174/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 5 punkten och 3 mom., 13 § 1 mom., 18 § d- och h-punkten och 33 § 1 mom.,

av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 984/2013, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 886/2008 och 18 § h-punkten sådan den lyder i lag 984/2013, och

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 132/2007, 886/2008, 763/2012, 427/2013 och 984/2013, en ny 3 a-punkt och till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 132/2002, 763/2012 och 984/2013, en ny i-punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


3 a) AIF-förvaltare sådana AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och motsvarande utländska AIF-fövaltare,


5) reglerade företag kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och försäkringsbolag,


Fondbolag och förvaringsinstitut, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut samt med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag eller kreditinstitutets eller värdepappersföretagets holdingsammanslutning betraktas som företag i finansbranschen, och fondbolag och förvaringsinstitut, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut samt med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning betraktas som företag i försäkringsbranschen. Fondbolag och AIF-förvaltare och med sådana jämförbara utländska företag som inte på det sätt som anges ovan betraktas som företag i finansbranschen ska anses höra till den bransch vars andel enligt 4 § 2 mom. i konglomeratet är mindre.

13 §
Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Företag som hör till ett konglomerat får inte förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag som har sin hemort i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget på förhand har anmält förvärvet till Finansinspektionen eller om Finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.


18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel


d) kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen enligt bestämmelserna i de i a—c- och i-punkten avsedda företagens hemstat, när det är fråga om ett utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller när det är fråga om ett annat utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat i lag förutsätter att dylika företag har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om kapitaltäckningen,


h) det verksamhetskapital som avses i 11 kap. i försäkringsbolagslagen och det kapitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning eller ett tjänsteföretag som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i denna lag eller om ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut, en AIF-förvaltare, ett förvaringsinstitut eller ett särskilt förvaringsinstitut som betraktas som företag i försäkringsbranschen enligt 2 § 3 mom. eller om ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel,

i) kapitalbasen och kapitalkraven enligt 6 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, när det är fråga om en finländsk eller en annan än i d-punkten avsedd utländsk AIF-förvaltare.

33 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett företag som hör till ett konglomerat eller inom dess ombud eller inom något annat företag som agerar på uppdrag av ett företag som hör till konglomeratet eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon kund till ett företag som hör till konglomeratet eller hos någon annan person med anknytning till företagets verksamhet eller om en enskilds personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som ska hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagsstämma, andelsstämma eller fullmäktige eller till aktieägare eller medlemmar som deltar i stämman eller mötet. I fråga om tystnadsplikten i ett kreditinstitut som hör till ett konglomerat och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp, i ett värdepappersföretag och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp och i ett fondbolag, en AIF-förvaltare, ett försäkringsbolag och en försäkringsholdingsammanslutning samt i ett tjänsteföretag enligt 1 kap. 5 b § i försäkringsbolagslagen bestäms särskilt.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.