185/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 5 och 12 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 5 § 2 mom. och 12 § 3 mom., sådana de lyder i lag 524/2008, som följer:

5 §
Innehav inom ett främmande verksamhetsområde

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte ensamt eller tillsammans med sina dottersammanslutningar utan Finansinspektionens tillstånd äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte en så stor andel av aktierna, medlemsandelarna eller dotterbolagsandelarna att de medför ett röstetal som är större än tio procent av röstetalet i ett kreditinstitut eller finansinstitut som står under offentlig tillsyn eller i sådana holdingföretag enligt 15 § i kreditinstitutslagen (121/2007) som har bestämmande inflytande i dessa. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte innehav av aktier eller andelar i fondbolag, fondföretag eller utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) eller i sådana AIF-förvaltare eller utländska AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) eller innehav av andelar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder som förvaltas av dem.


12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Ordföranden för och två tredjedelar av de övriga ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen ska vara personer som inte är anställda hos, verkställande direktör för eller ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen för samma eller ett annat försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning eller ett kreditinstitut eller finansinstitut eller ett sådant holdingföretag eller ett sådant fondbolag enligt 15 § i kreditinstitutslagen som har bestämmande inflytande i ett kreditinstitut eller finansinstitut, eller ett fondföretag, ett utländskt EES-fondbolag, en AIF-förvaltare, en EES-baserad AIF-förvaltare eller en AIF-förvaltare som är etablerad i ett tredjeland eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda konglomerat som dessa.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.