189/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 15 och 22 b § i lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 15 § 3 mom. och 22 b § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 525/2008, som följer:

15 §
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

Försäkringsinspektionen kan på begäran av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten begränsa EES-försäkringsbolagets rätt att använda tillgångar vilka innehas av kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) och livförsäkringsbolag som avses i försäkringsbolagslagen (521/2008) och vilka hänför sig till EES-försäkringsbolagets tilläggspensionsverksamhet eller helt och hållet förbjuda EES-försäkringsbolaget att använda nämnda tillgångar, om EES-försäkringsbolaget enligt tillsynsmyndigheten i bolagets hemstat inte har genererat en tillräcklig försäkringsteknisk ansvarsskuld i förhållande till hela sin verksamhet, om dess tillgångar är otillräckliga för täckande av den försäkringstekniska ansvarsskulden eller om EES-försäkringsbolaget inte längre uppfyller de lagstadgade kraven i fråga om eget kapital.

22 b §
Bedrivande av annan affärsverksamhet än försäkringsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredjeland får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant i Finland för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt marknadsföra och för företagets räkning sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, fondföretag eller en sådan AIF-förvaltare som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.