225/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av aerosolförordningen

I enlighet med statsrådets beslut,

upphävs i aerosolförordningen (1433/1993) 6 § 1 mom. 6 punkten, 9 och 10 § och i bilagan till förordningen 2.4 punkten, av dem 6 § 1 mom. 6 punkten och 2.4 punkten i bilagan sådana de lyder i förordning 1150/2009 samt 9 § sådan den lyder i förordning 1168/1995,

ändras 4 §, 6 § 1 mom. 5 punkten och i bilagan 2.2 och 2.3 punkten, sådana de lyder i förordning 1150/2009, samt

fogas till bilagan nya 1.4 a och 1.4 b punkter som följer:

4 §
Konstruktions- och testningskrav

De aerosoler som tillverkas i eller importeras till Finland ska uppfylla de krav i fråga om konstruktion och testning som anges i bilagan.


6 §
Påskrifternas innehåll

På aerosolhöljet ska följande uppgifter anges på ett synligt, läsbart och outplånligt sätt:


5) uppgifterna enligt punkt 2.2 i bilagan.Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2014 i fråga om aerosoler som innehåller ett enda ämne och den 1 juni 2015 i fråga om aerosoler som innehåller blandningar.

Aerosoler som innehåller blandningar får märkas i enlighet med denna förordning före den 1 juni 2015.

Aerosoler som innehåller blandningar och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 behöver inte märkas om i enlighet med denna förordning förrän den 1 juni 2017.

Kommissionens direktiv 2013/10/EG (32013L0010); EUT L 77, 20.3.2013, s. 20

Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Veli Viitala

Bilaga

KRAV I FRÅGA OM KONSTRUKTION OCH TESTNING AV AEROSOLER

DEFINITIONER

I denna bilaga avses med


1.4 a ämne ämne som definieras i artikel 2.7 i förordning (EG) nr 1272/2008,

1.4 b blandning blandning som definieras i artikel 2.8 i förordning (EG) nr 1272/2008,


2.2 Påskrifter

Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1272/2008 ska aerosolhöljena märkas på ett synligt, lättläst och varaktigt sätt med följande uppgifter:

a) Oberoende av innehåll:

i) faroangivelsen H229: Tryckförpackning. Kan sprängas vid uppvärmning."

ii) skyddsangivelserna P210 och P251 enligt tabell 6.2 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008,

iii) skyddsangivelserna P410 och P412 enligt tabell 6.4 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008,

iv) skyddsangivelsen P102 enligt tabell 6.1 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008, om aerosolen är en konsumentprodukt,

v) sådana varningar som uppmärksammar konsumenterna på de särskilda farorna med produkten; om aerosolen åtföljs av en särskild bruksanvisning, måste även denna innehålla varningar som gäller användningen.

b) Om aerosolen klassificeras som brandsäker enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet "Varning"

c) Om aerosolen klassificeras som brandfarlig enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet "Varning" och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av brandfarliga aerosoler i kategori 2.

d) Om aerosolen klassificeras som extremt brandfarlig enligt kriterierna i punkt 1.6 ska den märkas med signalordet "Fara" och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av brandfarliga aerosoler i kategori 1.

2.3 Innehållsmängd

Innehållsmängden får vid 50 °C inte överstiga 90 % av aerosolens nettovolym.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.