232/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a § 1 mom., 9 § 1 mom. och 126 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder i lag 224/2004:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som ska fogas till ansökan om

1) verksamhetstillstånd för fondbolag enligt 5 a § i lagen om placeringsfonder (48/1999),

2) verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut enligt 9 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder, eller

3) tillstånd för fondbolag att etablera en filial i ett tredjeland enligt 126 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder.

2 §
Utredning om fondbolag under bildning

I fråga om ett bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag ska av den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd framgå bolagets fullständiga firma, eventuella bifirmor, hemort, post- och besöksadress, huvudkontor i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman inklusive eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för fondbolag, och av vilket det framgår både bolagets avsikt att söka tillstånd att verka som fondbolag och det förfarande som ska tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) en utredning av vilken det framgår att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen, i enlighet med vad som bestäms i 5 kap. 30 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006),

4) handelsregisterutdrag över bolaget.

Om verksamhetstillstånd för fondbolag söks för ett bolag under bildning, ska det av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, eventuella bifirmor, bolagets hemort, huvudkontor i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för ett bolag under bildning ska, inklusive eventuella bilagor, fogas

1) ett utdrag ur eller en kopia av beslutet att bilda fondbolaget, om en juridisk person är stiftare,

2) ett handelsregisterutdrag över alla stiftare om stiftarna är juridiska personer, eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) en kopia av stiftelseurkunden,

4) en kopia av ett eventuellt protokoll från den konstituerande stämman.

Vad som föreskrivs i 1—4 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om sökanden och det bolag som är under bildning.

3 §
Verksamhet

I ansökan om verksamhetstillstånd ska fondbolaget beskriva den verksamhet enligt 5 § 1 och 2 mom. i lagen om placeringsfonder som fondbolaget ämnar bedriva. Ett förvaringsinstitut ska i sin ansökan beskriva den verksamhet enligt 9 § i lagen om placeringsfonder som förvaringsinstitutet ämnar bedriva.

4 §
Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag och som avses i 6 § i lagen om placeringsfonder inte har betalats in vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska en utredning om de förbindelser som gäller inbetalningen av aktiekapitalet fogas till ansökan. Utredningen ska innehålla aktiebolagets stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna tecknats, protokollet från den konstituerande stämman samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom för varje tecknare som är en juridisk person fogas en kopia av tecknarens beslut om tecknande av aktier och handelsregisterutdrag samt för varje tecknare som är en fysisk person tecknarens ämbetsbetyg.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag har betalats in till fullt belopp vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om att det belopp som har betalats in är i bolagets ägo och besittning, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Till ansökan ska också fogas ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om inbetalning av aktiekapital har följts.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar, eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalats i annan form än pengar, ska till ansökan fogas ett yttrande enligt 2 kap. 8 § 4 mom. eller 9 kap. 14 § 4 mom. i aktiebolagslagen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om förvaringsinstitutets aktiekapital enligt 10 § i lagen om placeringsfonder som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

5 §
Utredning om stiftarna och om de viktigaste ägarna och ägarnas ägarandelar

Av fondbolagets ansökan ska framgå stiftarna och de ägare av fondbolaget som har sådan ägarandel av fondbolagets aktier som avses i 16 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder. Av ansökan ska framgå storleken av varje ägares ägarandel samt stiftarnas och ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan ska fogas ämbetsbetyg eller motsvarande utredningar om de fysiska personer som är stiftare eller ägare och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar om de juridiska personer som är stiftare eller ägare. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som leder till eller kan leda till att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

I fråga om de ägare som avses i 1 mom. ska det till ansökan fogas en sådan anmälan inklusive bilagor som avses i 16 § i lagen om placeringsfonder och som det föreskrivs om i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder (208/2014). Om ägaren är en juridisk person och en del av en koncern, ska det till ansökan fogas koncernbokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna. Uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Uppgifterna och utredningarna enligt 1 och 2 mom. ska också meddelas i fråga om en sådan person som avses i 9 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och som kan jämställas med aktieägare. I ansökan ska dessutom specificeras den omständighet med stöd av vilken en person på det sätt som avses ovan kan jämställas med aktieägare.

Om inte en enda ägare har en sådan ägarandel som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen kräva att uppgifterna enligt 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. ska lämnas i fråga om högst de tio största ägarna.

Beträffande samtliga stiftare ska uppgifterna enligt 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. lämnas, om inte Finansinspektionen godkänner att mer begränsade uppgifter lämnas till följd av det höga antalet stiftare.

Vad som föreskrivs i 1—5 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om stiftarna och ägarna i förvaringsinstitutet samt om ägarnas ägarandelar.

6 §
Ledningen vid fondbolaget och förvaringsinstitutet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska det fogas utdrag ur eller kopior av behövliga protokoll från den konstituerande stämman, bolagsstämman och styrelsens sammanträden eller andra handlingar som uppgjorts av någon utanför bolaget och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens eventuella ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen. I ansökan ska dessutom uppges kontaktuppgifter för de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, för verkställande direktören och verkställande direktörens eventuella ställföreträdare samt till övriga som hör till den högsta ledningen, om dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar. Till ansökan ska också fogas ämbetsbetyg för dessa personer.

Om fondbolaget har en eller flera ställföreträdare för verkställande direktören, ska det av ansökan framgå under vilka förutsättningar en ställföreträdare träder i verkställande direktörens ställe när denne är förhindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning ställföreträdarna för verkställande direktören ska träda in.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om ett förvaringsinstituts ledning som ska lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitutet.

7 §
Utredning om betydande bindningar

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning om sådana betydande bindningar som avses i 5 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om betydande bindningar enligt 9 a § 1 mom. i lagen om placeringsfonder som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

8 §
Revisorer

Av ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska framgå namnen på fondbolagets revisorer och deras suppleanter samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan av CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 36 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Av ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska framgå namnet på förvaringsinstitutets revisor och eventuella revisorssuppleant, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Till ansökan ska dessutom fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets eller sammanslutningens revisorer.

9 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att fondbolagets och förvaringsinstitutets finansiella verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan som ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art och omfattning samt av verksamhetens fördelning på fondverksamhet, verksamhet med nära anknytning till fondverksamheten och tillhandahållande av andra tjänster enligt 5 § i lagen om placeringsfonder,

2) beskrivningar av fondandelsregistret, av teckning och inlösning av fondandelar och av beräknandet av fondandelsvärdet,

3) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser för resultat och balansräkning, inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren,

4) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggande av tillräcklig soliditet och, om bolaget ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, en plan för tryggandet av likviditeten,

5) en utredning om de funktioner som är tänkta att bedrivas genom ombud och andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad inklusive ombudens namn och kontaktuppgifter.

Förvaringsinstitutets verksamhetsplan ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art och omfattning samt av verksamhetens fördelning på förvaringsinstitutsverksamhet och verksamhet med nära anknytning till förvaringsinstitutsverksamhet,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser för resultat och balansräkning inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren.

Om det bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag sedan tidigare bedriver affärsverksamhet, ska bokslutsuppgifterna fogas till ansökan, och om en sökande är en del av en koncern ska koncernbokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna fogas till ansökan. Om det senaste bokslutet har gjorts upp tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska det till ansökan dessutom fogas en av fondbolagets styrelse daterad och undertecknad redogörelse för händelser som inträffat efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt för bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Vad som föreskrivs i 3 mom. gäller på motsvarande sätt den redogörelse som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

Om ett fondbolag ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) en kopia av bolagets ansökan om medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd,

2) en utredning om tillgången på kapital (kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls enligt riskområde och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

10 §
Organisering av verksamheten, intern kontroll och riskhantering

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas

1) en beskrivning av fondbolagets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande,

2) en utredning om antalet anställda och de krav på yrkeskompetens som ställs på personalen,

3) en beskrivning av de arrangemang som vidtagits för att organisera ett noggrant utförande av uppdrag,

4) en beskrivning av de arrangemang som syftar till att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter,

5) en beskrivning av privata transaktioner som genomförs av personer med inflytande i fondbolaget,

6) en beskrivning av reklamationshanteringen,

7) en beskrivning av de principer som tillämpas på incitament,

8) förvaringsinstitutsavtalet eller ett utkast till förvaringsinstitutsavtal,

9) en beskrivning av hur bedömningen av den interna kontrollen, av riskhanteringen och av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

10) en beskrivning av de system och metoder med vars hjälp fondbolaget ämnar följa upp och hantera de risker som avses i 4 a kap. i lagen om placeringsfonder,

11) en beskrivning av hur den interna revisionen ordnas,

12) en beskrivning av hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

13) en beskrivning av tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, av riskhanteringen och av den interna kontrollen av funktioner som bedrivs genom ombud och av andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad,

14) en utredning om bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

15) en beskrivning av datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt en beskrivning av de datatekniska tjänster som ska läggas ut på entreprenad,

16) en beskrivning av organisationen, ansvaret och principerna i fråga om datasäkerheten och av hanteringen av de risker som har samband med datasäkerheten,

17) de centrala anvisningar som hänför sig till datasäkerheten,

18) en utredning om hur fondbolaget har förberett sig för att kunna fortsätta verksamheten vid störningar,

19) kontinuitetsplaner i fråga om fondbolagets centrala funktioner.

Till ansökan ska dessutom fogas arbetsordningarna för fondbolagets beslutsfattande organ samt de interna verksamhetsregler som tillämpas i fondbolaget.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska i fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen fogas beskrivningar och utredningar som motsvarar de utredningar som enligt 1 mom. 1, 2, 9—11 och 14—17 punkten och i 2 mom. ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag.

11 §
Krav på organiseringen av verksamhet som gäller tillhandahållande av investeringstjänster och på förfaringssätten

I fråga om de investerings- och sidotjänster som ska tillhandahållas ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om hur fondbolaget ser till att de bestämmelser följs som gäller organiseringen av verksamheten och förfaringssätten i kundförhållanden och som har samband med tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster liksom att de bestämmelser som gäller förhindrande av marknadsmissbruk följs.

12 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare och fondbolagets kunder, och om att iaktta omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna och föreskrifterna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Till ansökan ska vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna och om utbildningsprogrammet för personalen. Vad som föreskrivs ovan gäller på motsvarande sätt den utredning om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

13 §
Tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt hos fondbolagets och förvaringsinstitutets stiftare och ägare

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en anmälan om sådana stiftare och aktieägare eller därmed jämförbara fysiska personer som avses i 5 §. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av den person som anmälan gäller och den ska innehålla

1) fondbolagets namn,

2) anmälarens namn,

3) uppgifter om avtal eller andra arrangemang som berättigar anmälaren att dra nytta av avkastningen av fondbolagets aktier,

4) uppgifter om omyndiga vars intressebevakare anmälaren är, sammanslutningar som omyndiga har bestämmande inflytande över, omyndigas ägarandelar i fondbolaget eller sådana avtal eller andra arrangemang som, då de genomförs, resulterar i att det uppstår sådant bestämmande inflytande eller en sådan ägarandel som avses ovan,

5) uppgifter om samarbete eller planerat samarbete mellan fondbolaget och anmälaren eller en av anmälaren företrädd omyndig person, eller en sådan sammanslutning som avses i 4 punkten och som har bestämmande inflytande.

6) uppgifter om sammanslutningar som anmälaren har bestämmande inflytande över och om sammanslutningarnas ekonomiska situation, inklusive de senaste bokslutsuppgifterna, vid tidpunkten för anmälan samt, om bokslutet har upprättats tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, en av styrelsen eller av alla personligen ansvariga bolagsmän daterad och undertecknad utredning om händelser som inträffat efter bokslutet och som väsentligen inverkat på sammanslutningens ställning samt om sammanslutningens ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan,

7) uppgifter om anmälaren är medlem eller suppleant i en annan sammanslutnings förvaltningsråd eller styrelse, eller om anmälaren hör till ledningen i en annan sammanslutning,

8) uppgifter om innehavet av ägar- och röstandelar enligt 9 kap. 5 och 6 § i värdepappersmarknadslagen hos anmälaren, en av anmälaren företrädd omyndig person eller hos en sådan sammanslutning som avses i 4 punkten och som har bestämmande inflytande även i andra sammanslutningar än sådana vars aktier upptagits till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller uppgifter om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i sådana andelar,

9) uppgifter om innehavet av ägar- eller röstandelar som överstiger en tiondel av fondbolagets kapitalbelopp eller röstetal i ett annat fondbolag hos anmälaren, en av anmälaren företrädd omyndig person eller hos en sådan sammanslutning som avses i 4 punkten och som har bestämmande inflytande, eller uppgifter om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en sådan andel,

10) uppgifter om eventuellt disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren, en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över eller en sammanslutning där anmälaren har eller har haft en sådan ställning som avses i 7 punkten, under den tid som han eller hon haft denna ställning,

11) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings-, företagssanerings- eller konkursförfarande som gäller anmälaren, en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över eller en sådan sammanslutning där anmälaren har en sådan ställning som avses i 7 punkten,

12) ett av utsökningsmyndigheten på hemorten utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om anmälaren, en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över eller en sådan sammanslutning där anmälaren har eller har haft en sådan ställning som avses i 7 punkten,

13) uppgifter om huruvida anmälaren, en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över eller en sammanslutning där anmälaren har eller har haft en sådan ställning som avses i 7 punkten, tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan AIF-förvaltare) eller ett förvaringsinstitut eller ett särskilt förvaringsinstitut i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell begränsning av verksamheten och om eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet samt orsaken till begränsningen av verksamheten eller återkallandet av verksamhetstillståndet,

14) uppgifter om huruvida anmälaren som privatperson, yrkesutövare eller personligen ansvarig bolagsman eller i därmed jämförbar ställning, eller uppgifter om huruvida en sammanslutning som anmälaren har eller har haft bestämmande inflytande över har ansökt om medlemskap i en sådan börs eller i ett organ på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument, eller i ett inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserat självreglerande organ, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell uteslutning från medlemskap och orsaken till uteslutningen,

15) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och övriga lämplighet som stiftare eller aktieägare i fondbolaget.

Om den person som avses i 1 mom. är omyndig eller om hans eller hennes handlingsförmåga begränsats, ska intressebevakaren dessutom till ansökan foga en utredning om anmälarens omyndighet eller begränsningen i handlingsförmåga samt en anmälan som gäller intressebevakaren själv och som innehåller uppgifter och utredningar enligt 1 mom., om inte uppgifterna och utredningarna framgår av anmälan om den person som avses i 1 mom.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska dessutom fogas en anmälan om stiftare och aktieägare eller därmed jämförbara juridiska personer som avses i 5 §. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av fysiska personer som har rätt att teckna den juridiska personens namn, och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom. 1, 3, 6 och 15 punkten,

2) anmälarens firma samt företrädarens namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om huruvida anmälarens verksamhet eller verksamheten i en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över är beroende av tillstånd samt om vem som beviljat verksamhetstillståndet och om var och när det beviljats,

4) uppgifter om vem som utövar bestämmande inflytande hos anmälaren,

5) uppgifter om samarbete mellan fondbolaget och anmälaren eller en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över,

6) uppgifter om innehavet av de ägar- eller röstandelar enligt 1 mom. 8 punkten hos anmälaren eller hos en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över, eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en sådan andel,

7) uppgifter om innehavet av de ägar- eller röstandelar enligt 1 mom. 9 punkten hos anmälaren eller hos en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över, eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en sådan andel,

8) uppgifter om eventuellt disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren eller en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över,

9) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings-, företagssanerings- eller konkursförfarande som gäller anmälaren eller en en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över,

10) ett intyg utfärdat av utsökningsmyndigheten på anmälarens hemort eller på hemorten för en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om sammanslutningen,

11) uppgifter om huruvida anmälaren eller en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilt förvaringsinstitut, försäkringsbolag eller AIF-förvaltare och, om så är fallet, var, när och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell begränsning av verksamheten och om eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet och orsaken till begränsningen av verksamheten eller återkallandet av verksamhetstillståndet,

12) uppgifter om huruvida anmälaren eller en sammanslutning som anmälaren har bestämmande inflytande över har ansökt om medlemskap i en börs eller ett organ på en reglerad marknad, eller ett inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserat självreglerande organ och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell uteslutning från medlemskap och orsaken till uteslutningen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om stiftarnas och aktieägarnas tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och övriga lämplighet som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

14 §
Tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt hos fondbolagets och förvaringsinstitutets ledning

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en anmälan om varje medlem och suppleant i fondbolagets styrelse samt om fondbolagets verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till fondbolagets högsta ledning. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av den person som anmälan gäller, och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 13 § 1 mom. 1—14 punkten samt uppgifter om eventuella näringsförbud som meddelats anmälaren,

2) uppgifter om krediter som fondbolaget beviljat anmälaren, inklusive krediternas kapital, ränta och lånetid samt om poster som kan jämställas med kreditgivning,

3) en utredning om att anmälaren inte är försatt i konkurs och att han eller hon råder över sig själv och sin egendom, om verksamhetstillstånd söks för ett bolag under bildning,

4) en detaljerad utredning om anmälarens uppgifter och ansvar i fondbolaget,

5) uppgifter om anmälarens yrkesutbildning,

6) en detaljerad utredning om sådan tidigare arbetserfarenhet som anmälaren har och som är väsentlig med tanke på skötseln av uppgifterna inom fondbolaget, och om ansvaret i anslutning till dessa uppgifter i de tidigare arbetsgivarnas tjänst,

7) en utredning om anmälarens alla ägar- och röstandelar i fondbolaget,

8) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt när det gäller skötseln av fondbolagets förvaltning.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska i fråga om juridiska personer som är sådana ägare av fondbolaget som avses i 5 § fogas en anmälan om varje medlem och suppleant i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan samt om verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare eller övriga som hör till den högsta ledningen. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av den person anmälan gäller, och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 13 § 1 mom. 1–5, 7 och 9–13 punkten samt uppgifter om eventuella näringsförbud som meddelats anmälaren,

2) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om ledningens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och övriga lämplighet som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

15 §
Utredningar som ska fogas till ansökan om tillstånd att etablera en filial i ett tredjeland

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd i Finland ska till en ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (tredjeland) foga

1) en kopia av det beslut att etablera en filial i ett tredjeland som fondbolagets behöriga förvaltningsorgan har fattat,

2) ett tillstånd att etablera en filial, utfärdat av den behöriga myndigheten i tredjelandet, om ett sådant tillstånd krävs i tredjelandet i fråga,

3) en utredning om den lagstiftning i tredjelandet som gäller fondbolagens verksamhet och tillsynen över dem,

4) en utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) en utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i tredjelandet har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,

7) filialens affärsverksamhetsplan,

8) en utredning om filialens placering i fondbolagets organisation och om filialens organisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till filialens ledning och en i 14 § 1 mom. avsedd utredning om dessa personer,

10) en utredning om hur fondbolagets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

11) en utredning om rapporteringen mellan fondbolaget och dess filial samt om övrigt informationsutbyte och hur det ordnas.

16 §
Påföljder

Straff för överträdelse av denna förordning finns i 16 kap. 5, 7 och 8 § i strafflagen (39/1889).

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2014.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, till ansökan om verksamhetstillstånd för etablering av en filial till ett fondbolag från tredjeland i Finland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet (147/2012).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.