208/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 13 mars 2014

Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 42 § 7 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007), 7 kap. 14 § 7 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012), 16 § 7 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen (521/2008), 11 § 7 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och 7 kap. 12 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de uppgifter och redogörelser som ska bifogas den anmälan som avses i 42 § i kreditinstitutslagen (121/2007), 7 kap.14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 16 § i lagen om placeringsfonder (48/1999), 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och 7 kap. 9 § och 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

Vad som bestäms i 3 §, 4 § 2 och 3 mom. och 5 § tillämpas inte på anmälningar som gäller överlåtelse av ägarandelar.

2 §
Basuppgifter och grundläggande redogörelser som gäller anmälningsskyldiga

Om den anmälningsskyldige är en fysisk person ska anmälan som gäller förvärv av ägarandelar alltid innehålla den anmälningsskyldiges fullständiga namn, personbeteckning, födelseort och adress. Till anmälan ska bifogas en redogörelse för

1) den näring eller det yrke den anmälningsskyldige bedriver och hans eller hennes arbetserfarenhet,

2) den anmälningsskyldiges inkomstkällor,

3) beloppet av den anmälningsskyldiges förvärvs- och kapitalinkomster vid den senast verkställda beskattningen, värdet på den anmälningsskyldiges egendom och beloppet av hans eller hennes skulder och sådana betydande ändringar som skett i dessa efter den senast verkställda beskattningen,

4) beloppet av den anmälningsskyldiges borgensförbindelser och panter och därmed jämförbara säkerheter.

Om den anmälningsskyldige är en juridisk person ska till anmälan som gäller förvärv av ägarandelar alltid bifogas

1) ett handelsregisterutdrag eller därmed jämförbart registerutdrag och bolagsordning eller stadgar som gäller den anmälningsskyldige,

2) en redogörelse för den affärsverksamhet som den anmälningsskyldige bedriver eller, om den anmälningsskyldige är en förening eller en stiftelse, föreningens eller stiftelsens syfte,

3) uppgifter om namn, personbeteckning, födelseort och hemort för verkställande direktören, eller motsvarande direktör och för styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, liksom för de personer som hör till den högsta ledningen hos den anmälningsskyldige,

4) meritförteckningar för de personer som avses i 3 punkten,

5) den anmälningsskyldiges bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden och de halvårsrapporter som publicerats därefter samt en redogörelse för väsentliga förändringar i den anmälningsskyldiges ekonomiska ställning som skett efter räkenskaps- eller redovisningsperioden.

Om den anmälningsskyldige är en fysisk person ska anmälan som gäller överlåtelse av ägarandelar innehålla den anmälningsskyldiges fullständiga namn, personbeteckning, födelseort och adress. Om den anmälningsskyldige är en juridisk person ska till anmälan som gäller överlåtelse av ägarandelar bifogas ett handelsregisterutdrag eller därmed jämförbart registerutdrag.

3 §
Tilläggsuppgifter och tilläggsredogörelser som gäller anmälningsskyldiga

Om den anmälningsskyldige är en fysisk person ska till anmälan utöver de uppgifter och redogörelser som avses i 2 § 1 mom. bifogas följande uppgifter och redogörelser, då de är tillämpbara på den anmälningsskyldige:

1) uppgifter om anhängiga eller slutförda skuldsaneringar som gäller den anmälningsskyldige samt om tidigare konkurser och därmed jämförbara förfaranden,

2) en uppgift huruvida det finns anteckningar om den anmälningsskyldige i straff- eller bötesregistret samt uppgifter om anhängiga brottmål och näringsförbud,

3) uppgifter om förbud, begränsningar och administrativa påföljder som utfärdats av myndighet i fråga om den anmälningsskyldiges affärs- och yrkesverksamhet,

4) uppgifter om uppsägning av den anmälningsskyldige från företag som bedriver auktorisationsbunden verksamhet eller från medlemskap i förvaltningsorgan,

5) sådana utredningar med resultat om den anmälningsskyldiges tillförlitlighet och lämplighet som utförts av en annan finanstillsynsmyndighet,

6) uppgifter om anhängiga rättegångar som på ett betydelsefullt sätt kan inverka på den anmälningsskyldiges ekonomiska ställning.

Om den anmälningsskyldige är en juridisk person ska det till anmälan utöver de uppgifter och redogörelser som avses i 2 § 2 mom. bifogas följande uppgifter och redogörelser, i de fall då de är tillämpbara på den anmälningsskyldige:

1) uppgifter om anhängiga eller slutförda skuldsaneringar och tidigare konkurser och därmed jämförbara förfaranden som gäller den anmälningsskyldiges verkställande direktör och dennes ställföreträdare, andra högsta styrelsemedlemmar och suppleanter i styrelsen samt personer i den anmälningsskyldiges högsta ledning,

2) en uppgift huruvida det finns anteckningar i straff- och bötesregistret om den anmälningsskyldiges verkställande direktör och dennes ställföreträdare, styrelsemedlemmar, suppleanter i styrelsen eller andra personer i den anmälningsskyldiges högsta ledning samt uppgifter om sådana anhängiga brottmål och näringsförbud som gäller dessa personer,

3) uppgifter om anhängiga eller slutförda skuldsaneringar och därmed jämförbara förfaranden som riktas mot den anmälningsskyldige,

4) uppgifter om förbud, begränsningar och administrativa påföljder som utfärdats av en myndighet i fråga om den anmälningsskyldiges affärsverksamhet,

5) alla sådana aktieägares eller andelsägares namn och deras andelar av samtliga aktier eller andelar och hela röstetalet vars andel av aktierna eller andelarna eller röstetalet utgör minst 10 procent av den anmälningsskyldiges alla aktier eller andelar och hela röstetal eller som har ett inflytande på den anmälningsskyldige som är jämförbart med en sådan ägar- eller röstandel, samt uppgifter om delägaravtal,

6) den anmälningsskyldiges kreditklassificering och, om den anmälningsskyldige ingår i en koncern, koncernens kreditklassificering,

7) om den anmälningsskyldige är koncernens moder- eller dotterbolag, namnet på varje koncernföretag vars balansomslutning är minst 10 procent av alla koncernföretags sammanlagda balansomslutning, och koncernföretagens hemort, bransch samt, om den anmälningsskyldige som här avses är ett utländskt kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilt förvaringsinstitut, försäkringsbolag eller en utländsk förvaltare av alternativa investeringsfonder, dessutom de reglerade företag som ingår i den anmälningsskyldiges konsoliderade tillsyn eller grupptillsyn och de myndigheter som ansvarar för tillsynen av dem.

Om den anmälningsskyldige inte kan erhålla de uppgifter om fysiska personer som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten på grund av att personen har vägrat att lämna uppgifterna till den anmälningsskyldige, ska detta nämnas i anmälan.

4 §
Uppgifter och redogörelser om företag som är föremål för förvärvet eller överlåtelsen och om finansieringen av förvärvet

Till anmälan ska bifogas följande uppgifter och redogörelser om det företag som är föremål för förvärvet eller överlåtelsen (målföretag):

1) målföretagets firma,

2) den anmälningsskyldiges andel av målföretagets alla aktier eller andelar och motsvarande röstetal före och efter förvärvet eller överlåtelsen av ägarandelen; om 42 § 3 mom. i kreditinstitutslagen, 7 kap. 14 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 16 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder, 11 § 3 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 4 kap. 5 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen eller 7 kap. 9 § 3 mom. eller 14 kap. 9 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas på beräkningen av den gräns för innehav som utgör grund för anmälningsskyldigheten, ska en separat anmälan lämnas beträffande andelen av aktierna eller andelarna och röstetalet före förvärvet eller överlåtelsen för varje sådan aktieägare eller andelsägare vars innehav enligt nämnda bestämmelser ska beaktas vid beräkningen av den gräns för innehav som utgör grund för anmälningsskyldigheten,

3) uppgifter om sådana betydande bindningar till målföretaget och dess moderföretag som avses i 37 § 2—4 mom. i kreditinstitutslagen och 1 kap.10 § i försäkringsbolagslagen samt till någon annan av deras aktie- eller andelsägare, om det är fråga om en juridisk person som innehar minst 10 procent av målföretagets eller dess moderföretags alla aktier eller hela röstetal,

4) uppgifter om den anmälningsskyldiges icke-ekonomiska bindning till någon aktie- eller andelsägare i målföretaget eller dess moderföretag, om det är fråga om en fysisk person som innehar minst 10 procent av målföretagets alla aktier eller hela röstetal, samt till någon styrelsemedlem eller annan person i den högsta ledningen för målföretaget och dess moderföretag; en person anses då ha icke-ekonomisk bindning till den anmälningsskyldige om denna person är gift med eller lever i ett äktenskapsliknande förhållande med eller i övrigt på ett betydande sätt är ekonomiskt beroende av den anmälningsskyldige, eller är den anmälningsskyldiges släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller en sådan släktings make eller en person som lever med en sådan släkting i ett äktenskapsliknande förhållande eller som i övrigt på ett betydande sätt är ekonomiskt beroende av en sådan släkting,

5) de avtal som gäller förvärvet eller överlåtelsen av målföretaget.

Till anmälan ska följande uppgifter om finansieringen av målföretaget bifogas:

1) en uppgift huruvida förvärvet ska finansieras med den anmälningsskyldiges egna medel eller främmande kapital,

2) om förvärvet finansieras med främmande kapital, namnet på borgenären, skuldens belopp och ränta samt en eventuell säkerhets art och belopp,

3) om finansieringen av förvärvet förutsätter realisering av den anmälningsskyldiges eller målföretagets egendom, en uppgift om den egendom som ska realiseras och dess belopp.

Om ägarandelen efter förvärvet överstiger 20 procent av målföretagets alla aktier eller andelar eller hela röstetal ska till anmälan dessutom bifogas

1) uppgifter om de strategiska syftena med förvärvet och målen att öka innehavet och, om innehavet inte är avsett att vara bestående, målen att minska innehavet och hur länge innehavet är planerat att bestå,

2) beredskapen att vid behov öka innehavet för att säkerställa att målföretagets verksamhet fortsätter.

5 §
Skyldighet att anmäla ändringar i bestämmande inflytandet i målföretag

Om den anmälningsskyldige som en följd av förvärv får sådant bestämmande inflytande i ett målföretag som avses i bokföringslagen (1336/1997) ska den anmälningsskyldige dessutom utöver vad som bestäms i 2—4 § bifoga till anmälan en verksamhetsplan av vilken framgår

1) det avkastningsmål för eget kapital på medellång sikt och de övriga ekonomiska målen som ställts för innehavet,

2) kvaliteten och omfattningen av affärsverksamheten, solvensnivån och planerade ändringar av finansieringsstrukturen,

3) synergifördelar som eftersträvas och nyttan av dem om målföretaget blir ett koncernbolag eller dess verksamhet är avsett att fusioneras med den anmälningsskyldige,

4) konsekvenser som planeras för målföretaget genom förvärvet

a) för styrelsens och den övriga högsta ledningens sammansättning och uppgifter,

b) för administrativa förfaringssätt och redovisningsprocedurer, revision och intern kontroll, inklusive bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism,

c) för informationssystem och kontinuitetsplaner,

d) för underleverantörsavtal och utläggning av funktioner på entreprenad.

6 §
Blanketter för anmälan

Finansinspektionen fastställer de blankettmodeller enligt vilka de uppgifter som avses i denna förordning ska anmälas.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2014.

Genom denna förordning upphävs 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007), 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen samt statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar (231/2009), jämte ändringar, som utfärdats med stöd av 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.

  Helsingfors den 13 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.