlängda tiden.


Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2014.

  Helsingfors den 20 mars 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.