216/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 mars 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen (998/2010) 4 § 1 mom. som följer:

4 §
Kameral delning

Ska en del av ett samfällt område, av ett biområde som enligt lagen om allmänna vägar (243/1954) besitts med vägrätt eller av en allmän väg i landskapet Åland överföras från en kommun till en annan på grund av ett beslut enligt 46 eller 47 § i kommunindelningslagen, antecknas den överförda delen av registerenheten som en egen registerenhet i den mottagande kommunens fastighetsregister eller så ansluts den till en förefintlig registerenhet (kameral delning). Lantmäteriverket ska vid behov bestämma om en uppgång av rån mellan kommuner och, såvida arealen av den del som ska överföras inte tidigare har fastställts genom fastighetsförrättning, om en fastighetsbestämning enligt 101 § 1 mom. 8 punkten i fastighetsbildningslagen (554/1995).


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

  Helsingfors den 13 mars 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.