186/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 205 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 205 § 3 mom. som följer:

205 §
Begränsningar som gäller placeringarna

Pensionskassan får inte ensam eller tillsammans med sina dottersammanslutningar utan tillstånd av Finansinspektionen inneha mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte heller mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning eller i ett sådant i 15 § i kreditinstitutslagen (121/2007) avsett holdingföretag som utövar bestämmande inflytande i dem. Det som föreskrivs i detta moment gäller inte innehav av aktier eller andelar i fondbolag, fondföretag eller utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) och inte heller i sådana AIF-förvaltare eller utländska AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) eller innehav av andelar i placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder som de förvaltar.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.