191/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 8 kap. 1 § i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till bokföringslagens (1336/1997) 1 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 529/1998 och 456/2003, en ny 11 a-punkt och till 8 kap. 1 § 3 mom., sådant det lyder i lagarna 304/2010 och 610/2010, en ny 5 a-punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Bokföringsskyldighet

Var och en som driver rörelse eller utövar yrke är skyldig att föra bok över denna verksamhet. Bokföringsskyldiga är dock alltid


11 a) AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) i fråga om AIF-fonder som de förvaltar,


8 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §
Tillsyn över lagen

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i


5 a) AIF-förvaltare och AIF-fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.