172/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen (129/1979) 14 § 3 mom., sådant det lyder i lag 352/2007, som följer:

14 §

Registermyndigheten ska innan den godkänner ett i lagen om placeringsfonder (48/1999) avsett fondbolags och ett i 9 § i den lagen avsett förvaringsinstituts bolagsordning och ändring av denna ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen eller ändringen. Registermyndigheten ska innan stadgarna, bolagsordningen eller stiftelsehandlingarna och ändringar i dem godkänns när det gäller en AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och ett förvaringsinstitut som avses i 14 kap. 1 § i den lagen eller ett särskilt förvaringsinstitut som avses i 14 kap. 3 § i den lagen ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om stadgarna, bolagsordningen, stiftelsehandlingarna eller ändringar i dem. Registermyndigheten ska innan den godkänner ett i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) avsett, för en fastighetsfond bildat aktiebolags bolagsordning, ett kommanditbolags bolagsavtal eller en ändring av dessa ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen, bolagsavtalet eller ändringen. Om en ändring av bolagsavtalet för ett kommanditbolag som bedriver fastighetsfondsverksamhet gäller endast utbyte av en tyst bolagsman eller ändring av ett namn eller en insats och om kommanditbolaget endast har sådana tysta bolagsmän på vilkas andelar enligt bolagsavtalet ska tillämpas värdepappersmarknadslagen (746/2012), ska registermyndigheten inte ge Finansinspektionen tillfälle att ge ett utlåtande.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.