214/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 13 mars 2014

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 och 17 a § i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdena

För att bevara landskapet Egentliga Finlands representativa lundar och ädellövskogar, gamla skogar, myrar, fågelrika vatten samt skärgårds- och bergsnaturens organismer i naturtillstånd och för att trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av deras ekosystem, för att bevara traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas såsom övriga naturskyddsområden enligt naturvårdslagen (1096/1996) de områden som anges i 2 §.

2 §
Läge och gränser

Såsom naturskyddsområden inrättas följande områden som ägs av staten och vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som är bilagor till denna förordning:

1) Stormossens naturskyddsområde i Dragsfjärd, vars areal är cirka 123,8 hektar (bilaga 1), i Kimitoöns kommun,

2) Stormossens naturskyddsområde i Kimito, vars areal är cirka 105,0 hektar (bilaga 2), i Kimitoöns kommun,

3) Stora Rahi naturskyddsområde, vars areal är cirka 118,6 hektar (bilaga 3), i Gustavs kommun,

4) Malijärvi naturskyddsområde, vars areal är cirka 103,4 hektar (bilaga 4), i Laitila stad,

5) Iso-Hölö naturskyddsområde, vars areal är cirka 859,4 hektar (bilaga 5), i Laitila stad och Eura kommun,

6) Nukinrahka och Hirvilamminsuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 887,7 hektar (bilaga 6), i Laitila stad och Mynämäki kommun,

7) naturskyddsområdet i Laitila skogar, vars areal är cirka 169,6 hektar (bilaga 7), i Laitila stad och Mynämäki kommun,

8) naturskyddsområdet vid Kivijärvi skogar, vars areal är cirka 111,1 hektar (bilaga 8), i Laitila stad samt Mynämäki och Vehmaa kommuner,

9) Otajärvi naturskyddsområde, vars areal är cirka 112,1 hektar (bilaga 9), i städerna Laitila och Raumo samt i Pyhäranta kommun,

10) Maisaarensuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 206,0 hektar (bilaga 10), i Loimaa stad,

11) Himmaistenrahka naturskyddsområde, vars areal är cirka 377,8 hektar (bilaga 11), i Loimaa stad och Oripää kommun,

12) Telkunsuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 849,1 hektar (bilaga 12), i Loimaa stad och Punkalaidun kommun,

13) Öksyssuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 446,0 hektar (bilaga 13), i städerna Loimaa och Somero samt i Ypäjä och Koski kommuner,

14) Karhunperärahka naturskyddsområde, vars areal är cirka 799,3 hektar (bilaga 14), i Marttila kommun och Salo stad,

15) Oukkulanlahti naturskyddsområde, vars areal är cirka 132,5 hektar (bilaga 15), i Masku kommun,

16) Kolkansuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 1 048,4 hektar (bilaga 16), i Mynämäki kommun,

17) Mietoistenlahti naturskyddsområde, vars areal är cirka 285,8 hektar (bilaga 17), i Mynämäki kommun,

18) Kramppi naturskyddsområde, vars areal är cirka 233,7 hektar (bilaga 18), i Nådendals stad,

19) naturskyddsområdet i Pakinais skärgård, vars areal är cirka 267,0 hektar (bilaga 19), i Nådendals stad,

20) naturskyddsområdet i Houtskärs lundar, vars areal är cirka 150,2 hektar (bilaga 20), i Pargas stad,

21) Högö naturskyddsområde, vars areal är cirka 287,7 hektar (bilaga 21), i Pargas stad,

22) naturskyddsområdet Nagu sjöar, vars areal är cirka 202,7 hektar (bilaga 22), i Pargas stad,

23) naturskyddsområdet i Själö skärgård, vars areal är cirka 1 305,0 hektar (bilaga 23), i Pargas stad,

24) Kontolanrahka naturskyddsområde, vars areal är cirka 845,6 hektar (bilaga 24), i Pöytyä kommun och Loimaa stad,

25) Rehtsuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 122,3 hektar (bilaga 25), i Rusko kommun,

26) Kakossuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 222,0 hektar (bilaga 26), i Salo stad,

27) Pyysuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 165,5 hektar (bilaga 27), i Salo stad,

28) Raadesuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 124,1 hektar (bilaga 28), i Salo stad,

29) Hyyppärä naturskyddsområde, vars areal är cirka 449,3 hektar (bilaga 30), i städerna Salo och Somero,

30) Rekijokidalens naturskyddsområde, vars areal är cirka 103,4 hektar (bilaga 30), i Somero stad och

31) Reksuo naturskyddsområde, vars areal är cirka 411,2 hektar (bilaga 31), i Somero stad.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Följande åtgärder är tillåtna:

1) älgjakt från den 15 oktober – till och med den 31 december på naturskyddsområdena i Stormossen i Dragsfjärd, Stormossen i Kimito, Iso-Hölö, Nukinrahka och Hirvilamminsuo, Otajärvi, Maisaarensuo, Himmaistenrahka, Telkunsuo, Öksyssuo, Karhunperänrahka, Kolkansuo, Kramppi, Houtskärs lundar, Nagu sjöar, Själö skärgård, Kontolanrahka, Rehtsuo, Kakossuo, Pyysuo och Reksuo,

2) jakt på rådjur från den 15 oktober – till och med den 31 december på naturskyddsområdena i Stormossen i Dragsfjärd, Stormossen i Kimito, Kramppi, Pakinais skärgård, Houtskärs lundar, Nagu sjöar och Själö skärgård,

3) rävjakt på naturskyddområdena i Otajärvi, Oukkulanlahti och Mietoistenlahti,

4) jakt på gräsand, bläsand, kricka och knipa på Otajärvi naturskyddsområde inom de områden som märkts ut i kartbilaga 9 och på Oukkulanlahti naturskyddsområde inom de områden som märkts ut i kartbilaga 15,

5) underhåll och iståndsättning av diken med tanke på torrläggningsbehoven inom områden utanför naturskyddsområdena,

6) byggande av en led för lätt trafik i anslutning till skärgårdsvägen inom Själö skärgårds naturskyddsområde; vid byggandet och planeringen av leden ska åtgärder som ändrar naturvärdena och miljön undvikas,

7) placering av mindre konstruktioner som el- och datakommunikationsförbindelser eller väghållning förutsätter i omedelbar närhet av landsvägar som gränsar till naturskyddsområdena i Telkunsuo och Själö skärgård,

8) försvarsmaktens övnings- och utbildningsverksamhet i de områden som försvarsmakten har nyttjanderätt till,

9) undersökningar av fasta fornlämningar i enlighet med lagen om fornminnen (295/1963).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014.

Genom denna förordning upphävs:

1) förordningen om Karpanmäki naturskyddsområde (809/1985),

2) förordningen om inrättande av ett särskilt naturskyddsområde vid mynningen av Laajoki å (822/1971),

3) 2 § 1 mom. 4 punkten i förordningen om skydd av gamla skogar (1115/1993).

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid förordningens ikraftträdande kan oberoende av 3 § fortgå till och med den 31 januari 2015.

  Helsingfors den 13 mars 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Bilagor 1-31: SRf om naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.