192/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 2 § 6 och 7 punkten och 4 § 2 mom. 10 och 11 punkten, och

fogas till 2 § en ny 8 punkt, till 4 § 2 mom. en ny 12 punkt och till lagen en ny 9 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) registret över företags- och organisationsnummer ett för allmänt bruk avsett register som innehåller de uppgifter om vilka det i denna lag bestäms att de ska lagras i företags- och organisationsdatasystemet,

7) stamregister handelsregistret och stiftelseregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen samt arbetsgivarregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över mervärdesskattskyldiga som förs av skatteförvaltningen, vilka samtliga anknyter till företags- och organisationsdatasystemet,

8) internationell identifieringskod för juridiska personer en identifikation som ska ges varje registreringsskyldig på ansökan och som specificerar denne och består av en alfanumerisk kod bestående av 20 tecken.

4 §
Uppgifter som skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet lagras i fråga om de registreringsskyldiga i tillämpliga delar också basuppgifter om


10) upplösning av ett företag eller en organisation, avbrott i och nedläggning av verksamheten samt en fysisk persons nedläggning av sin näringsverksamhet,

11) ett företags eller en organisations juridiska handlingsförmåga i övrigt,

12) den internationella identifieringskoden för juridiska personer.

9 a §
Givande av internationell identifieringskod för juridiska personer

En registreringsskyldig ges en internationell identifieringskod för juridiska personer på dennes ansökan. Koden ges av Patent- och registerstyrelsen, som för in den i registret.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

Patent- och registerstyrelsen får vidta nödvändiga åtgärder för anslutning till det internationella systemet med identifieringskoder för juridiska personer och ge internationella identifieringskoder för juridiska personer före lagens ikraftträdande.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.